Undersider om dmfkbh

Referat af Generalforsamling 2019

Søndag den 28. april 2019 kl. 16:00 afholdt Dansk Musiker Forbund København ordinær generalforsamling på Johan Borups Højskole, Frederiksholm Kanal 24, 1220 København, med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
 7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
 8. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
 9. Eventuelt

 

 

Formand Michael Justesen

Bød velkommen til de fremmødte medlemmer og øvrige repræsentanter fra Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse, sekretariat og afdelinger. 

 

Generalforsamlingen mindedes med ét minuts stilhed de 13 medlemmer af afdelingen, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

 

Ønskede årets 80 jubilarer tillykke og anmodede de fremmødte jubilarer om at træde frem for at få taget billeder, fortælle om deres musikliv og modtage en vingave. 

 

 

Anders Laursen

Uddelte DMF’s Hæderspris til bassist og musikerkollega Wili Jønsson. Med prisen fulgte en check på kr. 25.000,-.

 

 

 

Ad 1:             Valg af dirigent

 

Advokat Jacob Goldschmidtblev valgt ved akklamation.

 

Dirigenten

Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. 

 

Konstaterede at der ikke var indkommet forslag.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.

 

Stemmeudvalg

Lone Laursen fra sekretariatet, og DMF’s sekretariatschef Nanna Klingsholm blev valgt.

 

 

Ad 2:             Beretning om afdelingens virksomhed

 

Michael Justesen 

Aflagde sin mundtlige beretning som tillæg til den udsendte skriftlige beretning.

 

Takkede sekretariatets ansatte.

 

Takkede bestyrelsen for det gode arbejde.

 

Orienterede bla. om:

 • Dagligdagen i sekretariatet.
 • Arbejdet i afdelingens bestyrelse.
 • Arbejdet i Hovedbestyrelsen.
 • Arbejdet i Hovedforbundet.
 • Arbejdet med Tillidsmandsuddannelsen.
 • FIM-konferencen i København i maj 2019.
 • Arbejdet i Repræsentantskabet.

 

 

Benjamin Aggerbæk

Orienterede om fane-indsatsen i forbindelse med OK18.

 

 

Henrik Jansberg

Orienterede om overenskomstforhandlingerne på musikskoleområdet.

 

 

Jesper Løvdal

Orienterede om spillestedssituationen i København, og herunder udfordringerne vedr. betaling.

 

 

Anders Laursen

Takkede bestyrelsen i DMF København for det gode arbejde.

 

Takkede DMF Københavns fire Hovedbestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt samarbejde.

 

Orienterede bla. om:

 • Ophavsretsdirektivet i EU.
 • Udfordringerne omkring Spillestedsloven.
 • Hovedorganisationen FH.
 • Udfordringerne på Musikskoleområdet.
 • Situationen på DR.
 • Situationen på Det Kgl. Teater.
 • Freelancekonferencen i København i maj 2019 arrangeret af FIM.
 • Arbejdet og udfordringerne med landspolitikerne.

 

Hans Axelsen

Opfordrede DMF til at sætte fokus på og italesætte kulturen som pejlemærke overfor politikere.

 

 

Ole Birger Pedersen

Opfordrede DMF til at sætte fokus på manglen på kvalificerede lærere i skolevæsenet.

 

Vibeke Hinge Kølbel

Ønskede svar på forskellige principielle forhold vedr. medlemmernes retshjælp.

 

 

Anders Laursen

Kommenterede på DMF’s principielle holdning, overvejelser og erfaring vedr. retshjælp. Opfordrede til et møde mellem Vibeke Hinge Kølbel og sekretariatschef Nanna Klingsholm.

 

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

 

Ad 3:             Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse

 

Michael Justesen

Fremlagde afdelingens regnskab og regnskabet for KMO’s Humanitære Kasse.

 

 

Benny Rosenfeld

Fremlagde regnskabet for de syv legater under KMO’s Understøttelsessamfund.

 

 

Alle regnskaberne blev godkendt.

 

 

Ad 4:             Indkomne forslag

 

Dirigenten

Konstaterede at der ikke var indkommet nogle forslag.

 

 

Ad 5:             Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv

 

 

Valg af formand:

 

Dirigenten 

Konstaterede at Michael Justesen var på valg som formand for DMF København, og ønskede at genopstille.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Konstaterede herefter, at Michael Justesen var valgt som formand for 2 år ved akklamation.

