• berlin topbanner small
 • berlin topbanner small
 • berlin topbanner small

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Søndag den 10. maj 2015 kl. 17:00 afholdt Dansk Musiker Forbund København ordinær generalforsamling i PH Caféen, Halmtorvet 9A, 1700 København V, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
 7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
 8. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
 9. Eventuelt

Formand Michael Justesen
Bød velkommen til de fremmødte medlemmer, DMF’s direktør Sara Linell, DMF’s nye regnskabschef Mikkel Rode samt repræsentanter fra Hovedbestyrelsen.

 

Generalforsamlingen mindedes de 7 medlemmer af afdelingen, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

 

Ønskede årets 65 jubilarer tillykke og anmodede de fremmødte jubilarer om at træde frem for at få taget billeder og modtage en vingave.

 

Bestyrelsen
Tildelte Årets Ildsjælspris til Danmarks UnderholdningsOrkester (tidligere DR UnderholdningsOrkesteret). Klarinettist Mette Bugge Madsen modtog prisen på vegne af orkesteret, og fortalt om planerne for det nyetablerede orkester.

Bestyrelsens motivation:

KMO’s Ildsjælspris 2015 tildeles Danmarks Underholdningsorkester - tidligere

DR UnderholdningsOrkestret. I 2014 blev DRUO - som de dengang blev omtalt - udsat for et pludseligt og frontalt angreb, der skulle vise sig - trods ihærdig kamp - at blive katastrofalt og endeligt for et af vores bedste og mest specialiserede orkestre i Danmark. Hele historikken om forløbet, ledelsens ageren, politikeres forskellige kampe - og til sidst - desværre også Kulturministeren Marianne Jelveds endelige beslutning om, at følge DR’s bestyrelse og nedlægge DRUO, er blevet beskrevet og fortalt tidligere. Men i hele det forløb - og i den kamp orkestret kæmpede - viste orkestret og orkestrets medlemmer - al deres styrke, iderigdom og mangfoldighed i kampen for at bevare orkestret. Beslutningen var og er forkert, hvilket fik samtlige orkestermedlemmer til at rejse sig, som David mod Goliath! Musikerne kæmpede med alle tænkelige argumenter og kunstneriske tilkendegivelser for, at Orkestret skulle bevares, og det var fantastisk at betragte den vilje og entusiasme, som alle blev grebet af. Den fantastiske indsats de lagde for dagen, i kampen for at bevare DRUO og deres arbejdsplads. Et orkester som kunstnerisk var på sit højeste med Award Winning priser for deres fortolkninger og indspilninger. Til trods for de kolossale udfordringer, formåede DR UnderholdningsOrkestret, musikerne, bestyrelsen og selvfølgelig ikke mindst Orkestrets Formand, Mette Bugge Madsen, at bevare optimismen - i det der skulle blive en lang og sej kamp for overlevelse. Kløgtigt tænkt og kløgtigt udført. Og havde det ikke været for Marianne Jelved, så var det også lykkedes. Ærgerligt!

I arbejdet med at videreføre orkestret, tildeles - nu Danmarks Underholdningsorkester KMO’s Ildsjælspris 2015.

Med prisen fulgte en check på kr. 20.000,-.

Ad 1:            Valg af dirigent

Advokat Jacob Goldschmidt blev valgt ved akklamation.

 


Dirigenten
Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Konstaterede at general­forsamlingen var beslutningsdygtig, da der ikke i foreningens love er bestemmelser om quorum.

Bemærkede, at der ikke var indkommet forslag til behandling under pkt. 4.


Dagsordenen blev herefter godkendt.


Stemmeudvalg

Lone Laursen fra sekretariatet samt Mikkel Rode fra DMF blev valgt.

