Undersider om dmfkbh

Referat af Generalforsamling 2020

Søndag den 04. oktober 2020 kl. 16:00 afholdt Dansk Musiker Forbund København udsat ordinær generalforsamling på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V, med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
 7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
 8. Dansk Musiker Forbunds kongres i 2020
  a) Formandens redegørelse for den kommende DMF kongres
  b)Valg af delegerede og suppleanter til DMF kongressen
  c) Eventuelt vedrørende kongressen 
 9. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
 10. Eventuelt

 

Formand Michael Justesen

 

Bød velkommen til de fremmødte medlemmer, æresmedlemmer og øvrige repræsentanter fra Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse, sekretariat og afdelinger. En særlig velkomst til det tidligere Dansk Korforbunds ledelse.

 

Orienterede om de aktuelle Covid-19-restriktioner.

 

Generalforsamlingen mindedes med ét minuts stilhed de 15 medlemmer af afdelingen, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

 

Ønskede årets 104 jubilarer tillykke og anmodede de fremmødte jubilarer om at træde frem for at få taget billeder, fortælle om deres musikliv og modtage en vingave. 

 

Uddelte DMF Københavns Ildsjælspris til Viktor Wennesz for sit store arbejde med et kommende musikhus for akustisk musik i København. Med prisen fulgte en check på kr. 20.000,-.

 

 

 

Ad 1:             Valg af dirigent

 

Advokat Jacob Goldschmidt blev valgt ved akklamation.

 

 

Dirigenten

Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. 

 

Orienterede om de specielle restriktioner i forhold til Covid-19, bl.a. den ufravigelige deadline kl. 21:30.

 

Fortalte om det elektroniske set up med Assembly Voting, og procedurerne med online valg og streaming.

 

Konstaterede at der ikke var indkommet forslag.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.

 

 

Ad 2:             Beretning om afdelingens virksomhed

 

Michael Justesen 

Aflagde sin mundtlige beretning som tillæg til den udsendte skriftlige beretning.

 

Takkede sekretariatets ansatte for den gode og positive indsats.

 

Takkede bestyrelsen for det gode arbejde, der har været præget af debat det seneste års tid.

 

Orienterede bla. om:

·       Arbejdet i Hovedbestyrelsen.

·       Arbejdet med synlighed og kommunikation.

·       Arbejdet med medlemsmagasinet MUSIKKEN.

·       Det skærpede lokale og nationale politiske arbejde.

·       Arbejdet med konservatorier, MGK’er og musikskoler.

·       FIM-konferencen om freelance-området i København i maj 2019.

·       Dagligdagen i sekretariatet.

·       Arbejdet i afdelingens ungdomsudvalg.

·       Arbejdet i afdelingens bestyrelse.

·       Lejligheden i Berlin og Citronhuset.

 

 

Jesper Løvdal

Orienterede som formand for Spillestedsudvalget om spillestedssituationen. Fortalte bla. om:

·       Honorarstøtte-situationen.

·       Undersøgelsen af situationen på de københavnske spillesteder.

·       Idéen om udarbejdelse af et ’fair play-badge’ til spillesteder.

·       Situationen på de regionale spillesteder.

·       Udfordringerne og arbejdet med Covid-19.

 

 

Benjamin Aggerbeck og Martin Bastiansen

Orienterede som henholdsvis formand for og medlem af DMF Københavns Ungdomsudvalg om afdelingens ungdomsarbejde. Fortalte bla. om:

·       Udbredelsen af ’pixi-bogen’.

·       Sammensætningen af udvalget. 

·       Arbejdet med Mandags-talks, der orienterer unge om musikerlivet.

·       Arbejdet med Corona-podcasts, der har afløst Mandags-talks under Covid-19.

 

 

Sune Wedam

Orienterede om tilværelsen som freelancer i orkestrene.

 

 

Henrik Jansberg

Orienterede om arbejdet med musikundervisning og musikskoler. Fortalte bla. om:

·       Dialogmøde med tillidsfolk fra musikskoler på hele Sjælland ifm. Covid-19.

·       De forestående overenskomstforhandlinger i 2021.

·       Det øgede fokus på de uafhængige undervisningstilbud.

 

 

Michael Justesen 

Orienterede om Citronhuset og lejligheden i Berlin.

 

 

Forbundsformand Anders Laursen

Orienterede bla. om:

·       Covid-19-situationen, -udfordringerne og konkrete tiltag.

·       Den aktuelle situation med Google og nedlukningen af dansk musik.

·       Sexisme i musikbranchen og behovet for en adfærdspåvirkning og kulturændring.

·       Overenskomstområdet.

·       Regeringens kulturpolitiks manglende fokus på musik og kunst generelt.

·       DMF Forsikrings nye dækning af audiovisuelt udstyr.

·       Medieforliget med DR og TV2.

·       Den utidssvarende spillestedsstøtte.

 

Takkede DMF Københavns fire Hovedbestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt samarbejde.

 

Opfordrede til kreative tiltag i forbindelse med Covid-19.

