Undersider om dmfkbh

Referat af Generalforsamling 2011

Ønskede årets 66 jubilarer tillykke og anmodede de fremmødte jubilarer om at træde frem for at få taget billeder og modtage en vingave.

Michael Justesen og en enig bestyrelse tildelte Årets Ildsjælspris til Merete Sveistrup:

Merete Sveistrup har som stifter, leder og idékvinde bag Øresundsoperaen formået at få opera ud til et nyt publikum. Hun har skabt en succes med konceptet Opera On Location, hvor der spilles opera på slotte i autentiske omgivelser. Hun har med sin utrættelighed og mange initiativer skaffet jobs til musikere og sangere i kortere og længere perioder. Merete stræber konstant mod at forene de højeste kunstneriske idealer med en bred publikumsappel. Hun har en evne til begavet og velfunderet nytænkning på alle niveauer, fra finansiering over samarbejdspartnere til kunstneriske koncepter.
Med prisen fulgte en check på kr. 15.000,-.

Ad 1: Valg af dirigent

Advokat Jacob Goldschmidt blev valgt.

Dirigenten Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der ikke i foreningens love er bestemmelser om quorum.
Bemærkede, at der ikke var indkommet forslag til behandling under pkt. 4. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Stemmeudvalg:

Lone Laursen fra sekretariatet, DMF’s direktør Martin Arnoldsen og HB-medlem Lars Kiehn blev valgt.

Referat

Dirigenten

Mindede om, at generalforsamlingen optages, og referatet udarbejdes af faglig medarbejder Mads Mazanti. Opfordrede til at der kun blev talt i mikrofon af hensyn til referatets udarbejdelse.

Ad 2: Beretning om afdelingens virksomhed

Michael Justesen - Berettede om:

Det daglige arbejde i afdeling og bestyrelse

Bestyrelsen arbejder målrettet på at hjælpe afdelingens medlemmer fagligt, og på at udvikle karrierefremmende tilbud og muligheder. Det falder godt i tråd med målsætningen om at samle den specielle ekspertise i hovedforbundet, kombineret med en stærk og fremadrettet lokalafdeling, der kan agere som samarbejdspartner lokalpolitisk og i det københavnske musikmiljø generelt.
Miljøet og strukturen er ændret væsentligt på afdelingskontoret. Bestyrelse og ansatte arbejder tættere sammen end tidligere. Der er konstant mange opgaver, som kræver hurtig stillingtagen. Der er et godt flow og god stemning på kontoret, hvor de ansatte arbejder på at gøre tingene lettere for afdelingens medlemmer.
Afdelingens ansatte blev herefter præsenteret med navne og funktion.
Bestyrelsen deltager meget aktivt i udviklingen og gennemførelsen af afdelingens forskellige projekter. Der er god forbindelse og stor intern respekt i bestyrelsen. Bestyrelsesudvalgene arbejder meget selvstændigt, og det giver et fantastisk flow, når de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv deltager i processen og projekter, og efterfølgende kan se resultatet af arbejdet. I det hele taget er der en fremadrettet dynamik i både bestyrelse og afdeling, hvilket man som medlem vil kunne fornemme når man besøger kontoret på Sankt Hans Torv.

Strukturdebatterne i Hovedbestyrelsen (HB)

Debatterne har stået på i mange år og er endt godt. Der har været mange diskussioner og der er opnået enighed om et forslag/kompromis, som fremlægges på Kongressen i 2012. Forslaget/kompromiset betyder at HB bevarer sin nuværende fordeling, og Københavnsafdelingen tildeles fremover 2 pladser i Forretningsudvalget. Flere andre ændringer er løbende blevet drøftet, men der har ikke været flertal for at disse forslag skulle gennemføres. DMF Københavns bestyrelse er meget tilfredse med det samlede resultat af debatten.

Kulturens generelle tilstand

Kulturen bløder ude i verden. Nedskæringer rammer i hele verden og det er vigtigt at værne om kulturen. Michael Justesen deltog sammen med forbundsformand Anders Laursen i den internationale musikerorganisation FIM’s orkesterkonference i Amsterdam i foråret 2011. Det var bekymrende og rystende at høre, at mange orkestre og kor nedlægges rundt omkring i verden pga. store besparelser på mange landes nationale kulturbudgetter. I den sammenhæng er vi indtil videre sluppet forholdsvis billigt i Danmark. En konsekvens af de mange internationale nedskæringer er, at mange ledige musikere søger videre til fx Danmark eller turnerer rundt i verden til dumpingpriser. Det er yderst vigtigt at følge denne udvikling, og gøre en målrettet indsats for, at disse nedskæringer ikke rammer danske orkestre og kor i samme grad.
Der er allerede bebudet besparelser på i alt 10 mia. i forsvaret, hvilket bl.a. går ud over forsvarets i forvejen pressede orkestre. Anders Laursen og Foreningen Af Musikere i Forsvaret samarbejder om at ændre situationen og opretholde vilkårene for musikerne i forsvarets orkestre.
DMF’s medlemmer er generelt pressede og tvinges væk fra deres arbejdsmarked, hvilket betyder at forbundet mister medlemmer. Denne medlemstilbagegang har afdelingen mærket kraftigt i det forløbne år, hvor ca. 100 medlemmer har meldt sig ud. Tilbagegangen udgør en manglende kontingentindtægt på ca. kr. 165.000,-, og ses primært i gruppen af kernemedlemmer i aldersgruppen 30-45 år. Afdeling og forbund vil derfor skærpe indsatsen overfor netop denne gruppe af medlemmer, og arbejde for, at der fra politisk hold opnås større forståelse for arbejdsvilkår og muligheder for hele freelance-arbejdsmarkedet. Man vil samarbejde om at få tilbageført vilkårene til niveauet før de mange stramninger, fx retten til at fratrække det fulde fagforeningskontingent. Musikere – der ofte har mange forskellige beskæftigelser – belastes af det indførte loft på kr. 3.000,-.
Afdelingen har ligeledes et øget fokus på ungdoms- og konservatoriemiljøerne. Det er vigtigt at være synlig og gøre opmærksom på at DMF er det eneste forbund, hvis man vil noget seriøst med sin karriere. Sille Egeskov Germuth er i den forbindelse ansat to dage om ugen med henblik på at øge indsatsen og målrette kommunikationen overfor de helt unge på bl.a. MGK og konservatorierne i København. Sille er også tilknyttet afdelingens samarbejde med bl.a. foreningen Sange Fra Broen og unge fra beatbox-miljøet.
Udtrykte tro på at medlemstilbagegangen på et tidspunkt vil vende og musikere atter vil melde sig ind i DMF. Alle lønmodtagere er for tiden hårdt presset i nye lønsystemer som Ny Løn, Individuel Løn og personlige ansættelseskontrakter. Faktum er at mange arbejdsgivere benytter de nye lønsystemer til at forringe vilkårene og lønningerne for de ansatte, hvorfor mange lønmodtagere vil få stærkt brug for deres fagforening i fremtiden. En ny FTF-undersøgelse bekræfter denne antagelse: i undersøgelsen udtrykker 91 % af de adspurgte unge, at de ønsker at være en del af det fællesskab og den tryghed en fagforening tilbyder.