Ad 2:            Beretning om afdelingens virksomhed

Michael Justesen
Aflagde sin mundtlige beretning:

 

Fordelingen af arbejdsopgaver mellem afdeling og forbund fungerer godt. Den faglige ekspertise er samlet i hovedforbundet, og de overordnede, landsdækkende beslutninger træffes i bestyrelsen. Afdelingen hjælper med mere jordnære indsatser overfor medlemmerne: almen rådgivning, støtte og iværksættelse af lokale events, gennemførelse af karrierefremmende tiltag, mm. Der er generelt travlt i afdelingen, og når et arrangement er fuldført sættes der hurtigt gang i nye tiltag. Bestyrelsens håb er, at medlemmerne oplever afdelingen som en lokal fagforening, der spiller en rolle i dagligdagen. Hver medarbejder i afdelingen har sine specifikke arbejdsområder. Medarbejderne har taget de udfordringer op der er fulgt kølvandet på en svag medlemstilbagegang og en generelt svær økonomisk periode. De ansatte går til opgaverne med godt humør, og ved fælles hjælp fokuseres der på de væsentligste arbejdsopgaver. De fleste bestyrelsesmedlemmer har via udvalgene en relation til medarbejderne. Det giver et godt flow og et godt samarbejde.

Takkede på vegne af bestyrelsen de ansatte for en uvurderlig indsats i det forgangne år. 

I bestyrelsen er der god connection og gensidig respekt. Bestyrelsen er bredt sammensat med mange forskellige indfaldsvinkler og holdninger. Af økonomiske årsager er der de seneste år afholdt lidt færre bestyrelsesmøder. Med den fladere struktur arbejder udvalgene mere med detaljerne, og de er i højere grad med til at gennemføre projekterne i praksis. Det er sjovere for bestyrelsen at være med i hele processen og på nært hold opleve resultaterne af det arbejde der er lagt i opgaverne. Resultaterne bliver bedre og mere dynamiske.

Arbejdet i Hovedbestyrelsen (HB) fungerer godt. I debat og beslutningsproces er det en god blanding af erfaring og ungdom, som spiller sammen. DMF København er i HB repræsenteret med Michael Justesen, Morten Højring, Christine Christiansen og Henrik Jansberg, og i Forretningsudvalget (FU) med Michael Justesen og Morten Højring. Den nye konstellation hvor DMF København er repræsenteret med to medlemmer i FU fungerer fint. DMF København bidrager med mange indlæg som fører frem til gode beslutninger. I HB arbejdes der seriøst på at løse faglige problemstillinger, der ofte er under indflydelse af politiske beslutninger. Pga. af politiske reformer er mange medlemmers dagligdag blevet vanskeligere. Nye undersøgelser påviser at uligheden i samfundet er stigende. Der er større forskel på rig og fattig, og der er kommet flere til i den nederste ende af skalaen. Når kulturen kommer i sidste række har det indflydelse på de generelle muligheder og antallet af spillejobs. Det har affødt et stigende behov for faglig rådgivning, og især forbundets A-kasseservice oplever et stort pres. Fra politisk side er der stort fokus på velfærdssamfundet, mens kulturen får sidste prioritet. Men de to ting hænger uløseligt sammen: et rigt liv bør indeholde et rigt kulturliv. Regeringens politik og de mange gennemførte reformer har stor indflydelse på bestyrelsens diskussioner. Som eksempel kan nævnes de problemer der er opstået i kølvandet på dagpengereformen, eller de nye arbejdstidsregler på musikskolerne. Spørgsmålet er om der er tale om reformer eller blot nedskæringer. Dagpengekommissionens anbefalinger imødeses med spænding. Bortset fra Enhedslisten er det meget svært at få klare udmeldinger fra partierne om hvad de støtter og hvordan de forestiller sig et nyt system skruet sammen. Bestyrelsen er meget i tvivl om, hvorvidt de mange reformer og stramninger har hjulpet. Statsministeren har peget på at der er kommet 40.000 nye i arbejde. Men desværre er disse jobs i høj grad studie- og deltidsjobs til en lavere løn. Der er samtidig kommet flere på kontanthjælp. I 2014 rundede tallet 40.000, hvilket er skræmmende. Bestyrelsen arbejder på at genetablere et system, hvor almindelige mennesker sikres fornuftigt mod arbejdsløshed, konjunkturudsvingninger, virksomheds- og bankkrak, mm. Folketing og regering skal anerkende, at der eksisterer et voksende tredje arbejdsmarked. I samarbejde med en lang række andre forbund afholdes mandag d. 27. maj en større konference med det tredje arbejdsmarked som tema. Dagpengekommissionen skal komme med forslag til et nyt tidssvarende dagpengesystem: Det skal fortsat være en attraktiv forsikringsordning mod arbejdsløshed, systemet skal være tidssvarende i forhold til det moderne arbejdsmarked, det skal forenkles og afbureaukratiseres, og være robust nok i forhold til et mere integreret europæisk arbejdsmarked. Anders Laursen og Erik Damgaard fra HB har gjort en stor indsats for at gøre alle ansvarlige politikere opmærksomme på musikeres problemer med at få en daglig økonomi til at hænge sammen. Det vil vise sig om politikerne er parate til at genetablere en fornuftig ordning, så almindelig mennesker ikke risikerer at gå fra hus og hjem. 

