AFDELINGSLOVE

Love for Dansk Musiker Forbund - København

(Se 'Forretningsorden for bestyrelsen for Dansk Musiker Forbund - København' længere nede på siden)

§ 1. Foreningens navn er Dansk Musiker Forbund - København med undertitlen Københavns Musiker- og Orkesterforening. Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. Foreningens arbejdsområde er Storkøbenhavn. Foreningen er en afdeling af Dansk Musiker Forbund. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, herunder sociale, kunstneriske og økonomiske vilkår.

§ 2. Som medlem optager afdelingen enhver, der opfylder optagelsesbestemmelserne i Dansk Musiker Forbunds love og som ifølge samme love kan henføres til afdelingens område

§ 3. Ethvert medlem forpligter sig til at arbejde for afdelingens og DMF's formål og skal loyalt overholde alle beslutninger som er truffet af afdelingens og/eller DMF's besluttende organer.

Æresmedlemmer
§ 4. Såvel medlemmer som ikke -medlemmer, der har ydet en fortjenstfuld indsats i afdelingens interesse, kan efter forslag fra bestyrelsen og med generalforsamlingens godkendelse udnævnes til æresmedlem af afdelingen.

Udmeldelse
§ 5. Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig meddelelse til foreningens kontor med mindst 1 måneders varsel til den 1. i en måned.

Eksklusion
§ 6. Medlemmer kan ekskluderes iht. love for Dansk Musiker Forbund.
Meddelelse om eksklusion skal ske skriftligt og med angivelse af grunden. Medlemmet kan anke afgørelsen for førstkommende generalforsamling, og kan her redegøre for sin opfattelse af sagen.
Ekskluderede medlemmer kan genoptages efter beslutning i afdelingens bestyrelse og DMF's forretningsudvalg.

Kontingent m.m.
§ 7. Medlemmer betaler et kontingent, der er sammensat af en del til afdelingen og en del til DMF. Afdelingens bestyrelse fastsætter afdelingens kontingentdel.
Fritagelse for kontingent kan ske efter DMFs love. Æresmedlemmer er fritaget for betaling af afdelingskontingent.

Generalforsamlinger
§ 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamling sker pr. post, gennem "Musikeren" og/eller "Musikken", e-mail og/eller gennem DMF's informationsplatforme.
Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen.
Afstemning sker i almindelighed ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal ske, når bestyrelsen, dirigenten eller mindst 10 tilstedeværende medlemmer ved håndsoprækning forlanger det.
Beslutninger træffes med almindeligt flertal.
Til vedtagelse af love eller lovændringer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Ordinære generalforsamlinger
§ 9. Foreningen afholder ordinær generalforsamling i perioden 15. marts - 15. maj.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om afdelingens virksomhed.
3) Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12).
6) Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
7) Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jvf. § 17)
8) I kongresår behandles følgende:
a) Formandens redegørelse for den kommende DMF kongres.
b) Valg af delegerede og suppleanter til DMF kongressen.
c) Eventuelt vedrørende kongressen.
9) Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer.
10) Eventuelt.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen afholdes.
Senest 8 dage før den ordinære generalforsamling skal medlemmerne have modtaget regnskabet for det forløbne år med revisorernes bemærkninger, eventuelle forslag til behandling samt endelig dagsorden.

Ekstraordinære generalforsamlinger
§ 10. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen har besluttet det, eller når mindst 150 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel.

Bestyrelsen
§ 11. Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne ansvarlig for afdelingens ledelse. Bestyrelsen kan indgå kollektive aftaler på foreningens vegne og med bindende virkning for medlemmerne.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen ansætter fornøden medhjælp.

§ 12. Foreningens bestyrelse består af: 1 formand, 1 næstformand samt 7 ordinære medlemmer, som alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 5 hhv. 4 medlemmer. Der vælges 4 suppleanter for 1 år.
Hvis både formand og næstformand er på valg, vælges først formand og dernæst næstformand. De vælges ved simpel stemmeflerhed. Kandidater til formandsposten, som ikke har opnået valg, kan opstille som kandidater til næstformandsposten. Hvis formand og næstformand er valgt samtidig, er næstformanden på valg efter et år. Såfremt formands- og næstformandsposten bliver ledige i valgperioden, kan bestyrelsen konstituere sig frem til førstkommende ordinære generalforsamling.
Dernæst vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Endelig vælges 4 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt afdelingens medlemmer. Ethvert medlem, som bringes i forslag af et eller flere medlemmer, og som på generalforsamlingen, eller ved skriftlig erklæring, tilkendegiver, at han eller hun er villig til at modtage valg , er hermed opstillet som kandidat. Kandidater, som ikke har opnået valg til formands- eller næstformandsposten, er berettiget til at opstille til valget til de øvrige bestyrelsesposter, inkl. suppleantposterne.
Alle suppleanterne skal indkaldes til hvert bestyrelsesmøde, men har ikke stemmeret, med mindre de, i tilfælde af forfald (derunder mandatnedlæggelse) blandt bestyrelsens medlemmer, indtræder i bestyrelsen, hvilket sker i orden, de efter stemmetal er valgt.