 

 

Valg til bestyrelsen:

 

Dirigenten

Konstaterede at der var 3 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden. Sara Nigard Rosendal var på valg, og havde ytret ønske om genvalg. Carsten Smith-Nielsen og Ellen Karberg ønskede ikke genvalg.

 

Thomas Sandberg, Mai Seidelin, Lars Bo Kujahn, Henrik Jansberg og Thomas Bruun blev bragt i forslag. De ytrede alle ønske om valg.

 

Alle 6 kandidater motiverede deres kandidaturer.

 

 

Dirigenten

Konstaterede efter stemmeoptælling at Henrik Jansberg havde modtaget 38 stemmer, Sara Nigard Rosendal havde modtaget 31 stemmer, Thomas Sandberg havde modtaget 26 stemmer, Thomas Bruun havde modtaget 13 stemmer, Mai Seidelin havde modtaget 9 stemmer og Lars Bo Kujahn havde modtaget 9 stemmer.

 

Konstaterede herefter, at Henrik Jansberg, Sara Nigard Rosendal og Thomas Sandberg blev valgt som medlemmer af bestyrelsen for 2 år.

 

De øvrige opnåede ikke valg.

 

 

Valg af suppleanter:

 

Dirigenten

Konstaterede, at der var 4 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden. 

 

Thomas Bruun, Kaspar Parby Vig, Daniel Engholt Carlsen, Karsten Bagge, Mai Seidelin og Lars Bo Kujahn blev bragt i forslag. De ytrede alle ønske om valg.

 

Konstaterede efter stemmeoptælling at Daniel Engholt Carlsen havde modtaget 33 stemmer, Karsten Bagge havde modtaget 30 stemmer, Mai Seidelin havde modtaget 27 stemmer, Kaspar Parby Vig havde modtaget 24 stemmer, Thomas Bruun havde modtaget 21 stemmer og Lars Bo Kujahn havde modtaget 16 stemmer.

 

Konstaterede herefter, at Daniel Engholt Carlsen blev valgt som 1. suppleant, Karsten Bagge som 2. suppleant, Mai Seidelin som 3. suppleant og Kaspar Parby Vig som 4. suppleant for 1 år. 

 

De øvrige opnåede ikke valg.

 

 

Ad 6:             Valg af revisor

 

Valg af revisor:

 

Dirigenten

Oplyste at Martin Cholewa var på valg som revisor, og erklærede sig villig til valg.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Martin Cholewa blev valgt ved akklamation. 

 

 

Valg af revisorsuppleanter:

 

Dirigenten

Oplyste at Benny Rosenfeld var på valg som revisorsuppleant. 

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Benny Rosenfeld blev valgt ved akklamation.

 

 

 

Ad 7:             Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleanter i Understøttelsessamfundet

 

Valg til bestyrelsen:

 

Dirigenten

Oplyste at formand Jerry Kurt Jensen var på valg og ønskede at genopstille.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Jerry Kurt Jensen blev valgt ved akklamation.

 

 

Valg af suppleant:

 

Dirigenten

Oplyste at Kurt Sømer var på valg og ønskede at genopstille.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Kurt Sømer blev valgt ved akklamation.

 

 

 

Ad 8:             Skovtur for ældre og arbejdsledige

 

Anne Eltard

Fastslog på vegne af festudvalget at skovturen afholdes anden tirsdag i august, dvs. 13. august 2019 kl. 12:00 på Restaurant Hvide Hest på Bakken.

 

 

Ad 9:             Eventuelt

 

 

Dirigenten

Erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden.

 

 

Michael Justesen

Takkede Carsten Smith-Nielsen for sit store arbejde i DMF Københavns bestyrelse.

 

Takkede forsamlingen og dirigenten for medvirken til afvikling af generalforsamlingen. 

 

Opfordrede deltagerne til at blive og nyde den lækre mad og live-jam.

 

 

Jesper Løvdal 

Introducerede dagens musikalske indslag: en jazz-jam med husorkesteret David Besiakow, Ida Hvid og Zier Romme.

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:50

 

København, 02.05.2019

Referent Mads Mazanti

Dirigent Jacob Goldschmidt