• berlin topbanner small
 • berlin topbanner small
 • berlin topbanner small

Referat af Generalforsamling 2018

Søndag den 6. maj 2018 kl. 17:00 afholdt Dansk Musiker Forbund København ordinær generalforsamling på Johan Borups Højskole, Frederiksholm Kanal 24, 1220 København, med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
 7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
 8. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
 9. Eventuelt

 

Formand Michael Justesen
Bød velkommen til de fremmødte medlemmer og øvrige repræsentanter fra Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse, sekretariat og afdelinger.

Generalforsamlingen mindedes med ét minuts stilhed de syv medlemmer af afdelingen, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Ønskede årets 61 jubilarer tillykke og anmodede de fremmødte jubilarer om at træde frem for at få taget billeder, fortælle om deres musikliv og modtage en vingave. 

Bestyrelsen
Tildelte Årets Ildsjælspris 2018 til HUN SOLO med følgende begrundelse:
”HUN SOLO repræsenterer et udsnit af de mange ekstremt kompetente kvindelige kunstnere, der findes på den danske scene.

Alle professionelle kunstnere bør have en scene, hvor de kan blive set og hørt. Og det er desværre ikke en selvfølge at kvindelige kunstnere præsenteres på lige fod med deres mandlige kollegaer, på landets scener, festivaler, tv-skærmene eller radio-flader.

Det hører stadig til sjældenheden at kvindelige kunstnere bliver anerkendt med priser til trods for den høje kunstneriske kvalitet de skaber og formidler.

HUN SOLO-projektet viser ikke blot en række nytænkende og ny-skabende kunstnere, de sætter en tyk fed streg under det faktum at kvinder skaber kvalitetskunst.

Hvis musikbranchen skal komme ubalancen mellem kønnene til livs, skal branchen åbne ører og øjne og være bevidste om deres valg, så et bredere publikum får kendskab til de mange ekstremt dygtige kvindelige kunstnere vi har herhjemme. Her går HUN SOLO for tiden forrest.

Det er på høje tid, at kvinder anerkendes for den høje kunstneriske kvalitet de leverer og bliver anerkendt af bookere på spillesteder, på festivaler, i kunstbestyrelser, i kunstråd og af pris-komitéer.

Det er vigtigt for DMF København at være med til at understrege, at det er kvalitet der skal få kunsten ud, og det uanset etnicitet, seksuel orientering, alder eller køn.

DMF København vil gerne være med til at skubbe på, så vi om nogle år, (som i Sverige) bare snakker om musikere, og ikke kvindelige musikere.

Derfor er tiden kommet til at DMF København anerkender ophavskvinderne bag HUN SOLO projektet med DMF Københavns Ildsjælspris 2018.

Tillykke.”

 

Anya Mathilde Poulsen
Takkede for anerkendelsen på vegne af HUN SOLO. 

Med prisen fulgte en check på kr. 20.000,-.

 

Ad 1:            Valg af dirigent 

Advokat Jacob Goldschmidt blev valgt ved akklamation.

Dirigenten
Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.

Konstaterede at der var stillet et forslag om ændring vedtægterne i forhold til Understøttelsessamfundet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

 

Stemmeudvalg
Lone Laursen fra sekretariatet, samt DMF’s sekretariatsleder Nanna Klingsholm blev valgt.

 

Ad 2:            Beretning om afdelingens virksomhed 

Michael Justesen
Aflagde sin mundtlige beretning som tillæg til den udsendte skriftlige beretning. 

Takkede sekretariatets ansatte og bød velkommen til afdelingens nye politiske konsulent, Petrine Jørgensen.

Orienterede om:

 • Dagligdagen i sekretariatet.
 • Arbejdet i afdelingens bestyrelse.
 • Arbejdet i Hovedbestyrelsen.
 • Arbejdet i Repræsentantskabet.
 • Håndteringen af forårets forhandlinger på overenskomstområdet.
 • Fusionsplanerne på de kunstneriske uddannelser og de studerendes protester.
 • Udvikling af kommunikation og formidling i afdeling og forbund.

 

Nanna Klingsholm
Orienterede om DMF’s rolle i de igangværende overenskomstforhandlinger. 

