• berlin topbanner small
 • berlin topbanner small
 • berlin topbanner small

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af ordinær generalforsamling 2014

Søndag den 27. april 2014 kl. 18:00 afholdt Dansk Musiker Forbund København ordinær generalforsamling i PH Caféen, Halmtorvet 9A, 1700 København V, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
 7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
 8. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
 9. Eventuelt

Formand Michael Justesen

Bød velkommen til de fremmødte medlemmer, DMFs nye direktør Sara Linell og forbundsformand Anders Laursen.

Generalforsamlingen mindedes de 8 medlemmer af afdelingen, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Ønskede årets 52 jubilarer tillykke og anmodede de fremmødte jubilarer om at træde frem for at få taget billeder og modtage en vingave.

Bestyrelsen

Tildelte Årets Ildsjælspris til guitarist, komponist, journalist, projektleder og radiomand Morten Alfred.

Uddrag af bestyrelsens motivation:

… Morten Alfred har som musiker været en markant skikkelse på den danske folkemusikscene. Han har rejst verden tynd og spillet på de største festivaler. Men i dag skal han hædres for hans ihærdige indsats for at sætte hele den danske folkemusikscene på landkortet … 

… Morten Alfred brænder for folkemusik og de musikere der udøver den og han arbejder utrætteligt for at få budskabet om, hvad folkemusikken i Danmark er i stand til udbredt i hele verden. Derfor skal han have denne pris …

Med prisen fulgte en check på kr. 15.000,-.

Ad 1:             Valg af dirigent

Advokat Jacob Goldschmidt blev valgt ved akklamation.

Dirigenten

Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Konstaterede at general­forsamlingen var beslutningsdygtig, da der ikke i foreningens love er bestemmelser om quorum.

Bemærkede, at der ikke var indkommet forslag til behandling under pkt. 4.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Stemmeudvalg

Lone Laursen fra sekretariatet og DMFs direktør Sara Linell blev valgt.

Referat

Dirigenten

Mindede om, at generalforsamlingen optages, og referatet udarbejdes af musikfaglig medarbejder Mads Mazanti. Opfordrede til at der kun blev talt i mikrofon af hensyn til referatets udarbejdelse.

Ad 2:             Beretning om afdelingens virksomhed

Michael Justesen

Aflagde sin mundtlige beretning:

Mindede indledningsvis om at den skriftlige beretning i forvejen var udsendt i bladform.

 

Det daglige arbejde i afdelingen: Bestyrelsen er meget tilfreds med opgavefordelingen mellem forbund og afdeling: den faglige ekspertise er samlet i DMF, de overordnede beslutninger tages i Hovedbestyrelsen, mens afdelingen står for almen rådgivning, daglig kontakt og afvikling af lokale tiltag. Målet er at give medlemmerne en vifte af relevante og karrierefremmende tilbud.

Medarbejderne: Afdelingens arbejdsopgaver er rettet til, og alle medarbejdere har deres specifikke arbejdsområder. Roste de ansatte for at tage nye udfordringer op, og få mest muligt ud af de midler der er til rådighed i en tid med svag medlemstilbagegang. Personalet arbejder meget selvstændigt indenfor de aftalte rammer.

Bestyrelsen: De fleste bestyrelsesmedlemmer har gennem udvalgsarbejdet en god relation til medarbejderne. Der er flow, samarbejde og gensidig respekt i bestyrelsen, som er meget bredt sammensat med mange forskellige indfaldsvinkler.

Af hensyn til økonomien er der de seneste år afholdt færre bestyrelsesmøder, men den flade struktur betyder at udvalgene arbejder mere med detaljen og i højere grad er med til at afvikle projekterne i praksis. Bestyrelsesmedlemmerne er glade for at medvirke i processen og opleve projekterne fra A til Z. Denne arbejdsform skaber dynamik i det daglige arbejde.

Hovedbestyrelsen/ Forretningsudvalget: Ved den seneste kongres i 2012 var der nogle forskellige ændringer i sammensætningen:

DMF København er nu repræsenteret med to medlemmer i FU, hvilket fungerer fint. DMF Københavns repræsentanter bidrager med mange gode indlæg og beslutninger.

HB arbejder seriøst med at løse faglige problemstillinger, og der gives klare retningslinjer til forbundets ansatte i deres arbejde.

Qua politiske reformer er arbejdsvilkårene generelt blevet vanskeligere for forbundets medlemmer og uligheden er stigende. Når kulturen kommer i sidste række på den politiske dagsorden har det indflydelse på medlemmernes karrieremæssige muligheder, og det er en sværere opgave at rådgive medlemmerne

Det er lykkedes DMF og forbundsformand Anders Laursen at få foretræde for skatteministeren mhp. at sætte fokus på de urimeligheder musikerne bliver udsat for i skattesystemet. Det er bestyrelsens opfattelse at DMF generelt er blevet bedre til at få forbundets budskaber igennem til politikerne.

Bestyrelsen ser frem til at Hovedbestyrelsen skal mødes for at tale visioner og idéer for fremtiden.

I DMF Københavns bestyrelse stilles der jævnligt spørgsmålstegn ved regeringens førte politik og gennemførte reformer: er der i virkeligheden blot tale om nedskæringer og kan det gøres anderledes. Bestyrelsen er meget kritisk over for dagpengereformen, som ikke har hjulpet flere i arbejde. Uligheden er vokset, og der er nu mere end 30.000 mennesker på kontanthjælp. Social dumping florerer i Danmark, også på de Københavnske spillesteder som ofte underbetaler musikerne. Regeringen er under pres fra vælgerne, som ikke kan se det positive i de mange gennemførte reformer. Bestyrelsen mener det kan gøres bedre, og opfordrer regeringen til at ændre holdning og politik.

Roste kulturminister Marianne Jelved for oprigtigt at interessere sig for og respektere kulturen. Ministeren har givet udtryk for at kulturen i sig selv har stor værdi, og mener ikke at man detaljeret skal retfærdiggøre de midler der bruges på kulturen. Det er meget glædeligt at Anders Laursen og Marianne Jelved har et godt forhold med stor gensidig respekt.

Konservatorierne: Bestyrelsen har sammen med forbundet evalueret de seneste års indsats overfor konservatorierne i København med fokus på hvad der kan gøres bedre overfor de nye medlemmer. Der er iværksat forskellige initiativer som kan knytte de etablerede musikere med de studerende. Mikael Højris fra DMF er koordinator på DMFs samlede indsats overfor de unge musikere.

Ungdomsudvalget: Afdelingens ungdomsudvalg er meget velfungerende med et bredt udvalg af unge musikere fra det københavnske musikmiljø. Udvalget består af Sara Rosendal, Carlos Demsitz, Nicola Carrara, Sandra Krag-Christensen, Marie Bessesen og Maria Valsølillegård. Benjamin Aggerbeck er tovholder for ungdomsudvalget.

Benjamin Aggerbeck

Ungdomsudvalget: Udvalget har i det forgangne år stået for en række events under navnet TONELEGE, hvor et af aspekterne har været at blande klassiske og rytmiske konstellationer. TONELEGE afholdes som tre små pre-events som leder hen mod et større arrangement i efteråret. Indholdet på TONELEGE er en blanding af livemusik og brancherelaterede speedtalks målrettet unge musikere.

Sangskriverudvalget: Fortalte om sangskriverugen Songwriters Summit som afholdtes i efteråret i afdelingens lejlighed i Berlin. Her blev fire københavnske, to aarhusianske og fire berlinske sangskrivere inviteret til at co-write. Der blev skrevet 30 nye sange og et nyt band udsprang af dette års Songwriters Summit. Hensigten med tiltaget er at skabe netværk for unge sangskrivere.

I det kommende år vil udvalget fokusere på at opdyrke et sangskrivermiljø og en ramme i København for helt unge sangskrivertalenter i alderen 12-18 år.

Christine Christiansen

Fortalte om afdelingens forskellige kommunikative platforme:

 • Elektronisk nyhedsbrev: nyheder om tilbud og arrangementer i afdelingen
 • MUSIKKEN: afdelingsbladet udkommer fire gange om året. Der skiftes løbende ud blandt bladets skribenter. Ambitionen er at finde væsentlige og aktuelle nyheder fra det københavnske musikliv. Opfordrede medlemmer til at byde ind med tips og idéer til bladets indhold.
 • Facebook: DMF København er repræsenteret på de sociale medier med en profil med nyheder og information.
 • Hjemmeside: På afdelingens hjemmeside kan man finde info om afdelingens aktiviteter og nyheder fra det københavnske musikliv. På hjemmesiden kan man også følge medlemmer via blogs.