Social dumping er også aktuel for danske musikere. Mange musikere er nødsaget til at spille under tariffen eller på døren, og afregning fra de forskellige streaming-tjenester er meget dårlig. Bestyrelsen mener det kan gøres bedre og opfordrer den nye regering til at anerkende de forhold, der eksisterer på arbejdsmarkedet, og tilpasse landets politik og lovgivning herefter.

Anders Laursen
Kommenterede på dagpegekommissionen:

 

Det er dybest set et forslag om at lave et nyt system med egenskaber, der står i modsætning til det nuværende system. Det er håbet at kommissionen kan designe et forslag, der passer nutidens arbejdsmarked, hvor 400-500.000 mennesker befinder sig på det atypiske arbejdsmarked med atypiske ansættelser. Jf. konferencen om det tredje arbejdsmarked ønsker DMF som kunstnerforbund, at udnytte denne mulighed til at opnå nogle bedre og mere tålelige forhold i fremtiden. Der er efterhånden mange faggrupper, der har samme ansættelsesvilkår som musikere, hvilket kan vendes til en fordel, da musikere nu deler vilkår og skæbne med biologer, journalister og mange andre. Hovedbestyrelsen arbejder for at B-honorar-modtagere får generelt bedre vilkår, og i samarbejde med hovedorganisationen FTF forsøger man at påvirke dagpengekommissionen i en for musikere gunstig retning.

Kommenterede på internet og streaming:

Udbuddet af musik på nettet har aldrig været større, og samtidig har det aldrig været sværere for musikere at tjene penge på deres musik på nettet. I samarbejde med de øvrige nordiske, det engelske og det ungarske musikerforbund har DMF lanceret en kampagne vedr. ordentlig og fair behandling på internettet. Kampagnen omhandler blandt andet hele gramex-systemet i Europa, og bygger på samarbejde med det internationale skuespillerforbund og sammenslutningen af verdens musikerforbund, FIM. Det er et nødvendigt og relevant, men også langstrakt projekt som kan komme til at vare årtier. Det nytter at gøre opmærksom på denne problematik, og der er en god stemning i EU omkring problematikken. EU har overtaget på dette område, og hvad angår ophavsrettigheder er det nogen gange mere gunstigt at EU varetager området, fremfor nationalstaten Danmark.

Henrik Jansberg
Fortalte om arbejdet i Statens Projektstøtteudvalg for Musik:

 

Ny Musikhandlingsplan:
Statens Projektstøtteudvalg for Musik har afholdt møder med Kulturminister Marianne Jelved om en ny musikhandlingsplan. Forventningen er at hun ønsker at udarbejde en ny plan inden valget udskrives. Møderne har omhandlet indholdet i en ny musikhandlingsplan, og Kulturministerens fokus har været unge menneskers møde med musikken. Der skal bla. iværksættes bredde-tiltag så flere unge får smag for musik.

 

Evaluering:
Statens Projektstøtteudvalg for Musik er i gang med at evaluere de regionale spillesteder, basis-ensemblerne og genre-organisationerne, som er midt i deres tilskudsperiode. Udvalget har som målsætning at inddrage hele musikmiljøet når områder skal evalueres. Udvalget afholder derfor et stort antal møder med involverede aktører for at få relevante tilbagemeldinger, og afdække behov og strømninger.