Den aktuelle politiske situation

Som musiker der det vigtigt at gøre sig nogle grundige overvejelser om hvor krydses skal sættes. Afdelingen er ikke partipolitisk, og vil ikke anbefale medlemmerne hvad de skal stemme, men vil nøjes med at konstatere at kulturen de sidste ti år er meget kraftigt beskåret. Det gælder de økonomiske midler, såvel som fordelings- og armslængdeprincippet i kulturmiljøet: der er beskåret, nedlagt institutioner og omstruktureret kraftigt. Som kreativt fag er musik mange steder røget helt ud af folkeskoleundervisningen, og det er blevet dyrere for den enkelte borger at have børn i musikskolen. De færre midler medfører skærpet konkurrence og skaber frustration i musikmiljøerne, hvor der skal kæmpes om de samme få midler. Respekten for vilkårene på Det 3. Arbejdsmarked – freelancemarkedet, som musikere meget ofte lever på – er ikke til stede, hvilket har været ødelæggende for mange musikeres muligheder. Stramninger for de arbejdsledige, efterlønsforringelserne og generelt pressede lønninger har store konsekvenser for afdelingens medlemmer, samtidig med, at der stilles store midler til rådighed for bankerne i form af bankpakker, selskabsskatten sænkes og mange multinationale selskaber helt slipper for at betale skat i Danmark.

Morten Højring - Berettede om arbejdet i afdelingens Spillestedsudvalg:

Fandt det positivt unge musikere generelt bliver dygtigere til at spille og bedre til at sælge sig selv i kraft af bl.a. DMF’s store arbejde og de mange uddannelsesmuligheder som fx Artlab tilbyder. Det er derimod et problem, at der er meget færre jobs, og at kun et meget lille antal musikere kan overleve på det private marked. Realiteten er, at næsten al musik er støttet enten offentligt eller af private sponsorer. Tendensen har de sidste ti år vist faldende kulturstøtte, og mange musikere ønsker at spille den musik som ikke (længere) er støttet, hvilket medfører skærpet positionering internt i musikerstanden. Et sigende antal musikere spiller gratis eller under tariffen i håbet om at opnå synlighed og på den vis styrke en karriere. Pay-to-play-tendensen breder sig, og selv regionale spillesteder presser betalingen ned under tarifniveau og legitimerer således den for musikere negative lønglidebane. I afdelingen oplever bestyrelsen helt konkret at musikere og koncertarrangører i stigende grad søger penge til aflønning i forsøget på at opnå minimumsbetalingen. Tidligere havde den slags ansøgninger mest karakter af nødløsning. I modsætning til mange andre faggrupper har musikere ikke en effektiv strejkemulighed. Det er derfor af afgørende betydning, at musikere har et effektivt vindue hvori de kan vise hvad de som faggruppe kan tilbyde samfundet, og ad den vej forsøge at lægge en form for politisk pres.

Jonas Vincent - Supplerede beretningen om arbejdet i afdelingens Spillestedsudvalg:

Fandt det meget positivt at der er så mange velkvalificerede musikere i alle aldersgrupper.
Udvalget er overbevist om, at publikum ønsker at opleve og betale for livemusik, og det er afgørende at møde publikum i øjenhøjde. Det handler om at tænke kreativt og gøre det nemt for publikum i forhold til hvor og hvornår de kan opleve den levende musik. Udvalget fokuserer på eksisterende succeshistorier, og arbejder på at videreformidle disse historier til spillesteder og arrangører som sidder med lignende udfordringer med at tiltrække et betalende publikum.
Indsatsen med at skabe konstruktive netværk på tværs af koncertarrangører ligger godt i tråd med de netværkstendenser man oplever på mange områder i samfundet.