Henrik Jansberg

Fortalte som nyvalgt medlem om Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Udvalget tiltrådte i januar 2014. I en ny struktur er alle kunstarter samlet i Kunststyrelsen og er finansieret af Kunstfonden. For musikken er der nedsat Projektstøtteudvalget (syv medlemmer) og Legatudvalget (tre medlemmer).

Henrik Jansberg sidder i Projektstøtteudvalget som uddeler og administrerer ca. 100 mio. kr. til bl.a. genreorganisationer, spillesteder, ensembler, musikundervisning, dokumentation og formidling, internationale uddelinger, huskunstnerpuljen, mm. Projektstøtteudvalget er delt op i mindre udvalg som behandler ansøgningerne.

Det nye projektstøtteudvalg har fra starten ønsket at inddrage holdninger og inputs fra de forskellige miljøer og musikere og har i den forbindelse udarbejdet en hvidbog vedrørende DR’s rolle i musiklivet på baggrund af en heldags høring. Hvidbogen er blandt delt ud til alle medieforhandlerne og kulturordførere. Hvidbogen formidler musikmiljøets kritik af DR’s manglende evne til at se ud over det der foregår internt i DR og i København som helhed. Hvidbogen offentliggøres på sigt.

Fandt arbejdet i Projektstøtteudvalget meget spændende. Det nye udvalg ønsker stor gennemskuelighed om udvalgets arbejde og beslutninger til forskel fra det afgående udvalg.

Morten Højring

Fortalte om den rytmiske musik på spillestederne:

Det går godt og fremad på flere fronter med flere festivaler, flere faste scener, generelt flere jobs og mere publikum. Alligevel er muligheden for at leve som freelance-musiker blevet radikalt dårligere pga af de stærkt forringede dagpengeregler. Freelance-musikere er langt hen ad vejen nødt til at supplere deres indkomst med andet arbejde. Frygter at det på lang sigt vil gå ud over bredden og kvaliteten af den rytmiske musik, og mere specifikt jazzen. Det er ikke længere muligt at leve som musiker med løse jobs og supplerende dagpenge. En halvering af genoptjeningsperioden kan muligvis afhjælpe problemerne.

Noterede sig at Montmartre overlever bla fordi kommunen syntes det er en god turistattraktion. Turisme kan muligvis være en fremtidig løftestang for flere jobs til musikere i København.

Michael Justesen

Fortalte om DMA – Danish Music Agency:

Bookingbureauet er ved at skabe en ny profil med ny, opdateret hjemmeside og to nye ansatte, Maia Jochimsen og Anders Havshøj. Bød velkommen til Maia og Anders, som har mange gode idéer, bud på nye kampagner og inddragelse af nye samarbejdspartnere. Det er ikke realistisk at vende firmaets underskud til et overskud i 2014, hvilket er helt acceptabelt så længe DMA til stadighed kan skabe nye arbejdspladser til musikere, og bookingbureauet kan opbygge en fremadrettet profil. Bestyrelsen har stor tiltro til dette projekt.

Fortalte om WMCV – World Music Center Vestegnen:

WMCV er et ambitiøst verdensmusikprojekt skabt i samarbejde mellem Ishøj Kulturskole, projektkoordinator Lars Bo Kujahn og DMF København. Projektet har fået bevilget 500.000 kr. Fra Kunstrådet til etablering og opstart af to nye verdensmusikensembler på professionelt niveau. Bestyrelsen er meget glad for samarbejdet som kan være et foregangseksempel på hvordan afdelingen kan indgå i eksterne samarbejder, som kan gøre en forskel for en hel genre eller musikersegment.

Orienterede om lejligheden Berlin:

Lejligheden i Rykestrasse er siden købet i 2007 steget betydeligt i værdi: Købsprisen var i sin tid ca. 2 mio. kr. – i dag vil lejligheden formentlig kunne sælges for 3-3,5 mio. kr. Lejligheden ligger i et meget attraktivt område af Berlin og har vist sig at være en god investering. Lejligheden bookes stadig af rigtig mange medlemmer, som benytter opholdet i Berlin til mange forskellige formål.

Bød velkommen til DMF’s nye direktør Sara Linell.

Sara Linell

Fortalte om sig selv:

Var meget positiv over at være startet i DMF som ny direktør d. 1. april 2014. Ikke mindst mødet med forbundets mange engagerede medarbejdere har gjort et stort indtryk. Glæder sig meget til arbejdet på Sankt Hans Torv.

Har de seneste 11 år arbejdet i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning med ansvar for musikområdet: det administrative ansvar for KK’s musikudvalg, tilskudsområdet omkring de regionale spillesteder, honorarstøtten, mm. Kender således en hel del til støttemulighederne i KK.

Glædede sig til det fremtidige samarbejde med Københavnsafdelingen og forbundets øvrige lokalafdelinger.

Anders Laursen

Takkede afdelingen for de mange initiativer og det gode samarbejde.

Takkede for det gode samarbejde med DMF Københavns bestyrelse omkring DMFs Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg.

Orienterede om generelle strømninger i tiden:

Tiden er stadig præget af den generelle verdenskrise. Der er tegn i tiden på at opbremsningen er ved at holde op, og den danske økonomi er ved at få det bedre. Opfordrede danskerne til at følge denne tendens og droppe tilbageholdenheden og forsigtigheden med deres opsparede midler. Et tegn på opgangstendensen kan ses i de københavnske huspriser og generelt skal de store byer agere lokomotiv for den danske økonomi og udviklingen af nye jobs.

Fortalte om den politiske situation:

Beskæftigelsesområdet er et vanskeligt emne. De Radikale er tilbageholdende på dagpengeområdet, og skatteministeriet er generelt præget af rod pga mange års dårlig administration. DMF ser frem til et aftalt møde med skatteministeren, hvor musikeres specielle arbejdsvilkår skal drøftes.

DMF og specielt Anders Laursen har en god relation til kulturminister Marianne Jelved, som er vidende om og interesseret i både rytmisk og klassisk musik. Kulturministeren er et entusiastisk og engageret menneske som beskæftiger sig med kulturen set i en større sammenhæng. Hun er samtidig et meget ærlig, og sætter en høj faglig standard, hvilket er godt for musikken i DK og København.

Den nye folkeskolereform rummer mange udfordringer og forhindringer. Folkeskolen og musikskolerne er koblet sammen i en dobbeltforpligtende samarbejdsformel som kommunerne skal få til at fungere. Reformen blev tvunget igennem og er dårlig udført med både frustrerede lærere og ledere. Reformen mangler en klar samarbejdsformel, hvilket ikke er skatteminister Bjarne Corydons stærke side. Marianne Jelved og Christine Antorini kører på for at få tingene til at fungere, og har inviteret flere medlemmer af DMFs Hovedbestyrelse til et møde mhp at få samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen til at fungere.

Takkede Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for udarbejdelsen af hvidbogen jf Henrik Jansbergs redegørelse. Hvidbogen er skarp og konstruktiv.

Kommenterede på Morten Højrings indlæg om den rytmiske musik på spillestederne, og erklærede sig enig i at der er fremgang at spore.

Fortalte om DMF’s samarbejde med øvrige organisationer:

Der er skabt en fælles linje med de øvrige kunstnerforbund omkring ’atypiske ansættelser’ som musiker- og kunstnerlivet ofte er bygget op omkring. Der er også fælles fodslag i debatten omkring ytringsfrihed og den nye folkeskolereform.

Orienterede om den generelle situation i DMF:

Forbundet udvikler sig til stadighed som organisation. Udtrykte stor glæde og tilfredshed med ansættelsen af DMFs nye direktør Sara Linell.

En af forbundets basisopgaver er at analysere musikernes situation. Også musikerne har været hårdt ramt af verdenskrisen, og den globale liberalisering har udløst forskellige risici: Tjenesteydelser og lønarbejde krydser grænser på en helt ny måde, hvilket giver risiko for social dumping.

Den digitale udvikling er eksplosiv, hvilket DMF traditionelt samarbejder med de nordiske forbund omkring. Nu er udviklingen af nye digitale løsninger udvidet til et samarbejde med det engelske musikerforbund, som har indset at de alene ikke er nogen stor spiller i det felt.