Benjamin Aggerbeck
Fortalte om arbejdet i DMF Københavns Ungdomsudvalg:

 

Udvalget består af unge musikere inden for forskellige genrer. Udvalget har fokus på unges specifikke udfordringer ift. at skabe en karrierevej. De unge har brug for værktøjer til at kunne skabe et grundlag inden for musikken. For at afhjælpe dette behov afholder ungdomsudvalget eventet Tonelege en gang om året. Her udvælges en række talentfulde unge bands til at optræde til eventet og musikerne modtager i den forbindelse en pakke fyldt med karrierefremmende værktøjer i form af en musikvideo, et videooptaget interview, live-fotos, feedbacks på deres live-performance, mm.

Ungdomsudvalget laver også kampagner, som bla. omhandler gode råd til øvning og musikersundhed. I år er der fokus på kønsfordelingen i musikbranchen, og det er relevant at få de unges inputs på den verserende debat.

Fortalte om arbejdet i DMF Københavns sangskriverudvalg:

DMF København er hovedsponsor på Copenhagen Songwriters Festival i august, hvor ca. 120 talentfulde sangskrivere optræder.

Til sangskriverugen Songwriters Summit i afdelingens lejlighed i november udvælges seks københavnske sangskrivere til at deltage, netværke og co-write med berlinske sangskrivere. Songwriters Summit er et succesfuldt arrangement, som har kørt i mange år. Bestyrelsen har planer om at kopiere Summit-konceptet til andre genrer, fx folkemusik, klassisk musik, jazz, mm.

Der er blevet etableret en fælles hjemmeside for sangskriver-klubberne i København som afdelingen støtter. Her kan byens sangskrivere let indhente information om hvad der sker i miljøet.

Christine Christiansen
Fortalte om medlemsbladet MUSIKKEN:

 

MUSIKKEN udkommer fire gange om året og er både tilgængeligt som fysisk magasin og online. I bladet sættes fokus på aktuelle og relevante temaer, fx aflønning på spillesteder, det pædagogiske område, nedlæggelsen af DR UnderholdningsOrkestret, mm. Der sættes også fokus på lokale politiske tiltag, hvor DMF København kan have en stemme. MUSIKKEN har en stab af engagerede skribenter fra mange forskellige områder af musikmiljøet, som er ude i marken og afdække de forskellige temaer. Alle involverede gør deres yderste for at formidle stoffet fængende. Som medlem er man altid meget velkommen til at komme med inputs til bladet.

Orienterede om den kønsmæssige ubalance, som især er udtalt på det rytmiske område:

Debatten er blusset op igen, og forbundets direktør Sara Linell har bla. deltaget i en debat i TV2 News. DMF Københavns bestyrelse følger, diskuterer og kommenterer debatten. Det handler om at rekruttere nye kræfter i musiklivet og allerede på et tidligt tidspunkt få piger til at spille musik, og fastholde interessen også når de når teenageårene. I den proces er det vigtigt at profilere de kvindelige rollemodeller, som findes i branchen. I DMF-regi er det vigtigt at kigge indad når der fx uddeles priser eller profileres bands/ solister. Her er det vigtigt at få de kvindelige musikere i spil.

Morten Højring
Fortalte om dagpengesystemet:

 

Det eneste gode der er at sige om det eksisterende dagpengesystem er, at det kun kan blive bedre. Håbet er at den tidligere omtalte dagpengekommission præsenterer en bedre løsning til gavn for musikere og lignende erhvervsgrupper. Generelt er der i de politiske partier en forståelse for, at det nuværende dagpengesystem er for ringe og for utrygt for dagpengemodtagerne. Der er derfor håb om at genoptjeningsperioden sættes ned, eventuelt i forbindelse med en ny regering. Med de nuværende muligheder i dagpengesystemet er det nærmest umuligt at opretholde et normalt musiker- og familieliv. Mange musikere er meget pressede i det nuværende system.

