Glade Jul, dejlige Jul, Kulturen dale ned fra skjul...

Glade Jul, dejlige Jul, Kulturen dale ned fra skjul...

Med et glad smil kan vi her på redaktionen konstatere, at po- litikerne fulgte opfordringen i min sidste leder - satte handling bag ordene, og fjernede bespa- relserne på kulturområdet. Tak.

Der er stor grund til at være både glade og stolte. Dansk Mu- siker Forbund har kæmpet en lang politisk kamp for at få æn- dret den politiske holdning, som nu har medført, at besparelser er annulleret, og at der er tilført nye midler.

Omprioriteringsbidraget an- nulleres på kulturområdet ”Regeringen, Radikale Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at annullere om- prioriteringsbidraget på kultur- området fra 2020. Ompriorite- ringsbidraget annulleres derfor for teatre, museer, orkestre, de videregående kunstneriske ud- dannelser, højskolerne m.m.”

”Der afsættes 50,5 mio. kr.

i 2020, 98,9 mio. kr. i 2021, 148,4 mio. kr. i 2022 og 194,4 mio. kr. i 2023, herunder ved udmøntning af den afsatte re- serve vedrørende ompriorite- ringsbidraget.”

”Derudover tilføres Copenha- gen Phil – hele Sjællands Sym- foniorkester et årligt beløb på 2 millioner kr. Og ligeledes bliver der afsat 8 millioner kr. ekstra til Danmarks Underholdnings- orkester.”

Et fantastisk løft

Det er et fantastisk løft til hele kulturlivet. De sidste års 2 % besparelser har medført så mange forringelser på alle landets kulturinstitutioner, at flere har været tæt på at lukke. Afskedigelse af medarbejdere, færre tilbud og forringet kvalitet er resultatet af en enestående dårlig beslutning, gennemført af tidligere Kulturminister, Berthel Haarder fra Venstre.

Jeg håber, at Kulturinstitutio- nerne har kræfter nok til at kom-

me ordentlig på fode igen. For at de overhoved har kunnet over- leve, har det været nødvendigt at indskrænke og ofte afskedige medarbejdere. Dygtige, kvalifi- cerede og engagerede medar- bejdere, som er grundstenen og fundamentet i enhver virksom- heds - uanset virksomhedens karakter – DNA. Ærgerligt.

Et langt og sejt ryk

Dansk Musiker Forbund, For- bundsformand Anders Laur- sen, Sekretariatschef Nanna Klingsholm, hele DMF har sammen med rigtig mange andre kulturpersonligheder og Kulturikoner, Interesseorga- nisationer, DEO; Kulturchefer, Orkestre, Tillidsmænd og ikke mindst musikerne selv lagt et kæmpe pres på politikerne i al den tid, som omprioriteringsbi- draget har været pålagt, som et tungt åg.

Det har vel at mærke, været et tungt, sagligt pres, som hele ti- den har tydeliggjort de forrykte

og ødelæggende konsekvenser, som besparelserne har haft på vores kulturinstitutioner. Og i sidste ende et pres, som poli- tikerne ikke har kunnet argu- mentere hverken fornuftigt eller sagligt imod i længden.

Grundlaget for demokrati og politiske drøftelser, er som be- kendt saglig respekt for hin- andens synspunkter. Det kan ofte været en svær balance, men som Anders og Nanna diplomatisk formulerede det, efter at aftalen om den nye Fi- nanslov blev offentliggjort, så er det muligt:

”Partierne har dermed på respektfuld måde vist, at staten er en vigtig bidrags- yder til kulturudbuddet i hele Danmark. Tillykke med det, for det viser en klar kurs for dansk kulturpolitik. ”

Så 2020 er allerede et Godt Nytår. Tilbage står ønsket om, at I alle må have en glædelig jul!

LEDER
Af Michael Justesen