Fortalte om medlemsbladet Musikeren:

Efter Henrik Strubes afgang er Karen Bendix ansat som faglig redaktør, mens Sara Linell bestrider titlen som ansvarshavende chefredaktør.

Som et nyt tiltag skal Musikeren fremover i langt højere grad varetage den ekstern kommunikation og informationsstrøm.

John Jacobsen: Stillede et spørgsmål vedr. internationalt samarbejde og udveksling: Kan internationale musikere, der ønsker at spille i Danmark eller blive udvekslet med danske musikere hente hjælp i DMF? Spurgte til hvem henvendelser og forespørgsler fra internationale musikere vedr. jobs i Danmark skal stiles til?

Anders Laursen: Kommenterede på John Jacobsens spørgsmål vedr. internationalt samarbejde og udveksling: Man skal være opmærksom på stringente retningslinjer i Udlændingeloven, men der er et hul hvis man kan komme med en relevant begrundelse for at musikerne skal arbejde i Danmark. Visa skal oftest søges på den danske ambassade i det pågældende land. Der er en grundlæggende positiv stemning hvis musikerne er interessante for Danmark. Derudover kan det være en god idé at kontakte én af de danske genreorganisationer. De internationale musikere skal desuden kunne redegøre for en relevant gensidig samarbejdsvinkel.

Henrik Jansberg: Kommenterede på John Jacobsens spørgsmål vedr. internationalt samarbejde og udveksling:

I Kulturstyrelsen findes forskellige relevant puljer som støtter op om international kulturudveksling og samarbejde.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

                                    

Ad 3:             Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse

Michael Justesen

Fremlagde resultatopgørelse og balance fra afdelingens regnskab:

Regnskabet er gennemgået og godkendt af både de statsautoriserede og de kritiske revisorer. Roste afdelingens bogholder Annie Chabert der sædvanen tro har styret regnskabet på dygtig vis.

Bestyrelsen prioriterer medlemsaktiviteter og karrieremæssige tilbud, hvorfor der benyttes en del midler med det formål at fremme og hjælpe vores medlemmer aktivt. Disse tilbud benyttes flittigt af afdelingens medlemmer.

Bestyrelsen har i flere år arbejdet på at balancere indtægter og udgifter. Tidens lave rentesatser medfører mindre afkast af afdelingens formue, og dermed færre midler til afdelingens aktiviteter.

DMF København hviler på et solidt fundament, som giver bestyrelsen mulighed for at arbejde langsigtet med planer og aktiviteter.

Overskuddet udgjorde i 2012 kr. 166.107,- mens oveskuddet i 2013 var på kr. 959.848,- hvilket skyldes at afdelingen er blevet begunstiget med en arv.

Soliditeten har ligget omkring 92% de seneste år, men steg i 2013 til 93%, hvilket er ualmindeligt fint.

De seneste års nedgang i medlemstallet er stilnet af, og det ligger nu stabilt omkring 2900 medlemmer. Det er bestyrelsen håb at kunne fasholde dette medlemsniveau i årene fremover.

Indtægter

Kontingentreguleringen slog igennem i 2013 og derfor kom afdelingen ud med en højere kontingentindtægt på kr. 4.113.253,-

Arven fra Asta Nielsen bevirkede at den samlede indtægt udgjorde kr. 4.957.359,-.

Omkostninger

Der blev sparet på årets omkostninger som i 2013 udgjorde kr. 3.737.665,-.

Resultat

Årets positive resultat udgjorde kr. 959.848,-. Hvis man ser bort fra arven fra Asta Nielsen udgjorde årets resultat kr. 115.742,-.

Lønninger er faldet og der har været faldende udgifter til projektansættelser

Jf. note 1: Personale- og bestyrelsesomkostninger

Omkostningerne er faldet med kr. 227.789,- til en samlet udgift på kr. 1.821.754,-, hvilket er et resultat af de tilpasninger, der er gennemført på kontoret de seneste år. Der er ligeledes brugt færre midler på løse projektansættelser.

Bestyrelseshonorarerne ligger stabilt fordi bestyrelsen de seneste tre år har fastfrosset honoreringen mhp at styrke afdelingens økonomi.

Forskellen i lønrefusioner skyldes færre tilbagebetalte sygepenge, samt færre bogføringsindtægter fra Danish Music Agency.

 

Jf. note 2: Administrations- og kontorholdsomkostninger

Udgjorde kr. 729.185,-. hvilket var et lille fald. Dette skyldes at huslejen er reguleret for to år, hvor den tidligere blev reguleret for 1 år. Der er også brugt færre midler til juridisk assistance ifm kontrakter og ansættelsesrådgivning. Udgifter til kontorartikler er faldet i 2013, men man må forvente udsving fra år til år. Der blev i 2013 brugt lidt flere midler på kurser.

Jf. note 3: Omkostninger til foreningsaktiviteter

Omkostningerne var stort set uændrede og udgjorde kr. 644.515 kr.

Der blev brugt væsentligt flere midler på karrierefremmende tiltag, projektarbejder og personlig rådgivning, mens der til gengæld er brugt færre midler på generalforsamling og diverse bestyrelsesmøder.

 

Jf. note 4: MUSIKKEN

Tallene er stort set identiske med 2012.

Jf. note 5: Grafisk værksted

Omkostningerne til afdelingens grafiske værksted faldt en smule og udgjorde kr. 191.742,-. Tallet svinger naturligt en del fra år til år afhængigt af medlemmernes behov for grafisk tryk. Trykkeriet benyttes stadig flittigt af afdelingens medlemmer og er fortsat en succes.

Jf. note 6: Afskrivninger

Afskrivningerne er dalende og udgjorde kr. 74.057,-. Dette billede vil naturligvis ændre sig når afdelingen på et tidspunkt foretager nye investeringer.

Jf. note 7: Danish Music Agency

Årets resultat var meget dårligt: Det pæne resultat for 2012 blev i 2013 forvandlet til et større underskud på kr. 424.789,-. Underskuddet skyldtes først og fremmest, at selskabets direktør var ramt af længerevarende sygdom og DMA i fraværsperioden mistede væsentlige indtægter. Selskabet var atter i fulde omdrejninger i august 2013 og bestyrelsen havde forventninger om at der herefter blev arbejdet målrettet for at stabilisere forretningen igen. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at dette skete og bestyrelsen har derfor været kritiske over for den efterfølgende indsats, hvor der i vid udstrækning ikke blev solgt og booket noget nævneværdigt.  

Bestyrelsen ser fremad og har ansat to nye, ihærdige og meget initiativrige medarbejdere. Der er stor tiltro at Anders og Maia vil kunne gøre en positiv forskel i DMA. Det er bestyrelsens forventning at der i 2014 fortsat vil være et underskud, bl.a. fordi salget i sidste halvdel af 2013 var meget lille, og fordi de nye medarbejdere har mødt store udfordringer i forhold til at starte en ny forretning op med en ny profil. Målet er at DMA vil opnå fremgang i 2015, hvor selskabet forhåbentlig vil have stabiliseret sig igen.

Jf. note 8: Finansielle indtægter

De samlede finansielle indtægter er afhængige af det øjeblikkelige afkast og udgjorde kr. 178.903,- hvilket var lidt mindre end 2012.

Jf. note 9: Finansielle omkostninger

De urealiserede og realiserede kurstab udgjorde et underskud på kr. 13.960,-

Bestyrelsens konklusion er at DMF Københavns økonomi er stabil, og at bestyrelsen fortsat vil holde godt fat i økonomien med en stram styring. Der er budgetteret med et mindre underskud i 2014, og bestyrelsen vil tilpasse budgettet løbende gennem året hvis udgifterne af en eller anden årsag ændrer sig markant.

Carsten Smith-Nielsen

Undrede sig over det store underskud i DMA jf. 7 og spurgte ind til hvad der er foregået: blev selskabet lukket ned og er startet op igen?

Michael Justesen

Kommenterede på Carsten Smith-Nielsens spørgsmål vedrørende DMA:

DMA har ikke været lukket ned, men har fortsat booking-virksomheden gennem hele forløbet. Bestyrelsen har undervejs haft en vigtig politisk diskussion om, hvorvidt DMAs ydelse er vigtig for afdelingens medlemmer. Bestyrelsen mener fortsat DMA er relevant og et aktiv for medlemmerne ikke mindst set i lyset af at DMAs profil skal udvikles i en retning der favner flere forskellige grupperinger i medlemsskaren.