Regnskab, hæftelse mm.
§ 13. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere regler for tegningsret. Ved større økonomiske transaktioner, herunder transaktioner, der kræver større tinglysning, kræves der underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen hæfter ikke udover afdelingens formue, afdelingens medlemmer ikke udover kontingentet.

Revisorer
§ 14. Til at føre tilsyn med foreningens kasse og bogføring samt forvaltningen af dens formue og revision af dens årsregnskab vælges blandt medlemmerne to revisorer og to revisorsuppleanter for to år ad gangen, således at der hvert år skiftevis afgår en revisor og en suppleant (første gang ved lodtrækning).
Valg sker på den ordinære generalforsamling. De kan til enhver tid forlange bøgerne og kassen forevist. Ved revision af årsregnskabet med tilhørende bøger og bilag sikrer revisorerne sig tilstedeværelsen af foreningens kapital og værdipapirer, gør deres kritiske bemærkninger til den stedfundne administration og indstiller til generalforsamlingen, om der skal gives decharge for regnskabet.
Bestyrelsen fastsætter revisorernes mødehonorarer.
Endvidere antager bestyrelsen en statsautoriseret revisor, der en gang årligt udøver talmæssig revision og afgiver erklæring, der bekendtgøres for bestyrelsen og de valgte revisorer.

Understøttelsessamfundet
§ 15. Københavns Musiker- og Orkesterforenings Understøttelsessamfund er en selvejende institution, hvis formue og indtægt aldrig må sammenblandes med foreningens midler, og som i ingen henseende hæfter for foreningens forpligtelser.
Dets formål er at understøtte medlemmer af KMO efter legatbestyrelsens bestemmelse.
Til overlevende ægtefæller efter sådanne medlemmer kan endvidere ydes understøttelse.

§ 16. Understøttelsessamfundets indtægt består af: a) De i § 21 omhandlede midler, b) renter af legater båndlagt ifølge fundats, c) renter af øvrige legater, d) ekstraordinære bidrag. Legaterne uddeles i henhold til de respektive fundatser og øvrige indtægter som bestemt af Understøttelsessamfundets bestyrelse. Tiloversblevne midler henlægges til kapitalen, såfremt de ikke overføres til senere uddeling.

§17. Understøttelsessamfundet administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 4 år ad gangen, således at 2 henholdsvis 3 medlemmer afgår med 2 års mellemrum, om fornødent ved lodtrækning.
Endvidere vælges ligeledes for 4 år ad gangen en suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer.
Formand og kasserer tegner i fælleskab Understøttelsessamfundet. Ved bestyrelsesmøderne deltager formanden for DMF København, eller en af denne udpeget stedfortræder, som enten er bestyrelsesmedlem eller medarbejder i DMF København.

§ 18. Legater og understøttelser uddeles ordinært i begyndelse af maj måned ifølge legatbestyrelsens bestemmelse. Legat kan søges.

§ 19. Understøttelsessamfundets bestyrelse aflægger årligt regnskab på afdelingens ordinære generalforsamling.
Afdelingen yder årligt et tilskud til Understøttelsessamfundet efter aftale mellem de to bestyrelser.

§ 20. I tilfælde af afdelingens/ Københavns Musiker- og Orkesterforenings opløsning i henhold til § 21 udpeger bestyrelsen for Understøttelsessamfundet en egnet statslig eller kommunal institution til den fortsatte administration af Understøttelsessamfundets midler.
Efter fradrag af de nødvendige administrationsudgifter foranstalter denne en fordeling af formuens afkast mellem de forskellige genrer inden for det storkøbenhavnske musikliv. Der må herunder tages størst mulig hensyn til legaternes fundatser og den hidtidige uddelingspraksis samt drages omsorg for, at såvel legatydere som afdelingen/ Københavns Musiker- og Orkesterforening holdes i stadig erindring.