Michael Justesen - Orienterede om situationen i TIVOLI:

TIVOLI’s orkestre er hårdt ramt af nedskæringer: sæsonen er halveret for både Bigbandet og Promenadeorkesteret, og det ser ud til at TIVOLI også ønsker at erstatte den ledsagende musik ved Pantomimen med indspillet båndmusik. Samtidig anvendes der rundt omkring i haven tilsyneladende i stigende omfang amatørmusik fremfor musik fremført af professionelle musikere.
Tiden vil vise hvilke beslutninger der træffes mht. livemusikken, men TIVOLI bør også fremover være et sted, hvor man vil kunne opleve professionelle musikere i aktion.

Christine Christiansen - Orienterede om afdelingens forskellige kommunikationsplatforme:

Medlemsbladet MUSIKKEN
Udkommer fire gange årligt med skribenter både fra bestyrelsen og eksterne skribenter fra musikmiljøet. Der arbejdes løbende på at gøre bladet læsevenligt, aktuelt og relevant.
Gennem det seneste år har temaet kredset omkring Københavns bydele med en kortlægning af byens musikmiljøer. I et kommende tema vil der være fokus på forskellige københavnske musikinstitutioner med en mere historisk vinkel.
UngdomsRedaktionen fortsætter med nye tiltag og nye skribenter.

DMF Københavns nyhedsmail
Udsendes i forbindelse med afdelingsarrangement eller event. Erfaringen viser, at mailen er en effektiv kanal som afdelingens medlemmer er meget opmærksomme på.

Musikerens e-Nyt
DMF København har eget lokalafsnit i Musikerens mailudsendte nyhedsbrev.

Hjemmesiden www.dmfkbh.dk
Har netop fået et ansigtsløft og opdateres løbende med nyheder i afdelingsregi.

Facebook-profil
Her kan man løbende hente information og debattere med medlemmer af afdelingens bestyrelse.

Michael Justesen

Fortalte om DMF Københavns web-TV kanal, som fortsat er en effektiv platform til at formidle politisk, fagligt og dokumenterende stof til omverdenen.

Ida Björg Leisin - Orienterede om Sangskriverudvalgets arbejde:

Netværk er vigtigt og helt essentielt for sangskrivere, og derfor tilbyder DMF København en række muligheder for at bringe både danske og udenlandske sangskrivere tættere sammen. Co-writing ugen Songwriter’s Summit i Berlin-lejligheden er en succes og et eksempel på helt konkret netværksskabelse på tværs af grænser.
Sangskriverudvalget er desuden tilstede på bl.a. SPOT-festivalen og Copenhagen Songwriters Festival, og gør her opmærksom på de mange muligheder afdelingen tilbyder sangskrivere.

Henrik Jansberg - Fortalte om verdens- og folkemusikken:

I forbindelse med at København lægger grund til den internationale branchefestival for verdens- og folkemusik WOMEX i perioden 2009-11 har DMF København lanceret showcase-festivalen GLOBENHAGEN. Her præsenteres en god blanding af lokalforankret folk- og world-musik over to dage. I 2010 hyrede afdelingen en stand på WOMEX-messen i Forum, hvorfra de 11 deltagende GLOBENHAGEN-acts kunne præsentere deres materiale og få hjælp til at skabe kontakter til de mange branchefolk. I forbindelse med GLOBENHAGEN 2010 afholdtes et orienterende formøde for alle de involverede bands, hvor der bl.a. blev lagt vægt på den kollektive målsætning om at få den fælles showcase til at fremstå som en samlet succes: De mere erfarne musikere kunne her give råd og vejledning til de mindre erfarne, upcoming musikere, hvilket skabte en god synergi.
I 2011 målrettes GLOBENHAGEN endnu mere, og forberedelsesdelen udvides med et mini-management forløb, så deltagerne i højere grad rustes til at deltage i både showcase og messe.
Der arbejdes desuden i 2011 på at finde et venue tættere på WOMEX-messen i Forum.

Christine Christiansen - Fortalte om PLATFORM:

PLATFORM er en arrangementsrække med karriererelevante emner for medlemmerne. I 2010 blev der bl.a. afholdt et arrangement med hjerneforskeren Ann Elisabeth Knudsen, der forsker i forskellen mellem mænds og kvinders hjerner. Denne aften i Kulturhuset Islands Brygge var udgangspunktet udviklingen i musikeres hjerner.
Der er fortløbende planer om kommende PLATFORM-arrangementer.

Michael Justesen - Ridsede en række af afdelingens events og tilbud op:

KARRIEREKICK
Grafisk trykkeri
Webside & Free hosting
Konfliktløsning
GLOBENHAGEN
Musikdebat
Songwriters’ Summit
PLATFORM
Seniorudflugter
Elektronisk Julestue
Denmark Meets Berlin/Popkomm
Berlinlejligheden
Citronhuset
Seniorklub

Anders Laursen - Kommenterede på beretningen:

Takkede indledningsvis afdelingen for den stadigt mere imponerende og bredtfavnende indsats.

Arbejdsmarkedspolitik

Slog fast at hverken afdeling eller forbund er partipolitiske. Understregede samtidig at de sidste ti år under den borgerlige regering langt fra har været optimale. Direktør Martin Arnoldsen og HB arbejder konstant på at præge den arbejdsmarkedspolitiske situation, fx i forhold til de indførte A-kasse-forringelser. Tilbagemeldingerne fra Beskæftigelsesministeren har i den forbindelse været meget negative. DMF forsøger til stadighed at komme i dialog med alle politiske partier. Især dialogen med S-SF er optrappet, ikke mindst i forhold til stramningerne af de supplerende dagpenge. DMF arbejder konkret på at få tilbagerullet forholdene til tiden før stramningerne.