Orienterede om spillestedssituationen:

Der er en tendens til at spillestederne i højere og højere grad forventer at musikerne populært sagt har deres eget publikum med. Den unge generation af musikere er gode til at sprede budskabet via sociale medier, og til at opfinde nye steder at fremføre deres musik på. Der er et behov for initiativer, der medfører flere spillesteder, som kan betale musikerne honorar.

Fortalte om jazzfestivalen:

DMF København er medarrangør på en række jam-sessions på Sankt Hans Torv ifm. årets jazzfestival, hvor alle byens musikere er velkomne til at byde ind.

Michael Justesen
Fortalte om afdelingens booking-selskab Danish Music Agency:

 

Selskabet er efter et par hårde år på vej i den rigtige retning med Maia Jochimsen og Anders Havshøj ved roret. Der er skabt mange nye kontakter og relationer til nye kunder. I forbindelse med lanceringen af en ny hjemmeside er profilen blevet skærpet, og nye kunstnere er kommet til. Der er gjort et stort arbejde for at målrette annoncering og kommunikation ud ad til mod nye kundegrupper 

Fortalte om samarbejdet med projektet World Music Center Vestegnen (WMCV):

Projektet er et af de mest spændende projekter afdelingen har været involveret i. WMCV er et samarbejde mellem Ishøj Kulturskole, Kunststyrelsen og DMF København, og afsluttes med koncert i HUSET i slutningen af maj. Formålet med WMCV er at udvikle og forankre en platform for interkulturelle musikere i region Hovedstaden. Projektet er i vid udstrækning lykkedes, og begge involverede ensembler – Dunia og Global Tunes – fortsætter efter projektperiodens udløb. Begge bands har udgivet nyt materiale som en del af projektet. For afdelingen har det det været et spændende og lærerigt projekt. DMF København har været glad for samarbejdet med musikerne, kapelmestrene og Ishøj Kulturskole. Lignende samarbejder er en af måderne, hvorpå DMF København fremover kan være med til at præge forskellige musikgenrer 

Fortalte om Berlinlejligheden og Citronhuset:

Begge medlemstilbud fungerer godt og er populære blandt medlemmerne. Berlinlejligheden blev i sin tid købt for ca. 2 millioner kroner og er steget til ca. 4 millioner kroner, hvis den skulle sælges i dag.

Sara Linell
Orienterede om situationen i DMF:

 

Det har været et begivenhedsrigt år med mange store politiske sager. Også internt i forbundshuset på Sankt Hans Torv har det været et dramatisk år. Forretningsudvalget og direktøren har i samarbejde udskiftet stort set hele økonomiafdelingen. I kursusvirksomheden Artlab har man været nødt til at opsige en stribe medarbejdere, hvilket kommer sig af, at hele beskæftigelsesindsatsen har ændret sig væsentligt. Hele kursuskataloget for medlemmer fortsætter uændret, men Artlab kommer fremadrettet til at se anderledes ud.

Som faglig organisation står DMF overfor nogle problemer og udfordringer på arbejdsmarkedet for musikere, som organisationen er nødt til at gøre sig klar til. Da flere af forbundets dygtige medarbejdere nærmer sig pensionsalderen, vil man inden for de nærmeste år se en del naturlige personaleudskiftninger. DMF skal være god til at rådgive og understøtte medlemmerne, som for en stor dels vedkommende befinder sig på det tidligere omtalte atypiske arbejdsmarked. Organisationen står således overfor en store forandringer de kommende år, og de skal imødekommes i et tempo, hvor både medarbejdere og medlemmer kan følge med.


Anders Laursen
Orienterede om ophavsretsreformen:

 

Ophavsretsreformen i EU er på vej, og den kommer til at sætte en ny dagsorden som er svær at overskue for landets politikere.

Kommenterede på musikhandlingsplanen:

Kulturminister Marianne Jelved har til hensigt at fremlægge en ny musikhandlingsplan d. 18. maj. Hendes intention er at booste hele området. Folkeskolereformen slår voldsomt igennem på musikskoler og kunst- og kulturskoler fordi der med reformen er dikteret et direkte samarbejde mellem folkeskolerne og musikskolerne. Fra DMFs side arbejdes der på, at samarbejdet mellem de to systemer skal fungere godt og hensigtsmæssigt.