Direktøren var sygemeldt i perioden maj-juli og i det tidsrum var det svært at opretholde booking-virksomheden og deraf følgende indtægter. Direktøren havde den direkte kontakt med de musikergrupper der gav de største indtægter i DMA, og det var ikke muligt at opretholde denne indtægt i direktørens fraværsperiode. Der var en gensidig aftale mellem direktør og bestyrelse om at firmaet skulle tilbage på sporet da direktøren vendte tilbage i august. Det var dog bestyrelsens opfattelse at der fra direktørens side ikke blev ydet den indsats der skulle til for atter at få gang i indtægterne, og den manglende indtjening fortsatte året ud hvilket afspejler sig i årets negative resultat.

Selskabet fortsætter med nye kræfter og der er en forventning i bestyrelsen om at DMA atter bliver en positiv forretning i løbet af et-to år. Selskabet er gået i 0, og der er afleveret en handlingsplan til selskabets revisorer for hvordan man ønsker at videreføre selskabet.

John Jacobsen

Kommenterede som DMF Københavns kritiske revisor på Carsten Smith-Nielsens spørgsmål vedrørende DMA:

Der har ikke været grund til at gøre anmærkninger omkring den regnskabsmæssige del af DMA, eller til den politiske beslutning om, hvordan DMA skal drives videre.

Fandt det derimod relevant for generalforsamlingen at diskutere etikken omkring DMA’s tidligere direktørs beslutning om at fortsætte en ny bookingvirksomhed i eget navn, og i den forbindelse at have medbragt kontaktbasen oprettet i DMA-regi.

Steen Finsen

Spurgte ind til hvad forkortelsen WMCV i note 19 står for, og hvad udgifterne på kr. 555.000,- dækker over.

Michael Justesen

Kommenterede på Steen Finsens spørgsmål:

De  kr. 555.000,- som figurerer i note 19 er de tilskud projektet World Music Center Vestegnen er blevet tildelt, som er gået ind i afdelingens kasse og som skal trækkes ud igen og indgå i driften af WMCV.

 

KMOs Understøttelsessamfund

Fremlagde regnskabet for KMOs Understøttelsessamfund.

Understøttelsessamfundet er blevet begunstiget med en arv efter Inger Hasselbach-Larsen på ca. 2,5 mio. kr. hvoraf kr. 1.209.610,- figurerer i regnskabet, da boet ikke var endelig opgjort pr. 31.12.2013.

Det samlede overskud udgjorde kr. 1.199.738,-.

Kommenterede på sidste års spørgsmål vedrørende administrationsomkostninger: Efter et afklarende møde med bestyrelsen er Understøttelsessamfundets mødeaktivitet skåret ned fra tre til to møder årligt.

KMO’s humanitære kasse

Fremlagde regnskabet for KMO’s humanitære kasse.         

Alle regnskaberne blev godkendt.

Ad 4:             Indkomne forslag

Dirigenten

Konstaterede at der ikke var indkommet forslag.

Ad 5:             Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv

Valg af næstformand:

Michael Justesen

Bragte på vegne af bestyrelsen Per Lund Madsen i forslag og anbefalede varmt at han blev genvalgt som næstformand.

Per Lund Madsen udtrykte ønske om genvalg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Dirigenten

Konstaterede herefter, at Per Lund Madsen var valgt som næstformand for 2 år ved akklamation.

Valg til bestyrelsen:

Dirigenten

Konstaterede, at der var 4 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden.

Michael Justesen

Bragte Tine Frederiksen, Henrik Jansberg, Sune Wedam og Kaspar Parby Vig i forslag til bestyrelsen.

Tine Frederiksen, Henrik Jansberg, Sune Wedam og Kaspar Parby Vig udtrykte alle ønske om valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Dirigenten

Konstaterede herefter, at Tine Frederiksen, Henrik Jansberg, Sune Wedam og Kaspar Parby Vig blev valgt som medlemmer af bestyrelsen for 2 år ved akklamation.

Valg af suppleanter:

Dirigenten

Konstaterede, at der var fire ledige pladser som følge af udløb af valgperioden.

Informerede om at Kasper Wagner pga. travlhed ikke ønskede genvalg som bestyrelsesmedlem.

Marie Helene Bessesen og Rasmus Zeeberg havde udtrykt ønske om genvalg.

Michael Justesen

Bragte Marie Helene Bessesen, Rasmus Zeeberg, Sara Nigård Rosendal og Carsten Smith-Nielsen i forslag.

Marie Helene Bessesen, Rasmus Zeeberg, Sara Nigård Rosendal og Carsten Smith-Nielsen udtrykte alle ønske om valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Konstaterede herefter, at Sara Nigård Rosendal efter lodtrækning blev valgt som 1. suppleant, Carsten Smith-Nielsen som 2. suppleant, Rasmus Zeeberg som 3. suppleant, og Marie Helene Bessesen som 4. suppleant for 1 år.

Ad 6:             Valg af revisor

Valg af revisor:

 

Dirigenten

Oplyste at John Jacobsen var på valg som revisor.

Michael Justesen

Roste John Jacobsens arbejde som kritisk revisor.

John Jacobsen erklærede sig villig til valg.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

John Jacobsen blev valgt ved akklamation.

 

Valg af revisorsuppleanter:

Dirigenten

Oplyste at Carsten Smith-Nielsen som nyvalgt suppleant i bestyrelsen ikke var på valg.

Michael Justesen

Bragte Jeppe Tom Petersen i forslag.

Jeppe Tom Petersen erklærede sig villig til valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Jeppe Tom Petersen blev valgt ved akklamation.

Ad 7:             Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleanter i Understøttelsessamfundet

Valg til bestyrelsen:

 

Dirigenten

Oplyste at Teddy Andersen var på valg, og erklærede sig villig til valg.

Michael Justesen

Bragte Teddy Andersen og Morten Højring i forslag.

Morten Højring

Motiverede sit kandidatur: Vil fremadrettet arbejde på at skabe og udvikle en bedre forbindelse mellem afdelingens bestyrelse og Understøttelsessamfundets bestyrelse.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Morten Højring blev valgt for 4 år ved akklamation.

 

 

Ad 8:             Skovtur for ældre og arbejdsledige

Morten Højring

Fastslog at skovturen som vanligt afholdes anden tirsdag i august, dvs. 12. august 2014 kl. 12:00 på Restaurant Hvide Hest på Bakken. Opfordrede alle ældre og arbejdsledige medlemmer til at sprede ordet og deltage i arrangementet.

Ad 9:             Eventuelt

 

Dirigenten

Erklærede dagsordenen for udtømt, takkede for god ro og orden og overlod ordet til Michael Justesen for afsluttende bemærkninger.

Michael Justesen

Takkede forsamlingen og dirigenten for medvirken til afvikling af generalforsamlingen. Opfordrede deltagerne til at blive og nyde den gode mad, få lidt at drikke og nyde musikken med Bilal Irshed & Global Tunes.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:17.

København, 13.08.2014

 

Referent Mads Mazanti

 

Dirigent Jacob Goldschmidt

 

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af ordinær generalforsamling 2013

Søndag den 5. maj 2013 kl. 18:00 afholdt Dansk Musiker Forbund København ordinær generalforsamling i PH Caféen, Halmtorvet 9A, 1700 København V, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
 7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
 8. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
 9. Eventuelt

 

Formand Michael Justesen

Bød velkommen til de fremmødte medlemmer og repræsentanter fra Hovedbestyrelsen.

Generalforsamlingen mindedes de 18 medlemmer af afdelingen, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Ønskede årets 59 jubilarer tillykke og anmodede de fremmødte jubilarer om at træde frem for at få taget billeder og modtage en vingave.

Bestyrelsen

Tildelte Årets Ildsjælspris til saxofonist, komponist og arrangør Pernille Bevort og sanger, komponist og tekstforfatter Trinelise Væring.

Uddrag af bestyrelsens motivation:

… Prisen deles ud til en musiker, som har gjort en særlig indsats for fællesskabet, for vores fælles interesser. DMF København har i år valgt at tildele prisen som årets ildsjæl 2013 til hele to af slagsen …  

… Pernille og Trinelise har, med baggrund i deres liv som både skabende og udøvende kunstnere inden for den rytmiske musik, valgt at gå aktivt og engagerede ind i debatten om musikeres ophavsret i en digital tidsalder. …

Med prisen fulgte en check på kr. 15.000,- til deling mellem Pernille Bevort og Trinelise Væring.