Kulturpolitik

Beklagede i lighed med tidligere indlæg i beretningen at det står slemt til med kulturpolitikken. Tidligere kulturminister Brian Mikkelsens indførte en form for rationalisme som skulle komme kunstnerne til gode, men kampen mod kulturens ’fedtlag’ er endt med mere bureaukrati og mere kunststyrelse end nogensinde før.

Ophavsretspolitik

I disse år sker der et skift fra en analog til en digital verden, hvor CD’en betyder mindre og filen på nettet betyder mere. Direktør Martin Arnoldsen og DMF’s ophavsretseksperter kæmper til stadighed for at musikerne honoreres for deres rettigheder. Eksperterne har opnået gode resultater med de midler der uddeles individuelt, fx KabelTV i Copydan.

Forsvarspolitik

I en tid hvor forsvaret er ramt af store nedskæringer og barsler med omfattende materiel omstrukturering er det vanskeligt for forsvaret selv at fremføre holdbare argumenter for bevarelsen af de tre musikkorps. Den Kgl. Livgarde er tilsyneladende ikke i fare, men de to øvrige orkestre må antages at være decideret i farezonen.

Spillestedspolitik

Der er lavet nogle indstillinger omkring spillestedspolitik, som forhåbentlig vil komme musikerne til gavn fremover.
Landsdelsorkestrene og det Kgl. Teater er meget hårdt presset for tiden.
På tidligere omtalte FIM-konference var det meget nedslående at erfare at mange orkestre rundt omkring i verden beskæres kraftigt eller helt nedlægges. Eksempelvis Holland har oplevet en halvering i budgetterne, og bl.a. liberalisten Gert Wilders ønsker at de støttede orkestre skal klare sig selv.

Undervisningspolitik

Intet område er gået så meget i stå med de kreative fag som grundskolen, fx er den obligatoriske musik i 0.-6. klasse gået helt fløjten. Nye afsløringer om at Pisa-undersøgelserne delvis er baseret på fup-konklusioner åbner muligvis op for argumentation for musikkens placering i grundskolen.

Strukturdebatten

Takkede for Michael Justesens redelige fremførelse af det fremsatte forslag. Udfordringen ligger bl.a. i at DMF favner hele musikerstanden og således er et stort kompromis både musikalsk, socialt og geografisk.

Tivoli

Fandt det ubærligt og forstemmende at Havens programprofil er ændret fra klassisk forlystelseshave til en slags ’Bonbon-land’. Forsikrede at DMF efter bedste evne forsøger at få de bedste løsninger i land for de berørte musikere i de beskårede orkestre: Bigbandet og Promenadeorkesteret.

Økonomi

Den internationale økonomiske krise har skabt en form for mistillid og generel tilbageholdenhed som bl.a. viser sig i form af en klar opbremsning i folks lyst til at bruge penge på showbusiness indenfor alle genrer. Fremhævede afdelingens mange tiltag og karrierefremmende tilbud som positive og fremadrettede initiativer til musikere i en generelt vanskelig periode. Mange kulturudbydere slås internt i branchen om publikums opmærksomhed, hvilket presser musikeres indtjeningsmuligheder og i værste fald kan føre til tidligere omtalte skrækscenarie med pay-to-play tilstande. I den forbindelse forsøger DMF og DAF nu for første gang at forhandle sammen om DR-overenskomsterne, hvilket er meget positivt. Musikere og deres vilkår er generelt under pres, men der er mange tegn på at vi er på vej mod bedre økonomiske tider, hvilket også vil slå igennem i showbusiness. Dette vil formentlig ske med en vis forsinkelse fordi folk endnu ikke er villige til at bruge deres sparepenge på kulturoplevelser.

Anni Larsen

Udtalte sig som tillidskvinde for TIVOLI’s Promenadeorkester.
Meldte sig for 25 år siden ind i DMF med en fast overbevisning om, at man i forbundet blev behandlet ordentligt som musiker – at DMF tog hånd om musikernes interesser og problemer vedr. løn, rettigheder, mm. I forbindelse med de sidste års drastiske nedskæringer i TIVOLI, hvor Bigbandets og Promenadeorkesterets sæsoner er halveret, er de tilknyttede musikere imidlertid blevet meget skuffede over den måde, hvorpå sagen er håndteret fra DMF’s side: TIVOLI-musikerne føler ikke, der er blevet kæmpet nok for dem. Anmodede allerede tidligt i forløbet ved flere lejligheder Anders Laursen om at kontakte Lars Liebst og Pantomimeteateret for at få en afklaring på situationen omkring nedskæringerne, men dette skete aldrig. Stillede sig undrende overfor, hvor lidt synlig Anders Laursen har været i hele forløbet. Havde regnet med at DMF’s formand ville være den mest fremtrædende forkæmper for musikerne og deres levebrød, men konstaterede at Anders Laursen har glimret ved sit fravær.
Fortalte at musikerne er blevet bedt om at indspille gamle pantomimer til brug ved kommende forestillinger. Det er forbundets opgave at sørge for at musikernes rettigheder overholdes når den indspillede musik efterfølgende anvendes. Forespurgte direkte, om DMF har tænkt sig at forfølge denne sag, som kan danne præcedens for indspilning af teatermusik generelt i fremtiden. TIVOLI har udtrykt ønske om at indspilningerne skal udgives, men det ønsker orkesteret ikke, da den type opbrudte indspilninger ikke er egnet til udgivelse. Fortalte at TIVOLI-musikerne i forbindelse med indspilningerne har fulgt forbundets F-tarif, som dækker udført arbejde, men ikke overdragelse af rettigheder til udnyttelse af optagelsen. I forbindelse med forhandlingerne med TIVOLI var det ikke muligt at indgå en aftale om, hvor meget den indspillede musik skulle anvendes, hvorfor der ikke blev lavet nogen honoreringsaftale. Ønskede et klart svar på om forbundet vil gå ind i kampen for honorering til orkesteret når den indspillede musik anvendes.