Kommenterede på spillestedssituationen:

Hele spillestedslovgivningen er til debat og det diskuteres blandt andet i Hovedbestyrelsen om støttekronerne fordeles hensigtsmæssigt med den nuværende model. Den rytmiske musik skal hjælpes ud på alternative venues, og ikke bare de honorarstøttede spillesteder. Det aspekt gør DMF en stor indsats for at forklare de kulturpolitiske ordførere.

Kommenterede på nedlæggelsen af DR UnderholdningsOrkestret (DRUO):

Mange deltagende aktører i miljøet medvirkede til, at der nærmest opstod en folkebevægelse mod nedlæggelsen af DRUO. DMF havde stor andel i støttekoncerten på VEGA, som var en meget vellykket manifestation. Koncerten gav også genlyd for det meget høje kunstneriske niveau. Der blev indsamlet 40.000 underskrifter mod lukningen af DRUO, men selvom Kulturministeren blev sat i forlegenhed, var Jelved ikke til at rokke i sin beslutning. Hendes store dilemma var, at hun i første omgang havde sagt ja til lukningen, og denne beslutning ville hun principielt ikke fravige. Roste Mette Bugge Madsen for sin store indsats, som var medvirkende til at Jelved i første omgang blev stemt ned, indtil hun tog de DRUO-positive partier i, at de i sidste ende ikke kunne finde pengene. Der blev gjort en kæmpe indsats for at bevare DRUO, men det lykkedes desværre ikke at undgå lukningen af orkesteret 

Takkede afslutningsvis DMF København for det høje aktivitetsniveau og de mange arrangementer i afdelingen.


Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3:            Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse

Michael Justesen
Fremlagde resultatopgørelse og balance fra afdelingens regnskab:

Regnskabet er gennemgået og godkendt af både de statsautoriserede og de kritiske revisorer. Afdelingens tidligere bogholder Annie Chabert og hendes efterfølger Lea Larsen har styret regnskabet på fremragende vis.

Bestyrelsen prioriterer medlemsaktiviteter og karrieremæssige tilbud højt, og der bruges derfor en del midler på disse generelt meget populære tilbud.

Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet på at balancere indtægter og udgifter, og finde seriøse og konservative investeringer, der kan give et fornuftigt afkast til DMF København. Disse investeringer er foretaget med kyndig ekspert-rådgivning, og det har betydet at afdelingen gennem flere år har fået et pænt afkast til trods for en ekstremt lav rente på markedet. Sidste år havde afdelingen et overskud på kr. 959.848,-, hvilket ikke mindst skyldtes at afdelingen modtog en arv, som kunne tillægges årets reelle overskud. Til trods for udfordringerne i det omstrukturerede DMA, er der skabt et overskud på kr. 260.786,-, hvilket skyldes et ualmindeligt flot økonomisk afkast på kr. 598.027,-. I lighed med de seneste mange år ligger afdelingens soliditet på ca. 92%.

De sidste års svage medlemstilbagegang fortsætter og antallet af medlemmer er nu under 2.900. Afdelingen arbejder på ændre denne udvikling.

Indtægter
Udgjorde kr. 4.060.469,-

 

Indtægterne er en smule lavere end året før, hvilket skyldes den førnævnte medlemstilbagegang.


Omkostninger

Udgjorde kr. 3.788.211,-

Jf. note 1: Personale- og bestyrelsesomkostninger

Lønninger og bestyrelsesomkostninger er steget en smule til kr. 1.852.571,-, hvilket blandt andet skyldes afregning af feriepenge + ekstra honorering til afdelingens tidligere bogholder Annie Chabert. I overgangsperioden havde afdelingen både Lea og Annie ansat.

Jf note 2: Administrations- og kontorholdsomkostninger

Udgjorde kr. 785.103,-

Stigningen skyldes bla. tiltrængt istandsættelse og udskiftning af væsentlige dele i køkken og toilet. Der er budgetteret med yderligere udgifter på denne post i indeværende år.