Ad 1:             Valg af dirigent

Advokat Jacob Goldschmidt blev valgt ved akklamation.

Dirigenten

Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Konstaterede at general­forsamlingen var beslutningsdygtig, da der ikke i foreningens love er bestemmelser om quorum.

Bemærkede, at der ikke var indkommet forslag til behandling under pkt. 4.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Stemmeudvalg

Lone Laursen og Annie Chabert fra sekretariatet samt Jan Østergaard fra Hovedbestyrelsen blev valgt.

Referat

Dirigenten

Mindede om, at generalforsamlingen optages, og referatet udarbejdes af musikfaglig medarbejder Mads Mazanti. Opfordrede til at der kun blev talt i mikrofon af hensyn til referatets udarbejdelse.

Ad 2:             Beretning om afdelingens virksomhed

Michael Justesen

Aflagde sin mundtlige beretning:

Det daglige arbejde i afdelingen

DMF København er en aktiv afdeling som konstant arbejder på målrettede tiltag og tilbud, der skal komme afdelingens medlemmer til gode.

Opgavefordelingen mellem Hovedforbundet og afdelingen fungerer generelt meget fint: Den faglige ekspertise er samlet i Hovedforbundet, hvor overordnede og landsdækkende beslutninger træffes af Hovedbestyrelsen. Lokalafdelingen tager sig af den almene rådgivning, og støtter og iværksætter lokale tiltag, som kan hjælpe medlemmerne på vej med karrieren.

DMF København agerer fremadrettet og mange af de tiltag, der sættes i søen er langsigtede. Afdelingens medlemmer opfordres til at benytte sig af de mange tilbud også i fremtiden.

Arbejdsopgaverne i afdelingen er tilrettet så de matcher medlemmernes behov bedst muligt.

Afdelingens ansatte har taget de nye udfordringer op, og der fokuseres på de væsentligste opgaver. Personalet arbejder yderst selvstændigt indenfor de aftalte rammer. Bl.a. i kraft af udvalgsarbejdet er der et godt samarbejde og flow mellem ansatte og bestyrelse.

Roste på bestyrelsens vegne de ansatte for at gå til arbejdet med stor energi.

Der er en god connection internt i bestyrelsen, med gensidig respekt for hinanden. Bestyrelsen er bredt sammensat mange forskellige indfaldsvinkler. Af hensyn til økonomien er der de seneste år afholdt færre bestyrelsesmøder. Den flade struktur i afdelingen bevirker at de nedsatte udvalg i bestyrelsen arbejder med detaljerne og i højere grad er med til at gennemføre projekterne i praksis. De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan således direkte følge resultaterne af deres indsats, hvilket giver en god dynamik.

Kongressen 2012 i Helsingør

Overordnet var der på kongressen en meget fin stemning og mange gode diskussioner, som førte til nye målsætninger for DMFs samlede arbejde.

Det er positivt at Hovedbestyrelsen fik tilført nye og unge kræfter.

Fra DMF København indtrådte Henrik Jansberg i Hovedbestyrelsen, mens Per Lund Madsen forlod pladsen.

På kongressen opnåede man fælles enighed om problematikkerne vedr. mandatfordeling. DMF Københavns ønske om at få et ekstra femte medlem i Hovedbestyrelsen blev ikke vedtaget, men DMF København har fået et ekstra medlem i Forretningsudvalget, hvilket er tilfredsstillende. Det er meget positivt at den øvrige del af landet bakkede op om den samlede løsning.

Det er bestyrelsens opfattelse at Hovedbestyrelsen arbejder seriøst med at løse de kulturpolitiske og økonomiske problemer, der er i samfundet for tiden.

Synlighed

I den forgangne periode er der arbejdet med DMFs synlighed og med at få forbundets budskaber igennem til politikerne, hvilket er lykkedes godt. Forbundsformand Anders Laursen har gjort en ihærdig indsats for at trække Hovedbestyrelsen ind i arbejdet med at opnå en tættere kontakt til politikerne.

Økonomi

Den økonomiske situation i både landsforbund og afdeling er udfordret, hvilket skyldes at medlemstallet er gået tilbage. På grund af medlemmernes generelt trængte økonomiske situation har man valgt ikke at lave kontingentstigninger, hvorfor budgetterne er gennemgået nøje for at opnå besparelser. De fleste tiltag gennemføres, men budgetterne er justeret, og der er fokus på de poster, der kan undværes.

Der er færre GRAMEX-midler til uddeling, så medlemmer må beklageligvis forvente færre penge i støtte og der er større risiko for afslag.

Ny kulturminister

Uffe Elbek bragte ikke flere penge til kulturen. Han forsøgte at ryste posen og indføre nye løsninger, hvilket ind imellem kunne virke uigennemtænkt og tilfældigt.

Den nye kulturminister Marianne Jelved er formentlig ikke svaret på alle kulturlivets bekymringer, men det er meget positivt at hun er dybt forankret i kulturen og står ved det. Det er befriende med hendes udtalelser om at kulturen har sin egen væsentlige værdi, som ikke skal gøres op i hvor stor samfundsøkonomisk indtjening, den genererer.

Glædeligt at Jelved har udtalt at musik i folkeskolen er et væsentligt fag, hvilket ministeren og forbundsformanden har drøftet i forbindelse med forhandlingerne om den nye folkeskolereform.

Jan Østergaard

Orienterede om musikskoleområdet:

Musikskolen vil med stor sandsynlighed miste elever hvis helhedsskolen indføres.

Musikskolerne må være proaktive i forhandlingerne for ikke at miste elever og dermed arbejdspladser for musikskolelærerne. Omvendt kan den nye reform måske åbne op for nye arbejdspladser, hvis nogle af de planlagte aktivitetstimer kan komme musikunderviserne til gavn. Der må ikke opkræves penge i folkeskolen, så betalingen skal ske via kommunen eller via forældrenes betaling til fritidsordninger.

Der er god chance for at der kan skabes nye arbejdspladser på landsplan, hvis ikke musikskolens tilbud skubbes ud i ydertimerne, hvor eleverne er for trætte og umotiverede. Det er lykkedes Musikskoleudvalget under Hovedbestyrelsen at give Marianne Jelved en forståelse for, at det er problematisk at skubbe musikundervisningen til de sene eftermiddagstimer, hvor energiniveauet er lavt. Roskilde Musikskole har lavet en beregning, der viser at 10 % af skolens elever i givet fald vil falde fra, hvilket på landsplan ville svare til 10-12.000 elever, som direkte kan omregnes i undervisningstimer for musikskolelærerne. Hovedbestyrelsen tror på at en proaktiv indsats vil kunne hjælpe og råder derfor DMF Københavns medlemmer til at gå ind i skoleforvaltningsarbejdet for på den måde at påvirke beslutningstagerne.

Anders Laursen:

Musikskolerne

Supplerede Jan Østergaard ved at fortælle, at DMF kæmper for musikskolen med elevbetaling. Håbet er at folkeskolen og musikskolen kan leve ved siden af hinanden. DMF har fra Marianne Jelved og Christine Antorini fået lovning på, at der arbejdes på dette.

Folkeskolen

Henviste til forstemmende artikel i Berlingske Tidende, hvor skolederne argumenterer for at der skal skæres i de kreative fag i folkeskolen, hvilket går stik i mod politikernes løfter. DMF er i kontakt med de ansvarlige ministre og arbejder på at få musikundervisningen op på linje med traditionelle fag som matematik og dansk.

Michael Justesen

Dagpengeområdet

Berettede at SFs formand Anette Vilhelmsen har erkendt at den nye dagpengereform er for barsk. Det er beklageligt at Socialdemokraterne og De Radikale ikke har tilsluttet sig denne holdning, men står fast ved de strammede regler, som især rammer lønmodtagere og folk på overførselsindkomster. Det er en skævvridning, hvor kontanthjælps- og SU-modtagere oplever forværringer, mens store (multinationale) selskaber samtidig nyder godt af den sænkede selskabsskat.

Udtrykte håb for at dette må kunne gøres bedre.