Tom Frederiksen, DMF Roskilde
Orienterede om DMF’s rolle som fanevagt i forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger, og opfordrede til at flere meldte sig som fanevagter i fremtiden.

Benjamin Aggerbæk
Fortalte om arbejdet i Sangskriverudvalget.

Morten Højring
Orienterede om forandringerne i A-kasse- og dagpengesystemet.

Jesper Løvdal
Fortalte om:

 • DR BigBand’s mange aktiviteter.
 • Arbejdet i Spillestedsudvalget.
 • Afdelingens dialog med Københavns Kommunes nye Kulturminister, Niko Grünfeld.

Henrik Jansberg
Orienterede om musikskoleområdet i både DMF København og Hovedbestyrelsen:
Afdelingen planlægger at afholde en musikunderviser-branchedag i efteråret.

Anne Eltard
Orienterede om afdelingens fokus på atypisk ansatte og freelancere.

Daniel Engholt Carlsen
Fortalte om arbejdet i DMF Københavns Ungdomsudvalg.

Anders Laursen
Takkede DMF København for det store engagement i både afdeling, forbund og Hovedbestyrelse.

Orienterede om: 

 • Den interne debat om kontingentsatser.
 • Fusionen mellem LO og FTF.
 • Konflikten på det danske arbejdsmarked.
 • A-kassen og mulighederne som atypisk ansat.

Steen Finsen
Bifaldt at DMF har fået plads i den fusionerede hovedorganisations Hovedbestyrelse.

Spurgte ind til hvordan man vil sikre at DMF ikke forsvinder i mængden i den nye fusion.

Helge Larsen
Kommenterede på fusionen mellem LO og FTF.

Ønskede nye muligheder i forhold til hvervning og fastholdelse af medlemmer.

Slog et slag for at den årlige skovtur ikke nedlægges,

Anders Laursen
Svarede på spørgsmålet fra Helge Larsen: DMF har nedsat et hverve- og fastholdelsesudvalg. 

Svarede på spørgsmålet fra Steen Finsen: DMF er i stand til at gøre sig gældende i fusionen.

Morten Højring
Svarede på spørgsmålet fra Helge Larsen: Det diskuteres løbende i bestyrelsen om og hvordan skovturen kan forbedres. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

Ad 3:            Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse

Michael Justesen
Fremlagde afdelingens regnskab og regnskabet for KMO’s Humanitære Kasse. 

Benny Rosenfeld
Fremlagde regnskabet for de syv legater under KMO’s Understøttelsessamfund.

John Jacobsen
Opfordrede til at DMF København formelt anskueliggør overfor medlemmer, hvordan det er muligt at overdrage sin arv til afdelingens legater.

Alle regnskaberne blev godkendt.

 

Ad 4:            Indkomne forslag

Dirigenten
Konstaterede at der var indkommet forslag fra Understøttelsessamfundets bestyrelse om at ændre i DMF Københavns love §17:

”Foreningens formand og/ eller forretningsfører deltager i bestyrelsens møder og får meddelelse om tid og sted for disse.”

 Ændres til:
”Formand og kasserer tegner Understøttelsessamfundet. Ved bestyrelsesmøderne deltager formanden for DMF København eller en af denne udpeget, som enten er bestyrelsesmedlem eller medarbejder i DMF København.”

 

Benny Rosenfeld
Forklarede at baggrunden for forslaget er dels at tydeliggøre og forenkle, hvem der tegner bestyrelsen i Understøttelsessamfundet, og dels modernisere teksten om, hvem der deltager ved bestyrelsesmøderne. 

Ændringen i §17 blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 5:            Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv

Valg af næstformand:

Dirigenten
Konstaterede at Morten Højring var på valg som næstformand for DMF København, og at Morten ikke ønskede at genopstille.

Michael Justesen
Bragte Benjamin Aggerbæk i forslag.

Benjamin Aggerbæk
Motiverede sit kandidatur:

 • Ønsker stærkt og aktuelt DMF med en solid lokal forankring og relevans
 • Vil arbejde for aktive og relevante tiltag der åbner for nye jobs til medlemmerne
 • Ønsker at være en central medspiller for Københavns kulturborgmester og lokaludvalg
 • Vil fastholde arbejdet med ungdomsudvalg, netværk og vækstlag
 • Ønsker at arbejde aktivt for mangfoldighed og kønsbalance
 • Vil forbedre og forny indsatsen på SoMe-området

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Dirigenten
Konstaterede herefter, at Benjamin Aggerbæk var valgt som næstformand for 2 år ved akklamation.