Opløsning
§ 21. Foreningen kan ikke opløses, så længe den tæller 150 medlemmer.
Beslutning om opløsning kan kun træffes af en i denne anledning indkaldt generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue, efter at al skyldig gæld - bortset fra prioriteter i fast ejendom - er betalt, ubeskåret Københavns Musiker- og Orkesterforenings Understøttelsessamfund, jvf. § 20.
Senest revideret på generalforsamlingen den 6. maj 2018

 


 

 

Forretningsorden for bestyrelsen for Dansk Musiker Forbund – København

 

§ 1. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand samt 7 ordinære medlemmer. Bestyrelsen har 4 suppleanter.

Stk. 2. I tilfælde af forfald (derunder mandatnedlæggelse) blandt bestyrelsens medlemmer indtræder suppleanterne i bestyrelsen, hvilket sker i den orden, de efter stemmetal er valgt.

§ 2. Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne ansvarlig for afdelingens ledelse. Bestyresen kan indgå kollektive aftaler på foreningens vegne og med bindende virkning for medlemmerne.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke overdrage sit bestyrelsesansvar, jf. dog § 3.

Stk. 3. Bestyrelsen og/eller formanden kan ansætte fornøden medhjælp.

§ 3. Formanden er mellem bestyrelsesmøderne ansvarlig for afdelingens ledelse og tegner afdelingen økonomisk og formelt udadtil. Formanden udøver sit formandskab suverænt i alle forhold. Formanden har ret til at deltage i alle udvalg.

Stk. 2. Formanden kan træffe beslutning i alt som er vedrører afdelingen.

Skt. 3. Særligt væsentlige forhold og beslutninger meddeles snarest til bestyrelsen.

§ 4. Næstformanden bistår formanden i de af ham pålagte opgaver. Næstformanden er formandens stedfortræder, og har som stedfortræder samme ansvar og beføjelser som formanden.

§ 5. Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsesmøder indkaldes normalt 9 gange årligt. Formanden har ansvaret for indkaldelsen, som skal ske med længst muligt varsel under skyldig hensyntagen til alle parter. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden. Dagsorden skal som minimum indeholde flg. punkter: valg af referent, godkendelse af dagsorden, godkendelse af referat og eventuelt.

Stk. 2. Suppleanterne deltager så vidt muligt i alle bestyrelsesmøder.

Stk. 3. Formanden leder bestyrelsens møder medmindre andet besluttes.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Der optages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referenten vælges af bestyrelsen men behøver ikke være medlem af bestyrelsen. Referaterne udsendes snarest til bestyrelsens medlemmer og suppleanter og godkendes på følgende bestyrelsesmøde. Der kan under hensyntagen til mødets indhold refereres fra referaterne til afdelingens medlemmer. Sager af fortrolig karakter refereres ikke. Sådanne sager, kan kun refereres til de involvere parter.

§ 6. Udvalg kan nedsættes af bestyrelsen til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer vælges blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter, men kan suppleres med kyndige uden for bestyrelsen.

Stk. 2. Udvalgsformanden vælges blandt udvalgets faste bestyrelsesmedlemmer. Formænd valgt blandt suppleanter, kan vælges, for så vidt formandskabet påtager sig det formelle ansvar.

Stk. 3. Udvalgsformanden indkalder til møder, leder disse, tilbagemelder til bestyrelsen, og udarbejder en skriftlig rapport til brug for årsberetningen

§ 7. Mødediæter udbetales til bestyrelsens medlemmer og suppleanter. Diæternes størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Eventuel aflønning af formand og næstformand aftales særskilt med bestyrelsen.

§ 8. Forretningsordenen kan ændres på et bestyrelsesmøde med almindeligt flertal, såfremt forslag herom er optaget på det udsendte forslag til dagsorden.

 

Vedtaget den 2. Maj. 2008

Michael Justesen (fmd.)

Per Lund Madsen (næstfmd.)

Anni Larsen (ord.medl.)

Christine Christiansen (ord.medl.)

Morten Højring (ord.medl.)

Tine Frederiksen (ord.medl.)

Kasper Wagner (ord.medl.)

Carsten Smith-Nielsen (ord.medl.)

Jane Lundehøj Banke (ord.medl.)