Konservatorierne

Fortalte at DMF og afdelingen har evalueret indsatsen på konservatorierne og nye, unge medlemmer. Der er taget forskellige initiativer som skal skabe bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medlemmer de næste år. Indsatsen bygger på mere personlig kontakt og konkrete tilbud målrettet de studerende.

DMF Københavns Ungdomsudvalg

Fortalte at det er lykkedes at starte et nyt ungdomsudvalg op i afdelingen. Udvalget består af unge musikere, der repræsenterer forskellige miljøer i København. Dette ligger i tråd med DMFs ønske om at være fagforening for alle musikere og alle genrer.

Ungdomsudvalget består af:

 • Sara Nigard Rosendal – klassisk slagtøjspiller, studerende på DKDM
 • Carlos Demsitz – hip hop/ urban musiker, en del af kollektivet Asilia Media
 • Jesper Lund – guitarist, elev på MGK
 • Rasmus Ahrens Blom – guitarist, spiller alternativ rock/ indie,
 • Kasper Klemme Ebdrup – trommeslager, studerende på Det Rytmiske Musikkonservatorium
 • Marie Helene Bessesen – klassisk klarinettist, suppleant i DMF Københavns bestyrelse
 • Benjamin Aggerbeck fra DMF Københavns bestyrelse er formand for ungdomsudvalget,

Benjamin Aggerbeck

DMF Københavns Ungdomsudvalg

Fortalte at afdelingens mål med ungdomsudvalget er at afdække, hvad unge musikere i København har brug for og hvilke problemstillinger de står overfor. Det var overraskende at ungdomsudvalgets medlemmer på tværs af genrer som noget af det første fokuserede på musikersundhed. Udvalget har som første konkrete tiltag udformet flyers og plakater med ’5 Gode Råd’ til hvordan man undgå musikskader og hvordan man øver hensigtsmæssigt. Flere ’5 Gode Råd’-flyers med andre relevante temaer er på vej.

Ungdomsudvalget vil i september afholde et heldagsarrangement på en nedlagt fabriksgrund på Prags Boulevard 43 – kaldet PB43. Eventen henvender sig til unge musikere i København, og skal favne bredt rent genremæssigt. Arrangementet skal indeholde showcases, workshops, foredrag, mm.

Gode idéer til ungdomsudvalgets arbejde modtages gerne.

Sangskrivermiljøet

Fortalte at der er et meget levende sangskrivermiljø i København med fem ugentlige sangskriverklubber for originalmusik. Med støtte fra Københavnsafdelingens Sangskriverudvalg er der ved at blive udarbejdet en ny hjemmeside, der samler trådene så man som ny sangskriver i København har meget lettere ved at komme ind i miljøet, og få et overblik over sangskriveraktiviteter i byen. Songwriter-sitet vil blive tilgængeligt fra DMF Københavns hjemmeside.

Christine Christiansen

Kommunikation

Fortalte om afdelingens tiltag, tanker og visioner på kommunikationssiden. Det er vigtigt at DMF Københavns mange aktiviteter kommunikeres klart ud til medlemmerne.

MUSIKKEN

Afdelingens fysiske medie med plads til at gå i dybden med forskellige aktuelle temaer, såsom dagpengesituationen, fokus på spillesteder i København, gør-det-selv-musikere, mm.

www.dmfkbh.dk

Hjemmesiden har fået et nyt design. Et nyt tiltag på siden er blogs, som giver medlemmer mulighed for at debattere og udveksle erfaringer om f.eks. udlandsophold, politik, og meget andet. Muligheden for at være i dialog med afdelingens medlemmer er i det hele taget et område bestyrelsen vægter tungt.

Nyhedsmail

Et elektronisk nyhedsbrev udsendes når der er aktiviteter i afdelingen. Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrevet for at holde sig opdaterede med de muligheder og tiltag lokalafdelingen tilbyder.

Facebook

Via DMF Københavns facebook-profil kan man debattere og få løbende besked om, hvad der sker i afdelingen.

Henrik Jansberg

Folkemusikken

Berettede om folkemusikken, der de seneste år som genre har manglet et fast ståsted. Nu er der ved at blive skabt en samlende genreorganisation for folkemusikken under navnet Folk Danmark. Organisationen skal samle den bredde, der er i folkemusikken. Blandt andre forbundsformand Anders Laursen og Henrik Jansberg sidder i organisationens bestyrelse. Genreorganisationen ROSA har midlertidigt overtaget administrationen af de midler, der er uddelt til folkemusikken, men planen er at Folk Danmark på sigt skal varetage denne administration både tilskudsmæssigt og politisk. Bestyrelsesmøderne er foregået i København, og her er fremkommet idéer om, at et nyt spillested, en ny festival og flere andre folkemusik-aktiviteter skal trækkes til hovedstaden.

Morten Højring

Spillestedsudvalget

Orienterede om den rytmiske musik:

Up coming bands indenfor især rockgenren spiller mange jobs ’på døren’ uden honorar, da det ofte er eneste mulighed for at komme ud og optræde.

Jazz-området oplever generelt en nedgang i antallet af jobs. Dette rammer beklageligvis mange freelance-musikere dobbelthårdt, da de samtidig oplever stramninger på dagpengeområdet. For tiden er det derfor nærmest umuligt at leve som seriøs jazzmusiker med sporadiske jobs og supplerende dagpenge.

Det er svært at finde en løsning på disse problematikker, men det er et område Spillestedsudvalget og bestyrelsen generelt har fokus på.

Per Lund Madsen

Det Kgl. Kapel

Kommenterede problematikkerne omkring overenskomstforhandlinger mellem Det Kgl. Kapel og det offentlige som arbejdsgiver:

I overenskomstforhandlingerne kom musikerne i Det Kgl. Kapel på eget initiativ med et forslag om, at skoleklasser skal inviteres ind til koncert om formiddagen. Det Kgl. Kapels ledelse gik med til dette og det har vist sig at være en stor succes, hvor skoleklasserne står i kø. Nu forlanger ledelsen at musikerne skal arbejde ekstra, hvilket er et eksempel på hvor hårdt det for tiden er at danse med en statslig institution i forhold til overenskomstforhandlinger. Der er et stort bagvedliggende pres fra det offentlige, men der er fokus på området, og der er taget initiativer for at modgå dette.

Jørgen Jangmark

Danish Music Agency

Fortalte at 2012 var overraskende godt år for afdelingens bookingbureau. DMAs primære opgave er at skaffe arbejde til den såkaldte ’almindelige’ musiker. Denne opgave er blevet mere og mere vanskelig de sidste fem år, da krisen kradser hos både private, på spillesteder og hos etablerede koncertarrangører. Der er derfor sadlet om og DMA arbejder nu også med mere kendte kunstnere, for at opveje de manglende indtægter fra arbejdet med mindre kendte musikere. Denne manøvre gav positivt udslag allerede i 2011, og 2012 var rigtig godt: DMA genererede i 2012 det største overskud nogensinde, hvilket er meget glædeligt. Resultatet er ikke mindst Morten Sidenius’ fortjeneste: Tilknytningen af Morten som ansvarlig for booking af turnéer for de mere kendte kunstnere har givet pote, og Morten er nu blevet fastansat. Indsatsen med kendte kunstnere udløser også flere spillejobs og mere arbejde til en hel del af afdelingens øvrige medlemmer i forskellige sammenhænge.

Michael Justesen

Berlin og Citronhuset

Fortalte at afdelingens udlands-tilbud til medlemmerne stadig er store succeser med en konstant høj søgning. Afdelingens medlemmer benytter i stor stil lejligheden i Berlin og Citronhuset i Sydspanien både fagligt og som afslapning. Derudover er et kvalificeret gæt baseret på priserne i området, at lejligheden i Prenzlauer Berg er steget med omkring 1 million kroner, så det har vist sig også at være en god investering rent økonomisk.

Steen Finsen

Fortalte at han med stor glæde netop har oplevet en 223 musikskolekoncerter under musikskoledagene i Tivoli arrangeret af organisationen Musik & Ungdom. Koncerterne blev fremført af musikskole-elever, der udgør fremtidens medlemmer i DMF. Musikskolerne er udklækningsanstalter for børn og unge, der spiller musik, og det er glædeligt at opleve at der er masser af liv i starten af denne musikalske fødekæde. Som ung musiker kan man vælge at tage musikken i en professionel retning, eller beholde musikken som hobby, og det er vigtigt at værdsætte begge retninger. Opfordrede DMF Københavns ungdomsudvalg til at have disse perspektiver med i deres i arbejde.