Anders Laursen - Kommenterede på situationen i TIVOLI.

De første udtalelser fra TIVOLI gik på at Promenadeorkesteret og Bigbandet helt skulle nedlægges, og det blev diskuteret med de to tillidsmænd Anni Larsen og Ole Skipper, om dette havde hold i virkeligheden, eller om der blot var tale om et forhandlingspres fra TIVOLI’s side. Forskellige adspurgte kilder, heriblandt tidligere underholdningschef Peter Rose, bedyrede overfor DMF, at orkestrene skulle nedlægges. Disse efterretninger fremførte og diskuterede Anders Laursen og Martin Arnoldsen tidligt i forløbet med de to tillidsmænd, som var uenige om, hvorvidt man skulle konfrontere TIVOLI’s ledelse eller forholde sig afventende. Anni Larsen ønskede at DMF konfronterede ledelsen, mens Ole Skipper i lighed med DMF på daværende tidspunkt ønskede en mere forsigtig strategi, hvor man ikke ville forcere forhandlingerne med TIVOLI og Lars Liebst. Anders Laursen og Martin Arnoldsen vurderede at kampen for orkestrenes overlevelse skulle foregå ved forhandlingsbordet. Meldte tidligt ud til orkestrene, at det var et meget bevidst valg ikke at være synlig i medierne, men derimod lade forhandlingerne afgøre udfaldet. Medgav at det er en fremgangsmåde, der kan diskuteres. Opfordrede til at DMF og de to orkestre justerer strategien og finder fælles fodslag om hvordan sagen fremover skal udlægges, da der er tale om en ekstraordinært vanskelig situation, hvor DMF’s magtmidler er svage. Uddybede at forhandlingsbordet var den taktik man ønskede at følge, da et udfald mod TIVOLI i pressen er et alt-eller-intet ’one shot’.

Problematikken og forløbet vedrørende Pantomime-indspilningerne er ikke i overensstemmelse med det DMF forventede. Tog afstand til og fandt det meget bekymrende for orkestrenes overlevelse at TIVOLI har valgt at benytte indspilninger fremfor levende musik.

Beklagede at musikken i TIVOLI de seneste 10-20 år ikke har haft en ligeså betydende rolle som tidligere, trods flere gode idéforslag fra musikerne. Problemet er at de private ejere til stadighed ønsker at optimere TIVOLI som forretning, hvilket fører til ’mere Bonbon-land og mindre klassisk forlystelseshave’.

Martin Arnoldsen - Kommenterede på situationen i TIVOLI.

DMF modtog en henvendelse før jul fra Peter Rose, som erklærede at Tivoli ikke længere ønskede de to orkestre, og opfordrede DMF til at indgå en aftale der kunne sikre ordentlige betalinger til fremtidige musikere i TIVOLI. Peter Rose blev umiddelbart efter fyret, og DMF har efterfølgende benyttet Rose som konsulent. Rose anbefalede at man skulle vente med at reagere i håbet om at stormen ville drive over i forbindelse med udskiftningen i TIVOLI’s ledelse. Denne strategi diskuteredes med tillidsmændene fra de to orkestre, og i enighed valgte man at afvente udviklingen i håbet om at stormen ville drive over. Dette skete imidlertid ikke: i januar indkaldtes DMF til møde med TIVOLI’s nye ledelse, der stadig ønskede at nedlægge begge orkestre. De nye meldinger drøftedes med musikerne, som havde forskellige holdninger til hvordan den nye situation skulle tackles: nogle ønskede konflikt, mens andre – deriblandt DMF – tvivlede på at kampen kunne vindes i en tid med massearbejdsløshed og fyringer. DMF fik mandat til at forsøge at få det bedste ud af situationen i en forhandling med TIVOLI, som ikke inkluderede medlemmer fra orkestrene. I forhandlingen opnåedes en garanti på 10-ugers ansættelse for den kommende sæson. TIVOLI’s vil gerne benytte orkestrene fremover, men ønskede at der skal ske noget nyt i Haven: orkestrene skal ud af de vante rammer, være mere synlige og entrégivende. TIVOLI ønskede at synliggøre orkestrene i samarbejde med orkestrene og lykkes dette vil man kunne fortsætte eller opjustere niveauet. DMF betragtede dette som en fantastisk udvikling i betragtning af at TIVOLI som udgangspunkt ønskede at nedlægge orkestrene, men nu åbnede op for en revitalisering af orkestrene. DMF benyttede Bigbandets 14-ugers aftale som stødpude for det mindre repertoirefleksible Promenadeorkester, og man opnåede en 13-ugers ordning for Promenadeorkesteret, hvoraf den ene uge er låst til CD-indspilning. TIVOLI ønskede imidlertid ikke at følge en tidligere indgået DMF-aftale om royalties ifm. indspilning, da man alternativt kan benytte et langt billigere orkester i Prag. Tilbuddet fra TIVOLI skulle med andre ord betragtes som en venlighed overfor orkesteret. Orkestrene og DMF accepterede de nye vilkår, i håbet om at kunne bevare tilknytningen til TIVOLI. Forhandlingsparterne blev enige om, at der fremover skal anvendes professionelle musikere i TIVOLI, som aflønnes efter DMF’s gældende tariffer.