Posten Juridisk Assistance omhandler sagen med DMA fra året før, samt juridiske skrivelser ifm. lejligheden i Berlin.

Udgifter til kontorartikler er steget, og det er en post der naturligt svinger fra år til år.

Udgifter til kørsel og parkering er steget, da der har været væsentligt mere arbejde ift. afdelingens drift.

Gebyrer og porteføljeudgifter til banken er faldet til trods for årets store afkast.

Note 3: Omkostninger til foreningsaktiviteter

Udgjorde kr. 680.769,-. Stigningen skyldes bla. Seniorklubbens jubilæumsarrangement, og Annies afskedsreception. De øvrige udsving er udtryk for normale variationer, der fremkommer i en årsdrift af denne størrelse. Der anvendes fortsat en del midler på karrierefremmende tiltag, medlemsarrangementer, projektarbejder, o.lign. DMF København er stolt af at kunne tilbyde så mange kvalificerede aktiviteter til medlemmerne, og anser det for en af afdelingens kerneydelser.

Note 4: MUSIKKEN

I arbejdet med at gøre bladet mere attraktivt for medlemmerne, er udgifterne til denne post steget med ca. kr. 10.000,-

Note 5: Grafisk værksted

Udgjorde kr. 123.658,-.

Det markante fald i udgifter skyldes et fald i lønninger og afskrivninger. Trykkeriet benyttes fortsat flittigt af medlemmerne.

 

Note 6: Afskrivninger

Udgjorde kr. 59.348,-.

Beløbet vil naturligvis falde så længe der ikke sker nyinvesteringer i foreningen.

Note 7: Danish Music Agency

I forbindelse med at den tidligere direktør stoppede var DMA forpligtet til at udbetale bonus, feriepenge, mv. Sammenlagt beløb dette sig til ca. kr. 120.000,-, hvilket er medvirkende til underskuddet på kr. 566.763,-. I sidste halvdel af 2013 var den arbejdsmæssige og indtjeningsmæssige indsats af de daværende medarbejdere ikke tilstrækkelig, hvilket havde direkte indflydelse på dette års samlede resultat. Bestyrelsen har ansat to nye og meget initiativrige medarbejdere. Bestyrelsen har tillid til at de vil kunne gøre en positiv forskel i DMA. Det er bestyrelsens forventning at der fortsat vil være et væsentligt underskud på denne post i 2015. Bestyrelsen er parat til dette fordi selskabet genererer musikerjobs, samt viden og omtale der kommer medlemmerne til gode på en meget seriøs måde.

Note 8: De finansielle indtægter

Udgjorde kr. 598.027,-

Note 9: De finansielle omkostninger

Udgjorde kr. 23.087,-
 

Note 10: Årets skat

Udgjorde kr. 19.649,-
 

Note 11-17

Disse noter er de statsautoriserede revisorers opstilling af, hvordan afdelingens midler er placeret. Det skal bemærkes at kapitalen i anpartsselskabet er nedskrevet til 0, da underskuddet var større end selskabets indre værdi. Der er desuden hensat en forpligtelse på kr. 85.307,-.
 

Note 18: Egenkapital

Udgjorde kr. 9.782.859,- til trods for det urealiserede kurstab.
 

Note 20: Kontraktlige forpligtelser

Dette punkt omhandler opsigelsesvarsel ifm. lejemål og kaution for DMA Aps ifm. likviditetslån.


Bestyrelsens konklusion er at DMF Københavns økonomi er meget stabil. Bestyrelsen vil fortsat holde godt fat i økonomien med en stram styring, og løbende regulere omkostningerne hvis væsentlige forhold ændrer sig.

KMOs Understøttelsessamfund

Fremlagde regnskabet for de syv legater under KMOs Understøttelsessamfund.
 

KMO’s humanitære kasse

Fremlagde regnskabet for KMO’s humanitære kasse.

Alle regnskaberne blev godkendt.
 

Ad 4:            Indkomne forslag

Dirigenten
Konstaterede at der ikke var indkommet forslag.
 