 

Valg til bestyrelsen: 

Dirigenten
Konstaterede, at der med valget af Benjamin Aggerbæk var 5 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden. Jesper Løvdal, Ellen Karberg og Sune Wedam var på valg, og havde ytret ønske om genvalg. Per Lund Madsen ønskede ikke genvalg

Jacob Dam Fredens, Anne Eltard, Helge Larsen og Karsten Bagge blev bragt i forslag. De ytrede alle ønske om valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

De tilstedeværende kandidater motiverede deres kandidaturer.

Dirigenten
Konstaterede efter stemmeoptælling at Jesper Løvdal havde modtaget 31 stemmer, Jacob Dam Fredens havde modtaget 31 stemmer, Anne Eltard havde modtaget 27 stemmer, Sune Wedam havde modtaget 26 stemmer, Ellen Karberg havde modtaget 24 stemmer, Karsten Bagge havde modtaget 21 stemmer og Helge Larsen havde modtaget 6 stemmer.

Konstaterede herefter, at Jesper Løvdal, Jacob Dam Fredens, Anne Eltard og Sune Wedam blev valgt som medlemmer af bestyrelsen for 2 år, mens Ellen Karberg blev valgt som medlem af bestyrelsen for 1 år

De øvrige opnåede ikke valg.

 

Valg af suppleanter: 

Dirigenten
Konstaterede, at der var 4 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden.

Henrik Jansberg, Kaspar Parby Vig, Daniel Engholt Carlsen og Karsten Bagge blev bragt i forslag. De ytrede alle ønske om valg.

Helge Larsen blev bragt i forslag, men ønskede ikke at stille op som suppleant.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Konstaterede at suppleant-pladserne blev fordelt ved lodtrækning: Kaspar Parby Vig blev 1. suppleant, Henrik Jansberg blev 2. suppleant, Karten Bagge blev 3. suppleant og Daniel Engholt Carlsen blev 4. suppleant for 1 år.

 

Ad 6:            Valg af revisor 

Valg af revisor:

Dirigenten
Oplyste at John Jacobsen var på valg som revisor, og erklærede sig villig til valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

John Jacobsen blev valgt ved akklamation.

 

Valg af revisorsuppleanter: 

Dirigenten
Oplyste at Jeppe Tom Petersen var på valg som revisorsuppleant.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Jeppe Tom Petersen blev valgt ved akklamation.

 

Ad 7:            Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleanter i Understøttelsessamfundet 

Valg til bestyrelsen:

Dirigenten
Oplyste at Morten Højring var på valg og ikke ønskede at genopstille. 

Teddy Andersen blev bragt i forslag.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Teddy Andersen blev valgt ved akklamation.

 

Valg af suppleant: 

Dirigenten
Oplyste at ingen var på valg i år.

 

Ad 8:            Skovtur for ældre og arbejdsledige

Morten Højring
Fastslog at skovturen afholdes anden tirsdag i august, dvs. 14. august 2018 kl. 12:00 på Restaurant Hvide Hest på Bakken.

 

Ad 9:            Eventuelt

Anders Laursen
Takkede afdelingen og specielt Daniel Engholt Carlsen og Benjamin Aggerbæks for at tage initiativ til en landsdækkende misbrugs-kampagne.

Dirigenten
Erklærede dagsordenen for udtømt, takkede for god ro og orden og overlod ordet til Michael Justesen for afsluttende bemærkninger.

Michael Justesen
Takkede forsamlingen og dirigenten for medvirken til afvikling af generalforsamlingen.

Takkede Per Lund Madsen og Morten Højring for deres store indsats i DMF Københavns bestyrelse gennem en lang årrække.