Betragtede CD-indspilningen som ren spekulation fra TIVOLI’s side, og fandt det ironisk at Promenadeorkesteret er nødsaget til at indspille sin egen overflødiggørelse. Understregede det positive i, at der trods nedlæggelsesplanerne er opnået en aftale, mens en konflikt kunne have været TIVOLI’s anledning til at gøre alvor af de varslede nedlæggelser. Forklarede at orkesteret til hver en tid har mulighed for at blokere og modsætte sig at indspilningerne skal bruges i Pantomimen. Anbefalede at orkesteret accepterer det indgåede kompromis, og ikke påbegynder en ny konflikt. Vurderede at risikoen for endeligt at blive nedlagt er for stor. Omvendt er det DMF’s grundlag at forsøge at sikre musikerne bedst muligt, og ønsker orkesteret i sidste ende konflikt bakker forbundet op om den beslutning.

Anni Larsen

Understregede indledningsvis at der ikke kun er tale om indspilning af én CD, men om indspilning af 7 eller 8 pantomimer i år.
Appellerede til at DMF i forhandlingerne om afgivelse af rettigheder til TIVOLI skelner mellem en særskilt aftale om Pantomimeindspilningerne og en tidligere indgået CD-aftale for indspilninger af musik til Svinedrengen og Fyrtøjet, som er selvstændige værker. Opfordrede DMF til at følge Ophavsretsloven samt egne nedskrevne regler og love. Udtrykte forundring over DMF’s ønske om at pålægge orkestrenes valgte tillidsfolk stort ansvar i forhandlingerne. Krævede at DMF påtager sig det professionelle ansvar i forhandlingerne, fører ordet og markerer sig i den offentlige debat. Var utilfreds med Anders Laursens tilsyneladende resignation overfor TIVOLI’s planer om at omdanne Haven ’til Bonbonland’. Efterlyste en klar tilkendegivelse i medierne fra Anders Laursen og satte afslutningsvis spørgsmålstegn ved forbundets funktion og nytte hvis dette ikke skete.

Helge Larsen

Stillede spørgsmål ifm. TIVOLI-debatten:
Hvad ønsker gæsterne i TIVOLI – bånd eller levende musik?
Havde selv erfaring med at mange gæster i TIVOLI benytter og er meget glade for den levende musik i TIVOLI.

Anni Larsen

Udtrykte glæde over at mærke, hvor meget medvind, opbakning og positive tilkendegivelser musikerne får fra andre faggrupper i TIVOLI. Fx har nogle udtalelser fra TIVOLI’s fællestillidsmand fået Lars Liebst til at indkalde til møde for alle Havens tillidsmænd, hvilket øjensynligt har givet Liebst en indsigt i, at musikerne ikke blot bestrider et fritidsjob, men forsøger at opretholde en professionel levevej. Beklagede at DMF ikke var meget tidligere ude med tilkendegivelser, som formentlig ville have kunnet præge stemningen. Vurdererede at dronningen – som selv har lavet scenografi til en forestilling i TIVOLI – ikke ville bifalde, at den levende musik blev udskiftet med indspillet musik.

Martin Arnoldsen

Understregede at DMF ikke har problemer med at sige nej og holde rettighederne overfor TIVOLI ifm. indgåelse af den CD-aftale, der er indgået i samarbejde med orkesteret. Pointerede at DMF varetager sin rolle som professionel rådgiver ved at anbefale orkesteret ikke at blokere og stå stejlt i forhandlingerne med TIVOLI, da det medfører risiko for at orkestrene nedlægges. Understregede at DMF til stadighed agerer som professionel rådgiver, og ikke har nogen problemer med at ændre kurs og følge orkesterets eventuelt modsatrettede ønsker.

John Jacobsen

Stillede sig undrende overfor forholdet mellem DMF og Københavnsafdelingen i TIVOLI-debatten. Spurgte om der er tale om en intern problematik, hvor man er uenige om, hvordan man skal forholde sig.
Ønskede desuden svar på hvilke sanktionsmuligheder musikerne har overfor TIVOLI i form af boykot og lignende.

Michael Justesen - Kommenterede på John Jacobsens indlæg:

Forklarede at DMF København som afdeling ikke har forhandlings- eller aftaleret overfor TIVOLI, og derfor ikke direkte har haft indflydelse eller været indblandet i forhandlingerne, som varetages af hovedforbundet. Det er naturligt at denne type debatter og diskussioner foregår på lokalafdelingens generalforsamling, hvor man som medlem kan komme til orde og stille spørgsmål direkte til repræsentanter fra hovedforbundet. Det er vores demokrati i DMF.
Tog afstand til TIVOLI’s valg om at erstatte den levende musik med CD-indspilninger. Så meget gerne at man fik sat en stopper for denne overflødiggørelse af levende musik, hvilket er en kamp DMF og orkesteret skal kæmpe sammen.

Anders Laursen

Forklarede at sagen med TIVOLI løbende er blevet diskuteret i Hovedbestyrelsens Forretningsudvalg de seneste måneder, og at man her er bekendt med sagens mange dilemmaer.
Kommenterede på anklagerne om at være for usynlig i debatten, og understregede at det er en helt igennem bevidst handling ikke at markere sig i pressen med ’the one shot’, men satse på at opnå en løsning ved forhandlingsbordet. Forklarede at TIVOLI som virksomhed er meget bevidst om at undgå dårlig omtale, og mente ikke tiden er forpasset til at DMF/Anders Laursen i pressen kan være talerør for de berørte musikere og for bevarelsen af den levende musik som grundelement i den historiske forlystelseshave. Havde forhørt sig hos eksperter om hvordan man mest effektivt kan fremføre sin kritik af TIVOLI i medierne, så TIVOLI for alvor sættes i defensiven. Beklagede at det ikke er muligt at gennemskue TIVOLI’s langsigtede planer for den levende musik. Understregede at man i gennem hele forløbet har været i dialog med de berørte musikere.