Ad 5:            Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv

Valg af formand:

Michael Justesen

Tilkendegav at han genopstillede til posten som formand i DMF København.


Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Dirigenten
Konstaterede herefter, at Michael Justesen var valgt som næstformand for 2 år ved akklamation.

Valg til bestyrelsen:

Dirigenten
Konstaterede, at der var 4 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden, samt Tine Frederiksens udtrædelse af bestyrelsen midt i en periode.

Michael Justesen
Bragte på bestyrelsens vegne Morten Højring, Benjamin Aggerbeck Woll, Christine Christiansen og Carsten Smith-Nielsen i forslag til bestyrelsen.

 

De udtrykte alle ønske om valg.

 
Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

 

 
Dirigenten
Konstaterede herefter, at Morten Højring, Benjamin Aggerbeck Woll, Christine Christiansen og Carsten Smith-Nielsen blev valgt som medlemmer af bestyrelsen for 2 år ved akklamation.
 

Valg af suppleanter: 

Dirigenten
Konstaterede, at der var 4 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden.

Marie Helene Bessesen, Rasmus Zeeberg og Sara Nigård Rosendal havde udtrykt ønske om genvalg.


Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag, og bestyrelsen fortsætter således med kun tre suppleanter.

Konstaterede herefter, at Sara Nigård Rosendal blev valgt som 1. suppleant, Marie Helene Bessesen som 2. suppleant, og Rasmus Zeeberg som 3. suppleant for 1 år.

Ad 6:            Valg af revisor

Valg af revisor: 

Dirigenten
Oplyste at Martin Cholewa var på valg som revisor, og erklærede sig villig til valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Martin Cholewa blev valgt ved akklamation.
 

Valg af revisorsuppleanter:

Dirigenten
Oplyste at Russel Itani ikke ønskede genvalg.

Tine Frederiksen
Tilkendegav at hun stillede op til posten som revisorsuppleant
 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Tine Frederiksen blev valgt ved akklamation.
 

Ad 7:            Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleanter i Understøttelsessamfundet

Valg til bestyrelsen:

Dirigenten
Oplyste at Jerry Kurt Jensen var på valg, og erklærede sig villig til valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Jerry Kurt Jensen blev valgt ved akklamation.
 

Valg af suppleant: 

Dirigenten

Oplyste at Kurt Sømer var på valg, og erklærede sig villig til valg.
 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.
 

Kurt Sømer blev valgt ved akklamation.

Ad 8:            Skovtur for ældre og arbejdsledige

Morten Højring
Fastslog at skovturen som vanligt afholdes anden tirsdag i august, dvs. 11. august 2015 kl. 12:00 på Restaurant Hvide Hest på Bakken.
 

Ad 9:            Eventuelt

Dirigenten
Erklærede dagsordenen for udtømt, takkede for god ro og orden og overlod ordet til Michael Justesen for afsluttende bemærkninger. 

Michael Justesen
Takkede Tine Frederiksen for mange års godt samarbejde i bestyrelsen.

 

Tine kom med i bestyrelsen i 1999, og var redaktør for MUSIKKEN i en lang årrække. Hun lagde et kæmpe arbejde i bladet og MUSIKKEN havde ikke været det, det er i dag, hvis ikke Tine havde lagt enorm energi i dette pionérarbejde. Tine blev den første ekspert, der kunne betjene grafisk værksted, og som alle henvendte sig til når de havde problemer med at få det grafiske til at virke. Hun har i en lang årrække været meget engageret i musikskolearbejdet, og har løst mange problemer for sine kolleger og medlemmer på musikskolerne. Hun er anerkendt og respekteret af sine kolleger og medlemmerne af DMF Københavns bestyrelse. Bestyrelsen ønsker at takke Tine for de godt 15 år i bestyrelsen. 

Takkede forsamlingen og dirigenten for medvirken til afvikling af generalforsamlingen. Opfordrede deltagerne til at blive og nyde den lækre karrygryde, få lidt at drikke og nyde musikken med Michael Mølhede Trio.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:15.

København, 08. 10. 2015

Referent Mads Mazanti

Dirigent Jacob Goldschmidt