Opfordrede deltagerne til at blive og nyde den lækre marokkanske mad og musik ved DJ Rosa Lux.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:07

København, 12.07.2018

Referent Mads Mazanti

Dirigent Jacob Goldschmidt

Referat af Generalforsamling 2019

Søndag den 28. april 2019 kl. 16:00 afholdt Dansk Musiker Forbund København ordinær generalforsamling på Johan Borups Højskole, Frederiksholm Kanal 24, 1220 København, med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
 7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
 8. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
 9. Eventuelt

 

 

Formand Michael Justesen

Bød velkommen til de fremmødte medlemmer og øvrige repræsentanter fra Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse, sekretariat og afdelinger. 

 

Generalforsamlingen mindedes med ét minuts stilhed de 13 medlemmer af afdelingen, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

 

Ønskede årets 80 jubilarer tillykke og anmodede de fremmødte jubilarer om at træde frem for at få taget billeder, fortælle om deres musikliv og modtage en vingave. 

 

 

Anders Laursen

Uddelte DMF’s Hæderspris til bassist og musikerkollega Wili Jønsson. Med prisen fulgte en check på kr. 25.000,-.

 

 

 

Ad 1:             Valg af dirigent

 

Advokat Jacob Goldschmidtblev valgt ved akklamation.

 

Dirigenten

Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. 

 

Konstaterede at der ikke var indkommet forslag.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.

 

Stemmeudvalg

Lone Laursen fra sekretariatet, og DMF’s sekretariatschef Nanna Klingsholm blev valgt.

 

 

Ad 2:             Beretning om afdelingens virksomhed

 

Michael Justesen 

Aflagde sin mundtlige beretning som tillæg til den udsendte skriftlige beretning.

 

Takkede sekretariatets ansatte.

 

Takkede bestyrelsen for det gode arbejde.

 

Orienterede bla. om:

 • Dagligdagen i sekretariatet.
 • Arbejdet i afdelingens bestyrelse.
 • Arbejdet i Hovedbestyrelsen.
 • Arbejdet i Hovedforbundet.
 • Arbejdet med Tillidsmandsuddannelsen.
 • FIM-konferencen i København i maj 2019.
 • Arbejdet i Repræsentantskabet.

 

 

Benjamin Aggerbæk

Orienterede om fane-indsatsen i forbindelse med OK18.

 

 

Henrik Jansberg

Orienterede om overenskomstforhandlingerne på musikskoleområdet.

 

 

Jesper Løvdal

Orienterede om spillestedssituationen i København, og herunder udfordringerne vedr. betaling.

 

 

Anders Laursen

Takkede bestyrelsen i DMF København for det gode arbejde.

 

Takkede DMF Københavns fire Hovedbestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt samarbejde.

 

Orienterede bla. om:

 • Ophavsretsdirektivet i EU.
 • Udfordringerne omkring Spillestedsloven.
 • Hovedorganisationen FH.
 • Udfordringerne på Musikskoleområdet.
 • Situationen på DR.
 • Situationen på Det Kgl. Teater.
 • Freelancekonferencen i København i maj 2019 arrangeret af FIM.
 • Arbejdet og udfordringerne med landspolitikerne.

 

Hans Axelsen

Opfordrede DMF til at sætte fokus på og italesætte kulturen som pejlemærke overfor politikere.

 

 

Ole Birger Pedersen

Opfordrede DMF til at sætte fokus på manglen på kvalificerede lærere i skolevæsenet.

 

Vibeke Hinge Kølbel

Ønskede svar på forskellige principielle forhold vedr. medlemmernes retshjælp.

 

 

Anders Laursen

Kommenterede på DMF’s principielle holdning, overvejelser og erfaring vedr. retshjælp. Opfordrede til et møde mellem Vibeke Hinge Kølbel og sekretariatschef Nanna Klingsholm.

 

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

 

Ad 3:             Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse

 

Michael Justesen

Fremlagde afdelingens regnskab og regnskabet for KMO’s Humanitære Kasse.

 

 

Benny Rosenfeld

Fremlagde regnskabet for de syv legater under KMO’s Understøttelsessamfund.

 

 

Alle regnskaberne blev godkendt.

 

 

Ad 4:             Indkomne forslag

 

Dirigenten

Konstaterede at der ikke var indkommet nogle forslag.

 

 

Ad 5:             Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv

 

 

Valg af formand:

 

Dirigenten 

Konstaterede at Michael Justesen var på valg som formand for DMF København, og ønskede at genopstille.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Konstaterede herefter, at Michael Justesen var valgt som formand for 2 år ved akklamation.