Alexandra Helianne Blais - Udtalte sig som violinist i Promenadeorkesteret:

Forklarede at hun deltog i et møde med DMF i februar, hvor forbundet opfordrede musikerne til ikke at ødelægge den gode stemning overfor TIVOLI. Oplevede at musikerne blev meget skræmt af TIVOLI’s udspil og var uforstående overfor DMF’s opfordring til musikerne om at opretholde den gode stemning. Satte spørgsmålstegn ved DMF’s funktion og savnede forbundets vilje til at kæmpe for de berørte orkestre.
Forklarede at musikerne i forløbet omkring CD-indspilningerne har følt sig meget presset af TIVOLI og dårligt underrettet.  Beklagede at TIVOLI havde luftet muligheden for alternativt at få lavet indspilningerne andetsteds. Udtrykte håb om at alle rettighedsregler følges fremover og at DMF vil bakke orkesteret op i denne kamp, som i sidste ende handler om de berørte orkestres overlevelse. Opfordrede afslutningsvis forbundet til at indse, at det er tid til at benytte sig af det sidste, afgørende modtræk / ’the one shot’ før det er for sent.

Dirigenten - Opfordrede som hyppig gæst TIVOLI til at bibeholde den levende musik.

Anders Laursen

Understregede at DMF ’kæmper som svin’ for at få forhandlingerne med TIVOLI til at lykkes med de givne muligheder. Forklarede at forbundet på ingen måde ønsker at skræmme musikerne, men konstant søger at fremstille realiteterne i sagsforløbet. Understregede at forbundet i dialog med orkestrene vil kæmpe for at finde den bedst mulige løsning for musikerne.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3: Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse

Michael Justesen - Fremlagde resultatopgørelse og balance fra afdelingens regnskab:

Forklarede indledningsvis at Annie Chabert atter i år blev rost af revisorerne for udførelsen af regnskabet. Derudover har regnskabet ikke afstedkommet kommentarer fra revisorerne.
Forklarede at årets resultat afspejlede bestyrelsens fortsatte arbejde med at fremme medlemmernes karrierer i form af arrangementer, målrettede ansættelser og fysiske ændringer. Bla. er der de senere år investeret i omstrukturering af kontorlokalerne og indkøb af nye trykkemaskiner til Grafisk Værksted. Den fortsatte aktivitet kan lade sig gøre pga. afkast fra afdelingens formue og fordi den økonomiske soliditet fortsat er tårnhøj med en soliditetsprocent på 92,5.
Lovede i 2009 at rette op på nogle år med negative resultater, hvilket er lykkedes i 2010 hvor årsresultatet er stabiliseret og udgør kr. -18.735,-. Resultatet er meget tilfredsstillende set i lyset af de faldende kontingentindtægter: Mange medlemmer har grundet den økonomiske krise været tvunget til at skift erhverv og i den forbindelse melde sig ud af DMF. For at forbedre økonomien har man været nødt til at regulere og nedjustere nogle af de mest omkostningstunge aktiviteter. Der er således brugt færre penge på projektarbejde og medlemsaktiviteter.
Medlemskontingentet er sat op og det har bevirket at kontingentindtægterne samlet set er steget trods tilbagegang på  ca. 100 medlemmer.

Jf. note 1: Personale- og bestyrelsesomkostninger ser ud til at være formindsket, men dette skyldes udelukkende nogle tekniske omlægninger, hvor udgifter figurerer i note 2.
Jf. note 2: Her er der generelt sparet, bortset fra posten ’Kursus, personale og bestyrelse’. Der er en forventning om at posterne til revision og telefon vil stige i indeværende år.
Jf. note 3: De lavere omkostninger skyldes neddroslingen af de omkostningstunge aktiviteter, hvilket især giver sig udslag under punkterne ’Projektarbejde’ og ’Medlemsarrangementer’.
Jf. note 4: Udgifterne til medlemsbladet MUSIKKEN er faldet ved indgåelse af en bedre trykkeri-aftale, fald i portoudgifter og fald i gager til skribenter.
Jf. note 5: Omkostningerne til Grafisk Værksted er faldet, hvilket primært skyldes at papiromkostningerne er faldet samtidig med at de tilknyttede trykkere har indvilget i at arbejde til en lavere timeløn.
Jf. note 7: Økonomien i DMA har stabiliseret sig, og Jørgen Jangmark og bestyrelsen har sammen drøftet retningslinjerne for at skabe fremtidige, positive resultater. DMA skaber fortsat mange jobs til afdelingens medlemmer og er respekteret i branchen.
Jf. note 18: Egenkapitalen har trods underskuddet på årets resultat udviklet sig positivt og de urealiserede kursgevinster udgør kr. 142.393,-, hvilket bevirker at egenkapitalen er steget til kr. 8.759.557,-.

Konklusion:
Da udviklingen i medlemsantallet fortsat er uvis fastholder bestyrelsen fortsat en stram økonomi. Bestyrelsen forventer et mindre underskud i 2011, da man ikke ønsker at bremse medlemsaktiviteterne yderligere op.

Helge Larsen

Mindede om at DMF København som aktionær har taleret til TIVOLI’s generalforsamling, hvilket giver afdelingen mulighed for at fremføre synspunkter i debatten om Promenadeorkesteret og Bigbandet.
Opfordrede afdelingen til at komme i dialog med og dermed forsøge at fastholde de medlemmer, der er på vej ud af foreningen pga. kontingentrestance, sletning og andet.