 

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

 

Ad 3:             Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse

 

Michael Justesen

Fremlagde afdelingens regnskab, regnskabet for KMO’s Humanitære Kasse og regnskabet for de syv legater under KMO’s Understøttelsessamfund.

 

 

Alle regnskaberne blev godkendt.

 

 

Ad 4:             Indkomne forslag

 

Dirigenten

Konstaterede at der ikke var indkommet nogle forslag.

 

 

Ad 5:             Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv

 

 

Valg af næstformand:

 

Dirigenten 

Konstaterede at Benjamin Aggerbeck var på valg som næstformand for DMF København, og ønskede at genopstille. 

 

Derudover havde Jesper Løvdal havde meldt sit kandidatur. 

 

 

Begge kandidater motiverede deres kandidaturer.

 

 

Dirigenten 

Orienterede om at der var afgivet i alt 238 stemmer.

 

Konstaterede efter valghandling og stemmeoptælling, at Jesper Løvdal havde modtaget 124 stemmer og at Benjamin Aggerbeck havde modtaget 108 stemmer.

 

Konstaterede herefter, at Jesper Løvdal var valgt som næstformand for 2 år ved akklamation.

 

 

Valg til bestyrelsen:

 

Dirigenten

Konstaterede at der var 4 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden. 

Anne Eltard, Sune Wedam og Jacob Dam Fredens var på valg, og havde ytret ønske om genvalg. 

 

Derudover havde Mai Seidelin Nørby, Karsten Bagge, Jakob K. Pedersen, Nina Ulf Jørgensen, Thomas Bruun og Anders Stigaard-Larsen udtrykt ønske om valg.

 

Benjamin Aggerbeck blev bragt i forslag.

Benjamin udtrykte ønske om valg.

 

 

Michael Justesen

Opfordrede til at man tænkte de opstillede kandidater fra det tidligere Dansk Korforbund ind i dagens valg.

 

 

Alle kandidaterne motiverede deres kandidaturer.

 

 

Nina Ulf Jørgensen

Trak sit kandidatur tilbage, men opfordrede til at man stemte på de to øvrige opstillede kvinder i bestyrelsesvalget.

 

 

Dirigenten

Orienterede om at der var afgivet i alt 259 stemmer.

 

Konstaterede efter valghandling og stemmeoptælling at Sune Wedam havde modtaget 64 stemmer, Jacob Dam Fredens havde modtaget 81 stemmer, Anne Eltard havde modtaget 148 stemmer, Mai Seidelin Nørby havde modtaget 160 stemmer, Karsten Bagge havde modtaget 118 stemmer, Jakob Knudsen Pedersen havde modtaget 92 stemmer, Thomas Bruun havde modtaget 61 stemmer, Anders Stigaard-Larsen havde modtaget 32 stemmer og at Benjamin Aggerbeck havde modtaget 146 stemmer.

 

Konstaterede herefter, at Mai Seidelin Nørby, Anne Eltard, Benjamin Aggerbeck og Karsten Bagge blev valgt som medlemmer af bestyrelsen for 2 år.

 

De øvrige opnåede ikke valg.

 

 

Valg af suppleanter:

 

Dirigenten

Konstaterede, at der var 4 ledige pladser som følge af udløb af valgperioden. 

 

Daniel Engholt Carlsen og Sanne Grøn havde på forhånd udtrykt ønske om valg.

 

Anne Kirstine Lauritzen, Nina Ulf Jørgensen og Jakob Knudsen Pedersen blev bragt i forslag.

De udtrykte alle ønske om valg.

 

Alle kandidaterne motiverede deres kandidaturer.

 

 

Dirigenten

Orienterede om at der var afgivet i alt 218 stemmer.

 

Konstaterede efter valghandling og stemmeoptælling at Daniel Engholt Carlsen havde modtaget 106 stemmer, Sanne Grøn havde modtaget 97 stemmer, Anne Kristine Lauritzen havde modtaget 122 stemmer, Nina Ulf Jørgensen havde modtaget 137 stemmer og Jakob Knudsen Pedersen havde modtaget 119 stemmer.

 

Konstaterede herefter, at Nina Ulf Jørgensen blev valgt som 1. suppleant, Anne Kristine Lauritzen som 2. suppleant, Jakob Knudsen Pedersen som 3. suppleant og Daniel Engholt Carlsen som 4. suppleant for 1 år. 

 

De øvrige opnåede ikke valg.

 

 

Ad 6:             Valg af revisor

 

Valg af revisor:

 

Dirigenten

Oplyste at John Jacobsen var på valg som revisor, og erklærede sig villig til valg.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

John Jacobsen blev valgt ved akklamation. 

 

 

Valg af revisorsuppleanter:

 

Dirigenten

Oplyste at Jeppe Tom-Petersen var på valg som revisorsuppleant. 

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag. 

 

Jeppe Tom-Petersen blev valgt ved akklamation.

 

 

 

Ad 7:             Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleanter i Understøttelsessamfundet

 

Valg til bestyrelsen:

 

Dirigenten

Oplyste at ingen var på valg i år.