Henledte opmærksomheden på vigtigheden ved det amatørkulturelle arbejde, som har organisationen AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd som nyt omdrejningspunkt.

Anbefalede at man holder sig orienteret om, hvad der sker på amatørområdet, da det udgør en del af fødekæden til DMF.

Takkede DMF København for de mange aktiviteter og kurser, der sættes i søen.

Anders Laursen

Takkede afdelingsformanden for en flot beretning, og takkede generelt afdelingen for de mange tiltag og medlemstilbud.

 

Amatørmusik

Erklærede sig enig med Steen Finsen vedr. amatørområdet: Det er vigtigt med bred forståelse for hele arbejdet med amatørmusikere, og DMF tager gerne imod opfordringen til samarbejde.

Arbejdsmarkedet

Orienterede om, at der er fuld gang i udviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Både SF og Socialdemokraterne virker forvirrede i forhold til holdningen overfor de arbejdsløse: skal der strammes eller løsnes. Det er meget alvorligt og voldsomt at mange mennesker i en krisetid mister det økonomiske grundlag, hvilket DMF til stadighed skal minde politikerne om.

DMF anbefaler at man som musiker er medlem af en A-kasse, men opfordrer til at man tænker sig godt om, og tager en snak med forbundets A-kasse-service for at få gennemgået sin individuelle situation.

Betaling på nettet

Kommenterede salg og betaling for brug af musik på internettet. Bifaldt i den sammenhæng valget af modtagerne af Årets Ildsjælspris: Pernille Bevort og Trinelise Væring er to modige og velartikulerede musikere, der gør opmærksom på hvordan situationen er for skabende kunstnere for tiden på det område.

Citerede Ivan Pedersen: ”Aldrig har det været så billigt at producere musik, aldrig har det været så let at kopiere musik, aldrig har det været så let at distribuere musik og aldrig har musikerne fået så lidt betaling for deres musik.” DMF har fremført dette aspekt i pressen og snakker sammen med nordiske og engelske musikfagforeninger om dette. Målet er at musikerne skal have en passende fair betaling for deres musik, ikke mindst set i lyset af at producenterne har færre produktionsomkostninger ved musiksalget. Opfordrede afdelingens medlemmer til at deltage i et planlagt møde i efteråret med de nordiske og engelske organisationer.

Kulturpolitik

Bifaldt valget af Marianne Jelved som Kulturminister, som er et prestigeløft af dimensioner for den post. Jelved er optaget af området og husker hvad hun har lovet. Uffe Elbek bestred omvendt posten udsøgt dårligt, og havde ingen fornemmelse for at forvalte skatteydernes penge ordentligt.

Forsvarets musikkorps

Fandt det glædeligt at musikkorpsene red stormen af i forhold til forsvarets planlagte besparelser, som skyldes en blanding af held og regional kamp. Det betyder meget for landets musik generelt at musikkorpsene udvikler dygtige musikere.

Symfoniorkestrene

Udtrykte glæde over at symfoniorkestrene ikke er i spare-fokus som tilfældet var da Elbek var Kulturminister. Jelved har ved flere lejligheder udtalt at der ikke bliver rørt ved symfoni-musikken.

Rytmisk musik

Påpegede at DMF i samarbejde med organisationen live.dk ihærdigt forsøger at få tilført flere tiltrængte midler til det rytmiske område.

DMF Københavns Ungdomsudvalg

Bifaldt udvalgets fokus på musikersundhed. Syddansk Universitet i Odense er ved at etablere et center for musikersundhed, hvilket midt i en krisetid er et enormt løft til musikken. Det indskrives nu også i studieordningen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium at studerende skal klædes bedre på i forhold til musikersundhed helt fra starten af deres uddannelse.

Glædede sig over samarbejdet mellem afdeling og forbund, og udtrykte tro på en konjunkturændring indenfor de nærmeste år for at imødegå det generelt faldende medlemstal i DMF. Udtrykte håb om at danskerne vil bruge deres opsparede penge på levende musik.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3:             Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse

Michael Justesen

Fremlagde resultatopgørelse og balance fra afdelingens regnskab:

Regnskabet er gennemgået og godkendt af både de statsautoriserede revisorer. Afdelingens bogholder Annie Chabert har sædvanen tro styret regnskabet på dygtig vis.

På grund af investeringer og faglige tiltag er der de senere år kalkuret med underskud på regnskabet. I lyset af den økonomiske virkelighed besluttede bestyrelsen i 2012 at balancere indtægter og udgifter bedst muligt for at sikre DMF Københavns midler, så de også fremtidigt kan udgøre et aktiv for medlemmerne. I 2012 blev der frembragt et overskud på kr. 166.107,-. En væsentlig årsag hertil er, at Danish Music Agency kom ud med et meget pænt årsresultat.

DMF Københavns soliditet har de seneste år ligget omkring 92 %, hvilket er ualmindeligt fint og udtryk for at DMF København er en meget sund forretning.

De sidste års nedgang i afdelingens medlemstal er stilnet af, men bestyrelsen er opmærksom på at tidernes ugunst kan få indvirkning på afdelingens muligheder. For at forbedre økonomien nu og på sigt har bestyrelsen derfor reguleret nogle af de mest omkostningstunge aktiviteter, samt reguleret lønomkostningerne på kontoret i forhold til de økonomiske muligheder.

Indtægter

Kontingentindtægterne var i 2012 steget en smule, hvilket skyldes årets kontingentreguleringer. Indtægterne udgør kr. 4.049.904,-.

Omkostninger

Årets omkostninger udgjorde samlet set kr. 4.089.481,-

Resultat

Resultatet før de finansielle poster udgjorde et mindre minus på kr. 39.577,-.

Samlet set udgjorde resultatet af de finansielle poster kr. 223.007,-

Skat af de finansielle indtægter udgjorde kr. 56.900,-

Årsresultatet endte således på kr. 166.107,-

Set i lyset af årets udfordringer er dette efter bestyrelsens opfattelse et godt resultat. Afdelingen har stadig mange gode aktiviteter til gavn for medlemmernes ønsker og behov.

Jf. note 1: Personale- og bestyrelsesomkostninger

Lønninger og gager faldt kr. 224.248,- hvilket skyldtes de tilpasninger, der er gennemført på kontoret.

Bestyrelseshonorarerne faldt svagt. Bestyrelsen har fastfrosset honoreringen med henblik på at styrke afdelingens økonomi.

Forskellen i lønrefusionerne skyldes færre udbetalte sygepenge, da der ikke var nogen sygdom på kontoret.

Jf note 2: Administrations- og kontorholdsomkostninger

Administrations- og kontorholdsomkostninger udgjorde i 2012 kr. 758.350,- hvilket er kr. 156.647,- mindre end året før. Forskellen skyldes dels huslejeregulering og dels at der i 2012 ikke længere var behov for juridisk assistance i forbindelse med tolkningen af afdelingens overenskomst med HK. Bestyrelsen er i gang med at gennemarbejde og tilpasse kontrakter og overenskomster generelt, og denne post forventes at falde i 2013.

Note 3: Omkostninger til foreningsaktiviteter

Omkostningerne til foreningsaktiviteter var samlet set ca. kr. 21.254,- højere end året før, da der blev brugt mange midler til medlemstiltag, projekter og personlig rådgivning.

Note 4: MUSIKKEN

Udgifterne til medlemsbladet steg noget og udgjorde kr. 275.201,-. Det var hovedsagligt portoen og gagerne til eksterne skribenter, der steg.

Note 5: Grafisk værksted

Omkostninger til afdelingens grafiske værksted faldt til kr. 246.580,-. Det var især lønomkostningerne, der faldt, hvilket skyldes at afdelingen har fået en mere effektiv maskine som både trykker hurtigere og billigere. Trykkeriet er en konstant succes, som fortsat benyttes meget af medlemmerne.

Note 7: Danish Music Agency

Bestyrelsen og Jørgen Jangmark har drøftet hvordan man kan ændre det fremtidige billede, så man også fremover kan opnå positive resultater på linje med resultatet fra 2012.

Note 8: De finansielle indtægter

De samlede finansielle indtægter udgjorde kr. 198.180,- som kommer fra obligationer, aktier og andre renteindtægter.