Michael Justesen

Fremlagde regnskabet for KMO’s humanitære kasse.
Forklarede at denne fond udelukkende eksisterer da det åbner mulighed for at placere eventuelle tilskud og donationer fra afdøde personer.

Dirigenten

Fremlagde Understøttelsessamfundets regnskab.

Regnskaberne blev godkendt.

Ad 4: Indkomne forslag

Dirigenten

Konstaterede at der ikke var indkommet forslag.

Ad 5: Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv

Valg af formand:

Per Lund Madsen Bragte Michael Justesen i forslag og anbefalede han blev genvalgt som formand. Fremhævede Michaels evne til at fastholde både historie og et fremadrettet perspektiv, og understregede at Michael på mange måder er manden bag afdelingens nye strategi. Michael Justesen erklærede sig villig til valg. Der blev ikke bragt andre kandidater i forslag.

Dirigenten

Konstaterede herefter, at Michael Justesen var valgt som formand for 2 år ved akklamation.

Valg til bestyrelsen:

Dirigenten
Konstaterede, at der var tre ledige pladser som følge af udløb af valgperioden. Kasper Wagner, Christine Christiansen og Morten Højring udtrykte alle ønske om genvalg. Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. Konstaterede herefter, at Kasper Wagner, Christine Christiansen og Morten Højring var valgt som medlemmer af bestyrelsen for 2 år ved akklamation.

Valg af suppleanter:

Dirigenten
Konstaterede, at der var fire ledige pladser som følge af udløb af valgperioden.
Ole Theil ønskede ikke genvalg.

Michael Justesen
Bragte Ketil Duckert, Ida Björg Leisin, Henrik Jansberg og Mikkel Heller i forslag til suppleant-posterne. Præsenterede den nye kandidat Mikkel Heller som musiker og en meget aktiv igangsætter i mange forskellige musikalske og kulturelle sammenhænge i København.

Alle kandidaterne erklærede sig villige til valg.

Helge Larsen
Bragte sig selv i forslag. Motiverede sit kandidatur med at have fulgt arbejdet i afdelingen og DMF’s generalforsamlinger nøje. Er desuden aktiv i sangskrivermiljøet, bl.a. som arrangør af diverse musikarrangementer.

Ketil Duckert
Begrundede sit kandidatur. Håbede på fortsat fremadrettet arbejde for musikerne i København og hele landet.

Henrik Jansberg
Begrundede sit kandidatur. Er aktiv i afdelingens daglige arbejde og desuden den eneste folkemusik-repræsentant i bestyrelsen.

Morten Højring
Opfordrede alle stemmeberettigede til at tænke på fremtiden og stemme ungt i suppleantvalget.

Stemmerne fordelte sig således:

Ida Björg Leisin: 28
Henrik Jansberg: 26
Ketil Duckert: 25
Mikkel Heller: 23
Helge Larsen: 18

Dirigenten
Konstaterede herefter, at Ida Björg Leisin blev valgt som 1. suppleant, Henrik Jansberg som 2. suppleant, Ketil Duckert som 3. suppleant, og Mikkel Heller som 4. suppleant for 1 år.

Ad 6: Valg af revisor

Valg af revisor:

Dirigenten
Oplyste at Martin Cholewa var på valg som revisor, og erklærede sig villig til valg. Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. Martin Cholewa blev valgt ved akklamation.

Valg af revisorsuppleanter:

Dirigenten
Oplyste at Russel Itani var på valg.

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Russel Itani blev valgt ved akklamation.

Ad 7: Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleanter i Understøttelsessamfundet

Valg til bestyrelsen:

Dirigenten
Oplyste, at Flemming Madsen var på valg. Flemming Madsen ønskede ikke genvalg, hvorfor der var en ledig plads til bestyrelsen. Desuden ønskede Mogens Sørensen af helbredsmæssige årsager at fratræde bestyrelsen, hvorfor Gunnar Kirkeby rykkede op som medlem af bestyrelsen.

Understøttelsessamfundets bestyrelse
Bragte Jerry Kurt Jensen i forslag. Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Jerry Kurt Jensen
Motiverede sin opstilling med at han selv har spillet i både TIVOLI’s Promenadeorkester og Sjællands Symfoniorkester.

Dirigenten
Konstaterede herefter at Jerry Kurt Jensen blev valgt som medlem af bestyrelsen for 4 år ved akklamation.

Valg af suppleant:

Grundet Mogens Sørensens udtrædelse var der en ledig suppleantpost.

Understøttelsessamfundets bestyrelse bragte Kurt Sømer i forslag. Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

Kurt Sømer blev herefter valgt ved akklamation.

Ad 8: Skovtur for ældre og arbejdsledige

Morten Højring
Fastslog at skovturen som vanligt afholdes 2. tirsdag i august, dvs. 9. august 2011 kl. 12:00 på Den Hvide Hest, Bakken.

Ad 9: Eventuelt

Dirigenten

Erklærede dagsordenen for udtømt, takkede for god ro og orden og overlod ordet til Michael Justesen for afsluttende bemærkninger.

Michael Justesen

Takkede dirigenten for medvirken til afvikling af generalforsamlingen. Opfordrede deltagerne til at blive og nyde den gode mad, få lidt at drikke og nyde musikken med Den Kgl. Livgardes Blæserkvintet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:50.

København, den 07. juli 2011

Referent Mads Mazanti

Dirigent Jacob Goldschmidt