 

 

Valg af suppleant:

 

Dirigenten

Oplyste at ingen var på valg i år.

 

 

Ad 8:             Dansk Musiker Forbunds kongres 2020

 

a)                  Formandens redegørelse for den kommende DMF kongres

 

Michael Justesen

Redegjorde for kongressen. Orienterede blandt andet om:

·       Formandsvalg og valg af ny ledelse.

·       Forslag om årsmøder fremfor kongres.

·       Forslag om nyt valgsystem.

·       Bestyrelsens forslag om at sende 15 delegerede til kongressen.

 

Dirigenten

Konstaterede at der ikke var modforslag til bestyrelsens forslag om antallet af delegerede. Det blev dermed besluttet at DMF København sender 15 delegerede til Kongressen 2020.

 

 

b)                  Valg af delegerede og suppleanter til DMF-kongressen

 

Dirigenten

Orienterede om valgproceduren.

Konstaterede, at der var 15 ledige pladser til valg af delegerede. 

 

Michael Justesen, Benjamin Aggerbeck, Jesper Løvdal, Sune Wedam, Jacob Dam Fredens, Henrik Jansberg, Sara Rosendal, Thomas Sandberg, Anne Eltard, Mai Seidelin, Daniel Engholt Carlsen, Karsten Bagge, Kaspar Parby Vig, Maria Kynne, Jakob K. Pedersen, Paul Frederiksen, Thomas Bruun, Torbjørn Eika, Sanne Grøn, Nina Ulf Jørgensen, Piet Castillo, Charlotte Ullner, Martin Bastiansen, Vanja Santos, Anne Kristine Lauritzen, Benny Rosenfeld, Mette Bugge Madsen, Jakob Weber, Rune Fog-Nielsen havde på forhånd udtrykt ønske om valg.

 

Ingen yderligere kandidater blev bragt i forslag.

 

Kandidaterne motiverede deres kandidaturer.

 

 

Dirigenten

Orienterede om at der var afgivet i alt 241 stemmer.

 

Konstaterede efter valghandling og stemmeoptælling at Thomas Sandberg havde modtaget 170 stemmer, Jakob Weber havde modtaget 153 stemmer, Benjamin Aggerbeck havde modtaget 144 stemmer, Mai Seidelin Nørby havde modtaget 140 stemmer, Anne Eltard havde modtaget 136 stemmer, Henrik Jansberg havde modtaget 134 stemmer, Karsten Bagge havde modtaget 128 stemmer, Nina Ulf Jørgensen havde modtaget 122 stemmer, Sara Rosendal havde modtaget 114 stemmer, Jesper Løvdal havde modtaget 113 stemmer, Anne Kirstine Lauritzen havde modtaget 100 stemmer, Maria Kynne havde modtaget 98 stemmer, Jakob K. Pedersen havde modtaget 93 stemmer, Michael Justesen havde modtaget 93 stemmer, Charlotte Ullner havde modtaget 91 stemmer, Piet Castillo havde modtaget 88 stemmer, Martin Bastiansen havde modtaget 85 stemmer, Kaspar Parby Vig havde modtaget 78 stemmer, Sanne Grøn havde modtaget 77 stemmer, Torbjørn Eika havde modtaget 73 stemmer, Jacob Dam Fredens havde modtaget 67 stemmer, Paul Frederiksen havde modtaget 63 stemmer, Daniel Engholt Carlsen havde modtaget 63 stemmer, Thomas Bruun havde modtaget 60 stemmer, Sune Wedam havde modtaget 59 stemmer, Benny Rosenfeld havde modtaget 58 stemmer, Rune Fog-Nielsen havde modtaget 56 stemmer, Mette Bugge Madsen havde modtaget 56 stemmer og Vanja Santos havde modtaget 21 stemmer.

 

Konstaterede at Thomas Sandberg, Jakob Weber, Benjamin Aggerbeck, Mai Seidelin Nørby, Anne Eltard, Henrik Jansberg, Karsten Bagge, Nina Ulf Jørgensen, Sara Rosendal, Jesper Løvdal, Anne Kirstine Lauritzen, Maria Kynne, Jakob K. Pedersen, Michael Justesen og Charlotte Ullner blev valgt som delegerede til Kongressen 2020.

 

De øvrige opnåede ikke valg.

 

c)                   Eventuelt vedrørende kongressen

 

Der var intet til punktet.

 

 

Ad 9:             Skovtur for ældre og arbejdsledige

 

Dirigenten

Orienterede om at skovturen var udskudt på ubestemt tid på grund af Covid-19-situationen.

 

 

Ad 10:          Eventuelt

 

Dirigenten

Erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden.

Uddelte stor ros til dagens teknikere både i forhold til streaming og valghandling.

 

 

Michael Justesen

Takkede forsamlingen og dirigenten for medvirken til afvikling af generalforsamling i god og sober tone.

 

Opfordrede deltagerne til at komme godt hjem.

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:20

København, 28.10.2020

 

Referent Mads Mazanti

 

 

Dirigent Jacob Goldschmidt