 

 

Valg til bestyrelsen:

 

Dirigenten

Konstaterede at der var 3 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden. Sara Nigard Rosendal var på valg, og havde ytret ønske om genvalg. Carsten Smith-Nielsen og Ellen Karberg ønskede ikke genvalg.

 

Thomas Sandberg, Mai Seidelin, Lars Bo Kujahn, Henrik Jansberg og Thomas Bruun blev bragt i forslag. De ytrede alle ønske om valg.

 

Alle 6 kandidater motiverede deres kandidaturer.

 

 

Dirigenten

Konstaterede efter stemmeoptælling at Henrik Jansberg havde modtaget 38 stemmer, Sara Nigard Rosendal havde modtaget 31 stemmer, Thomas Sandberg havde modtaget 26 stemmer, Thomas Bruun havde modtaget 13 stemmer, Mai Seidelin havde modtaget 9 stemmer og Lars Bo Kujahn havde modtaget 9 stemmer.

 

Konstaterede herefter, at Henrik Jansberg, Sara Nigard Rosendal og Thomas Sandberg blev valgt som medlemmer af bestyrelsen for 2 år.

 

De øvrige opnåede ikke valg.

 

 

Valg af suppleanter:

 

Dirigenten

Konstaterede, at der var 4 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden. 

 

Thomas Bruun, Kaspar Parby Vig, Daniel Engholt Carlsen, Karsten Bagge, Mai Seidelin og Lars Bo Kujahn blev bragt i forslag. De ytrede alle ønske om valg.

 

Konstaterede efter stemmeoptælling at Daniel Engholt Carlsen havde modtaget 33 stemmer, Karsten Bagge havde modtaget 30 stemmer, Mai Seidelin havde modtaget 27 stemmer, Kaspar Parby Vig havde modtaget 24 stemmer, Thomas Bruun havde modtaget 21 stemmer og Lars Bo Kujahn havde modtaget 16 stemmer.

 

Konstaterede herefter, at Daniel Engholt Carlsen blev valgt som 1. suppleant, Karsten Bagge som 2. suppleant, Mai Seidelin som 3. suppleant og Kaspar Parby Vig som 4. suppleant for 1 år. 

 

De øvrige opnåede ikke valg.

 

 

Ad 6:             Valg af revisor

 

Valg af revisor:

 

Dirigenten

Oplyste at Martin Cholewa var på valg som revisor, og erklærede sig villig til valg.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Martin Cholewa blev valgt ved akklamation. 

 

 

Valg af revisorsuppleanter:

 

Dirigenten

Oplyste at Benny Rosenfeld var på valg som revisorsuppleant. 

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Benny Rosenfeld blev valgt ved akklamation.

 

 

 

Ad 7:             Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleanter i Understøttelsessamfundet

 

Valg til bestyrelsen:

 

Dirigenten

Oplyste at formand Jerry Kurt Jensen var på valg og ønskede at genopstille.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Jerry Kurt Jensen blev valgt ved akklamation.

 

 

Valg af suppleant:

 

Dirigenten

Oplyste at Kurt Sømer var på valg og ønskede at genopstille.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Kurt Sømer blev valgt ved akklamation.

 

 

 

Ad 8:             Skovtur for ældre og arbejdsledige

 

Anne Eltard

Fastslog på vegne af festudvalget at skovturen afholdes anden tirsdag i august, dvs. 13. august 2019 kl. 12:00 på Restaurant Hvide Hest på Bakken.

 

 

Ad 9:             Eventuelt

 

 

Dirigenten

Erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden.

 

 

Michael Justesen

Takkede Carsten Smith-Nielsen for sit store arbejde i DMF Københavns bestyrelse.

 

Takkede forsamlingen og dirigenten for medvirken til afvikling af generalforsamlingen. 

 

Opfordrede deltagerne til at blive og nyde den lækre mad og live-jam.

 

 

Jesper Løvdal 

Introducerede dagens musikalske indslag: en jazz-jam med husorkesteret David Besiakow, Ida Hvid og Zier Romme.

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:50

 

København, 02.05.2019

Referent Mads Mazanti

Dirigent Jacob Goldschmidt