Overenskomstredegørelse

Foreningen af Musikere i Forsvaret (FMF) har i ”det åbne vindue” sammen med Centralorganisation 10 (CO10) og Dansk Musiker Forbund (DMF) deltaget i forhandlinger vedrørende tjenestemandsaftalerne for 2008 og 2013 for musikere ansat i Forsvaret samt indgåelse af ny overenskomst til brug for fremtidige ansættelser.

Da vi modtog forhandlingsoplægget fra FPT, stod det klart, at det ville blive svært at få enderne til at mødes.
Dette skyldtes i høj grad, at væsentlige og vedtagne principper på forhånd var kastet bort, og at udgangspunktet derfor var væsentligt anderledes.

Med denne korte redegørelse, ønsker vi blot at påpege de væsentlige forskelle, som har gjort det vanskeligt at få enderne til at mødes.

Musikere i Forsvaret er niveleret på niveau med officers stillinger på niveau 312, 321 og 331. Det er sket efter at FMF i en arbejdsgruppe under Forsvarsministeriet, nåede til enighed om en intern lønmæssig sammenligning, set i forhold til uddannelse og uddannelsens længde. Der var ligeledes enighed om, at en sammenligning udadtil med landets øvrige orkestre var korrekt, men at forsvaret foretrak en intern sammenligning. Derfor den interne sammenligning.
Uanset hvilke af disse to grupper – den interne eller den eksterne musikergruppe – blev det konstateret som en acceptabel og fyldestgørende sammenligning.

FPT har foreslået, at CO10’s nuværende organisationsaftale for lærere ved Erhvervsskolerne (ergoterapeuter, fysioterapeuter m.m. ) skulle danne udgangspunkt – alene ud fra, at musikernes uddannelseslængde skulle svare til disse. Erhvervsskolelærernes organisationsaftale anvender 8 etårige løntrin samt centralt fastsatte stillingstillæg. Disse tillæg er i samme størrelsesorden som løjtnant/kaptajnløjtnanter i forsvaret.

Til trods for vores overraskelse over en sammenligning til netop denne organisationsaftale valgte vi at acceptere dette udgangspunkt, for at komme videre i forhandlingerne. Vi havde selvfølgelig en forventning om at det var hele aftalen og hele aftalens lønsystem, hvorefter vi udarbejdede et nyt forslag hertil.
(der er siden 2008 blevet arbejdet på tre forskellige modeller. Alle siden forkastet enten i Forsvarskommandoen eller Moderniseringsstyrelsen)

Det viste sig imidlertid, at FPT hverken ville anvende hele skalaen og ej heller forhandle centralt stillingstillæg!
Altså alligevel INGEN sammenligning med dem, som FPT ønskede os sammenlignet med!

FPTs udgangspunkt var således kun at anvende de første 2 basistrin på nævnte 8-trins skala. Kr. 251.119 og kr. 285.240.
Dette ”seriøse” udspil gav – inklusiv militærtillægget - henholdsvis 23.010 kr. stigende til 25.853 i grundløn til en musiker, som med en kandidateksamen fra et af landets konservatorier, formår at konkurrere og vinde en plads i et af de tre musikkorps.


Som udtrykt af FPT: ”Denne løn skal gives til den musiker, der passer sit arbejde til fuldkommenhed, er punktlig og præcis, og yder alt det, som kan forventes i den pågældende stilling.”

Det er en lønreduktion på 26,3 % set i forhold til den nuværende aflønning, der i dag bevæger sig mellem skalatrin 23 og 44. Slutlønnen inklusiv militærtillæg udgør i dag

kr. 402.577 årligt - eller 33.548 pr. md.

FPT bevægede sig i forløbet derhen, at de som absolut sidste bud accepterede en samlet løn inklusiv militærtillæg på kr. 356.833 årligt eller kr. 29.736 pr. md.
En tilbagegang på 11,3 %.

Det kunne som udgangspunkt have været ok, hvis det i lighed med de principper vi tidligere har beregnet og fordelt lønsummen på, kunne agere i den del af lønsummen, som blev frigivet, frigivet ved afgang eller lagt til puljen.

Dette var ikke længere muligt. Lønsummen opgjort før overgang til ny løn udgjorde kr. 24.566.519. Lønsummen opgjort i det nye lønsystem udgør kr. 18.122.118 eller 6,443 millioner mindre, svarende til 26,3 %.
De overskydende midler fra de ubesatte stillinger, var heller ikke tilgængelige.

Derfor var der alene kr. 479.000 tilbage fra 2008, som FPT ønskede at bruge som resultatlønsmidler i 2013. Det kunne udmønte kr. 570 pr. musiker.

2008 var det ene år, med en høj procentuel udmøntning. Det er FMF’s klare opfattelse, at foreningens medlemmer aldrig vil komme i nærheden af resultatløns midler i en størrelsesorden, der vil kunne sikre en udvikling på området.

Musikerne vil herefter være bundet i et lønsystem, som jf. ovenstående tilbud fra FPT, maksimalt vil sikre dem en månedsløn på kr. 29.736.

Hverken CO 10, DMF eller FMF kan forstå, hvorfor musikerne nu skal stilles ringere end de grupper, som vi jf. ovenstående tidligere er sammenlignet med i forsvaret.

FPT’s sidste tilbud har i hvert fald ingen sammenhæng til hverken eksterne eller interne sammenligninger. Altså heller ingen sammenhæng til eksterne grupper med samme uddannelseslængde!

Vi vil derfor opfordre Musiktilsynet, Regimentschefer og Orkesterchefer og om at indgå i en dialog med os og FPT om, hvorledes musikerne skal indpasses lønmæssigt i fremtiden.
Vi er indstillet på at anvende de tidligere accepterede sammenligninger fra udvalgsarbejdet i Forsvarsministeriet eller sammenlignelige grupper udadtil.
Vi har omvendt meget svært ved at forstå, at vi nu skal vurderes i forhold til tilfældigt valgte grupper. Uden begrundelse eller argumentation.

Med venlig hilsen,

Michael Justesen, Steen Jørgensen, Anders Laursen