Note 9: De finansielle omkostninger

Var ekseptionelt lave i 2012.

Note 10: Årets skat

Udgjorde kr. 56.900,- og var skatten af afdelingens finansielle indtægter.

Note 18: Egenkapital

DMF Københavns egenkapital steg og udgør nu kr. 8.962.060,-.

Bestyrelsens konklusion er at DMF Københavns økonomi fortsat er udfordret af de generelle økonomisk svære tider, og bestyrelsen er indstillet på at holde godt fast i økonomien med en stram styring. I budgettet for 2013 påregnes et mindre overskud, som skal sikre at formuen vedligeholdes. Bestyrelsen vil tilpasse budgetterne løbende, hvis udgifterne af en eller anden årsag skulle ændre sig.

KMOs Understøttelsessamfund

Fremlagde regnskabet for de seks legater under KMOs Understøttelsessamfund.

Understøttelsessamfundet havde i 2012 indtægter for kr. 71.556,- og udgifter for kr. 75.151,-, hvilket gav et årsresultat på kr. -3.595,-. Der blev udbetalt legater for kr. 51.100,-.

Der blev fra salen sat spørgsmålstegn ved, hvad administrationsomkostningerne på kr. 20.936,- blev brugt til. Da der på Generalforsamlingen ikke var nogle bestyrelsesmedlemmer fra Understøttelsessamfundet til stede, som kunne redegøre endegyldigt for dette, blev det lovet at redegørelsen offentliggøres ved en senere lejlighed.

KMO’s humanitære kasse

Fremlagde regnskabet for KMO’s humanitære kasse.

Alle regnskaberne blev godkendt.

Ad 4:             Indkomne forslag

Dirigenten

Konstaterede at der ikke var indkommet forslag.

Ad 5:             Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv

Valg af formand:

Per Lund Madsen

Bragte på vegne af bestyrelsen Michael Justesen i forslag og anbefalede varmt at han blev genvalgt som formand.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Dirigenten

Konstaterede herefter, at Michael Justesen var valgt som formand for 2 år ved akklamation.

Valg til bestyrelsen:

Dirigenten

Konstaterede, at der var 3 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden.

Michael Justesen

Informerede om at Kasper Wagner pga. travlhed ikke ønskede genvalg som bestyrelsesmedlem, men gerne som bestyrelsessuppleant.

Bragte Benjamin Aggerbeck, Christine Christiansen og Morten Højring i forslag til bestyrelsen.

De udtrykte alle ønske om valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Dirigenten

Konstaterede herefter, at Benjamin Aggerbeck, Christine Christiansen og Morten Højring blev valgt som medlemmer af bestyrelsen for 2 år ved akklamation.

Valg af suppleanter:

Dirigenten

Konstaterede, at der var fire ledige pladser som følge af udløb af valgperioden.

Ketil Duckert, Marie Helene Bessesen, Rasmus Zeeberg og Kaspar Wagner havde alle udtrykt ønske om genvalg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Konstaterede herefter, at Marie Helene Bessesen blev valgt som 1. suppleant, Kaspar Wagner som 2. suppleant, Ketil Duckert som 3. suppleant, og Rasmus Zeeberg som 4. suppleant for 1 år.

Ad 6:             Valg af revisor

Valg af revisor:

Dirigenten

Oplyste at Martin Cholewa var på valg som revisor, og erklærede sig villig til valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Martin Cholewa blev valgt ved akklamation.

Valg af revisorsuppleanter:

Dirigenten

Oplyste at Russel Itani var på valg, og erklærede sig villig til valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Russel Itani blev valgt ved akklamation.

Ad 7:             Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleanter i Understøttelsessamfundet

Valg til bestyrelsen:

Dirigenten

Oplyste at Åge Bonde-Larsen, Benny Rosenfeld og Gunnar Kirkeby var på valg, og erklærede sig villige til valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Åge Bonde-Larsen, Benny Rosenfeld og Gunnar Kirkeby blev valgt ved akklamation.

Valg af suppleant:

Dirigenten

Oplyste at der ikke var suppleantposter på valg.

 

Ad 8:             Skovtur for ældre og arbejdsledige

Morten Højring

Fastslog at skovturen som vanligt afholdes anden tirsdag i august, dvs. 13. august 2013 kl. 12:00 på Restaurant Hvide Hest på Bakken.

Ad 9:             Eventuelt

 

Jørgen Bjødstrup

Kommenterede stramningerne af dagpengereglerne:

Det er nærmest blevet en trussel at være i dagpengesystemet. Tidligere var dagpengene underbyggende og en hjælp ikke mindst til musikere, der ikke lavede mainstream musik. Nu skal man som dagpengemodtager lave to ligegyldige ansøgninger om ugen fremfor at bruge energi og tid på at lave og udvikle musik, øve sig og skaffe spillejobs. Disse musikergøremål burde være legitime i dagpengesystemet, men de er fuldstændig gået fløjten med de nye stramninger. Reglerne er på ingen måde blevet bedre med den nye regering. Hvad gør DMF for at gå i clinch med politikerne for at bremse den for musikken og musikere dræbende udvikling?

Per Lund Madsen

Gav Jørgen Bjødstrup ret i sine betragtninger vedr. dagpengesystemet: Musikerne er blevet glemt og klemt. Under den foregående regering var Claus Hjort Frederiksen umulig at få i tale, og i den nuværende regering må DMF forsøge at få Marianne Jelved i tale. Derudover må forbundet drøfte problematikkerne videre på internt plan.

Anders Laursen

Kommenterede på dagpengereglerne:

Mange regeringer i Europa har besluttet at deres arbejdsløshedssikringssystemer skal omdefineres. Den bestemthed det er sket med i Danmark er forestået af Bjarne Corydon og Mette Frederiksen, samtidig med at regeringen på den anden side iværksætter tiltag som akutpakken, der ikke batter overfor de mennesker, der falder ud af dagpengesystemet. Bl.a. Verner Sand Kirk har kritiseret regeringen for ikke at fremkomme med konkrete tal på, hvor mange mennesker der er berørt af stramningerne. De danske kunstnerforbund har været meget samarbejdende om disse forhold, og har tidligere haft en god dialog med både Socialdemokraterne og SF. Denne dialog er beklageligvis fadet ud, og det har siden været umuligt at få politikerne i tale. DMFs anbefaling er at hver enkelt musiker skal vurdere sin egen arbejdsmæssige situation nøje i forhold til A-kassemedlemsskab. Musikere er med i den gruppe mennesker man i dagpengesystemet kalder atypisk ansatte. Gruppen udgør ml. 150-180.000 mennesker, og kan være en nøgle til at ændre på dagpengereglerne. Pga. krisen i verden og Danmark er der dog for tiden beklageligvis ingen vilje i systemet til at imødekomme dagpengemodtagerne. På sigt vil man muligvis designe dagpengereglerne efter de atypisk ansatte, som er en voksende gruppe. DMF bliver ved med at kæmpe kampen om et mere lempeligt dagpengesystem, og forbundet vil bringe problematikken op hos Marianne Jelved.

Jonathan Andersen

Kommenterede på A-kassesystemet:

Som musiker og dagpengemodtager oplever man at A-kasserne er blevet meget behjælpelige med at få musikere til at udnytte deres kompetencer til andet end musik. Tilbuddene er ikke særligt relevante for musikere, men er der dialog mellem A-kasserne og DMF om de tilbud der udbydes?

Anders Laursen

Svarede på Jonathan Andersens spørgsmål om A-kassernes tilbud til musikere:

A-kasserne kan godt tillade sig at tilbyde musikere at skifte levevej. Omvendt har man som musiker til gengæld ret til at anmode A-kasserne om at hjælpe sig med at vedligeholde og forstærke karrieren som musiker. Artlab er blevet brugt til dette i en årrække, og DMF er i tæt dialog med FTF-A via Artlab.

 

Dirigenten

Erklærede dagsordenen for udtømt, takkede for god ro og orden og overlod ordet til Michael Justesen for afsluttende bemærkninger.

Michael Justesen

Takkede forsamlingen og dirigenten for medvirken til afvikling af generalforsamlingen. Opfordrede deltagerne til at blive og nyde den gode chili con carne, få lidt at drikke og nyde musikken med Københavns Wienertrio.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:16.

København, 23. august 2013

 

Referent Mads Mazanti

 

Dirigent Jacob Goldschmidt